Occurrence 26375
(formerly occ/10430)

+ ἡ τῶν ἐπιστολῶν ὑπόθεσις | διὰ ἰάμβων·
 
Ὁ παῦλος ὁ ἄϋλος ἐκ τῶν πραγμάτ(ων)·
ἢ γραμμάτων πέφηνε τῆ διαστάσει·
Τὸ πι γὰρ αἴρων τοῦτο γνώση ῥαδίως·
μάλιστα προσχὼν οἷς βιοῦς ἦν (καὶ) γράφω(ν)·
ἢ παῦλον αὐλὸν τοῦ παρακλήτου λέγε·
ἄρον τὸ πρῶτον γράμμα (καὶ) τόνον λέγει·
ἐνθεὶς, διαγνῶς πν(εύματο)ς τοῦτον λύραν,
ὡς ὄργανόν τε τῆς θεοῦ μουσουργίας·
Ὡς δάκτυλος γὰρ τοῦτον ἡ θεία χάρις
περικροτοῦσα (καὶ) δονοῦσα τὴν κτίσιν,
εἵλκυσεν ἐξήγειρε πρὸς εὐπιστίαν·
δι' ἧς τὸ σωσίκοσμον ἤχησε μέλος·
Ἄπολλον ἔρρε, (καὶ) συναιρρέτω τρίπους·
ζήτω δὲ παῦλος ἐκ πόλου λαλῶν τρίτου·
θέλγων συνέλκων πάντ(ας) εἰς τριττ(ὸν) σέβ(ας)·
Ἐπιστολ(ῶν) τούτου γὰρ ἂν δὶς ἑπτάδα
πιστῶς διέλθοις. ζῶντα καρδίας μέσο(ν)
τούτου διαγνῶς (καὶ) λαλοῦν(τα) τὸν λόγον·
ὃς χριστὸς ὁ ζῶν ἐστι τοῦ π(ατ)ρ(ὸ)ς λόγος·
Ἄκουε τοίνυν τῶν ἐπιστολῶν βάθη·
ὕψη δὲ μᾶλλον συντομωτάτω λόγωι·
Ἐπιστολὴν πρώτην δὲ πρὸ(ς) ῥώμην γράφει·
ὡς οἷα πρώτην χριστὸν εἰσδεδεγμένην·
τῆ δευτέρα πλήττει δὲ τοὺς κορινθίους·
ὡς πίστιν οὐ τηροῦντας ἠκριβωμένως·
Πάλιν δὲ τούτοις τοὺς ὀνειδισμοὺς γράφει,
(καὶ) τὴν ἑαυτοῦ προστιθεὶς παρουσίαν·
Τὴν δ' αὖ τετάρτην πρὸ(ς) γαλάτας μὴ κόπους
αὐτῶ παρασχεῖν· ἐγχαράττει πρὸ(ς) πλάν(ην)
ἰουδαϊστῶν, ἐκκυλισθέντας πάλιν·
Πρὸς τοὺς ἐφεσίους δὲ (καὶ) ῥώμης, ἕνα
σκοπὸν τέθεικεν οἶα πιστοῖς ἐκ λόγω(ν),
τοῦτον γὰρ ἦσαν οὐδαμῶς δεδορκότ(ες)·
Ἕκτην φιλίππων τοὺς κατοίκους ἐγγράφει·
πλείους ἐπαίνους τῶν κορινθίων πλέκω(ν),
καύχημα τούτου (καὶ) στέφανον δεικνύω(ν)·
Εἰς ἑβδόμην δὲ τοῖς κολοσσαῖς μηνύει·
ὡς εὐσεβοῦσι πᾶσαν ἐκφεύγειν πλάν(ην)· |
(καὶ) νουθετεῖν ἔγραψεν ἀρχίππω πλέον·
Πρὸς θετταλοὺς (δὲ) δὶς γράφων, εὐφημίας
λόγους ἔγραψεν ὥς τι (καὶ) πεπονθότας,
ἐκ συγγενῶν, καθώς περ ἐν σιὼν τιν(ές)·
Πάλιν δὲ τούτοις ἦν γράφων εὐθυμίας·
(καὶ) καρτερεῖν τε συμφορῶν ἀθυμίαις
οἷς (καὶ) σοφῶς ἔλεξεν αἰῶνος τέλ(ος)·
Ἑξῆς ἔγραψε τὴν πρὸς ἑβραίους μίαν·
φαίνων ἄμειψιν πίστεως. ἐκ τ(ῶν) λόγ(ων)·
φωνὰς προφητῶν, πρόσθεσίν τε τ(ῶν) ὄχλ(ων)
Ἡ πρὸς τιμόθεον δὲ πρώτη· τὸν τρόπον
ἀρχῆς διδάσκει (καὶ) τύπους ἐκκλησίας
τὴν ταξιν αὐτὴν (καὶ) διδάσκεσθαι πόθω·
Αἰνεῖ δὲ τοῦτον ἡ δὶς ἓξ, καὶ δεικνύει
τὴν πίστιν ἐκ μάμμης τὲ (καὶ) μ(ητ)ρ(ὸ)ς φέρειν·
ψέγει (δὲ) λοιποὺς, οὐ τὸν ὀνησιφόρον·
Τιμοθέω δηλοῖ δὲ φεύγειν πᾶν ῥέον
(καὶ) τὴν ἑαυτοῦ νῦν τελευτὴν μηνύει·
τὰς αἱρέσεις φύναι δὲ (καὶ) μὴ θαυμάσειν·
γράψας πρὸς αὐτὸν τοῦ πορευθῆναι τάχο(ς)·
τὸ σπένδομαι γὰρ δεῖγμα τραν(ὸν) τοῦ τέλ(ους)·
Ἑξῆς (δὲ) τίτωι κληρικῶν καταστάσεις·
(καὶ) θεσμὸν ἐκτίθησι τῆς ἐκκλησίας·
Δέδεκτο (καὶ) φιλήμων τὴν δὶς ἑπτάδα
τὸν δοῦλον ὀνήσιμον εἰς ἐλευθέρων
ἐλθόντα τάξιν (καὶ) μεμαρτυρηκότα
σκελῶν τὲ θλάσιν ὡς κεκαρτερηκότα
ῥώμης ἐπ' αὐτῆς, ἐν χρόνοις τοῦ τερτύλου·
Ἐν τοῖς χρόνοις δὲ καίσαρος τιβερίου·
ὧν ἦν ἀριθμὸς ἑπτὰ σὺν δὶς ἑξάδι,
παῦλο(ς) διδάσκειν ἦρκτο τοῦ κηρύγματο(ς)·
ἕως κλαυδίου τῶν χρόνων τρεῖς (καὶ) δέκα
ὅτ' ἡγεμὼν ἦν τῆς ἰουδαίας φἰληξ·
ὑφ' οὗ καθείρχθη παῦλος ἐν δυσὶ χρόνοις·
ἐν καισαρεία (καὶ) πάλιν τῶι πορκίωι
φήστω παραστὰς τοὺς ἐτασμοὺς ἦν φέρων·
(καὶ) μηχανᾶται τοῦτον ἐκπεφευγέναι·
ζητῶν ἀπελθεῖν ἔνθα καίσαρ τυγχάνει·
(καὶ) στέλλεται τάχιστα πρὸς ῥώμην πόλιν
ἣν ὁ βδελυκτὸ(ς) καῖσαρ ἐστρόβει νέρων· ||
συνῆν δὲ παύλωι συγγραφεὺς τ(ῶν) πρ(ά)ξε(ων)·
λουκᾶς· ἀρισταρχός τε σὺν προθυμίαι·
τούτου μέχρι γράφει δὲ. παῦλος γὰρ δύο
χρόνους καθεῖρκτο (καὶ) πέπαυτο τοῦ γράφειν.
(καὶ) λουκᾶς αὐτὸν ἐκλέλοιπεν αὐτίκα
σὺν ἀριστάρχωι, (καὶ) διῆγεν φεῦ μόνος·
ἑξῆς γράφει παύλου (δὲ) πᾶν ἀθλημάτω(ν).
εὐσέβιος κάλλιστα (καὶ) δρόμου χρόνον,
(καὶ) πῶς ἄδειαν ἐκ νέρωνος ἦν ἔχων·
(καὶ) πῶς διδάσκ(ων) ἦν χρόνοις μέτρω δέκα·
ἔκστηθι τὴν νέρωνος ὠμὴν καρδίαν,
ὃς οὐ μόνον δέδεικτο φεῦ μητροκτόνο(ς),
ἀλλ' οὗν μανεὶς, ἀνεῖλεν ὀκταουΐαν,
τούτου βοηθὸν. συγγενεῖς τε μυρίους·
ἔπειτα κ' αὐτοὺς μαθητὰς κ(υρίο)υ·
ὠμῶς ἀναιρεῖν ἦρκτο θηριωδίαι.
ὧι (καὶ) προσήχθη παῦλο(ς)· ἦν δ' ἔχων πάλι(ν)·
λουκᾶν σὺν αὐτῶι (καὶ) νενέκρωται ξίφει·
ὁ ζῶν ἀεί τε (καὶ) λαλῶν καθημέραν·
νέρωνος ἦν δὲ τρεῖς τε (καὶ) δέκα χρόνο(ς)·
ἐκ τοῦ πάθους δὲ κ(υρίο)υ χρόνων δέκα·
τρισσουμένων ἦν ὁ δρόμο(ς) σὺν ἑξάδι:-
Type(s) [3166] Ὁ Παῦλος ὁ ἄϋλος ἐκ τῶν πραγμάτων (100 verses)
Text source DBBE
Text status Text completely known
Date 11th c.
Manuscript PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 219 [11th c.]
Place in Manuscript f. 2v-3r
Palaeographical information Written in Alexandrinische Auszeichnungsmajuskel. In two columns, to be read vertically.
Contextual information This metrical hypothesis precedes Oecumenius' catena to the Acts of the Apostles.
Metre(s) Dodecasyllable
Genre(s)
Subject(s)
Image source(s) https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b107220628/f8.item
Number of verses 100
Related occurrence(s)
Acknowledgements Information on the occurrence courtesy of Georgi Parpulov.

Creator(s)
Transcriber(s)
Contributor(s)

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Permalink https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/26375
Last modified: 2022-01-11.