Occurrence 24938
(formerly occ/8936)

Στί(χοι) ἰαμβικοὶ ἐπιτύμβιοι εἰς τὸν παχυμέρην, | τοῦ φιλῆ +.
 
Ἄλλον μ(ὲν) ἄνδρα ζωγραφ(εῖν) ἴσως θέλων.
(καὶ) τῶ θεατῆ γειτνιῶντι δεικνύ(ειν).
ἐκεῖνον αὐτ(ὸν) ἐν σορῶ κεκρυμμ(έν)ον,
συνηγόρους ἂν εἶχον εὐθὺς τ(οὺς) λόγ(ους).
ὡς καὶ πνοῆς κιρνῶντ(ας) ἰσχὺν τοῖς τύποις.
Ἐπεὶ (δὲ) σοῦ θανόντ(ος) ὦ διδάσκαλε.
δοκοῦσι νεκρὲ τ(ῶν) λόγ(ων) αἱ χάριτες,
δέδοικα μὴ δύσφραστον εἰσοίσω κρότ(ον).
ἀνδρὶ σοφιστῆ καὶ παθῶν ἐλευθέρω.
πλ(ὴν) εἰ περιὼν ἐξ ἀτύφου καρδί(ας),
(καὶ) τ(ῶν) ἀμαθ(ῶν) τ(αῖς) γραφ(αῖς) ἐπεκρότεις,
ὡσἂν ἔχη πρόθυμον ἡ φύσις δρόμ(ον).
νῦν τάφον οἰκῶν καὶ σιγῆς λίθ(ον) στέγων.
(καὶ) βιβλί(ων) ἔρημον εὑρὼν πυθμένα,
πῶς ἂν παρ οὐδὲν τ(οὺς) ἐμ(οὺς) ἄγεις λόγ(ους).
(καὶ) ταῦτα μικροῦ σὴν τελευ|τῶντας χάριν.
ἀλλ ὦ πόλεις, πενθεῖτε κοινῆ τ(οὺς) νόμ(ους).
ὁ γὰρ παρ’ ἡμῖν εὐσεβὴς δημοσθένης
τῆς ῥητορικῆς οὐ σκαλεύει τ(ὴν) φλόγα.
μή, (…)έργος ὀφθεὶς τ(ῶν) δικαστ(ῶν) ὁ θρόνος.
ἔνκεντρ(ον) ἐκδίδωσι λημμ(ά)τ(ων) βάτον,
ὅμηρε π(ῶς) τοσοῦτ(ον) ἠρεμεῖς χρόνον·
ἰλιάδα γράφ(ειν) σε δευτέραν δέον,
καὶ τ(ὴν) παλαιὰν δυσπραγοῦσαν δακρύειν·
εἰ μὴ γὰρ ἦν ἐκεῖνος ἐν διδασκάλοις
ὁ νῦν σιωπῶν καὶ καθεύδων ἐν τάφω,
τίς ἂν τὸ βαθὺ τῆς πλοκῆς λύσ(ας) νέφος
ἀνῆκε λαμπρὰν τῆς γραφῆς τ(ὴν) αἰθρί(αν)·
νῦν καὶ συ νῦν τέθνηκας ὦ γέρων πλάτων.
οὐ γὰρ μετεμψύχωσις· οὐδὲ σωκράτ(ης).
γλώττης (δὲ) ταυτότης σε (καὶ) τέχνης κράτος,
ἔμπνουν καθαρ(ῶς) ὠργάνουν τῶ κειμ(έν)ω.
ἀριστότελες ἄρα κομπάζεις ἔτι;
καὶ μ(ὴν) κρυβῆναι δεῖ σε καὶ σιγ(ὴν) ἄγ(ειν)
κλείσαντα σαυτοῦ δυστυχ(ῶς) τὰ βιβλία
ὁ γὰρ κατὰ σὲ τεχνικὸς διδάσκαλος·
ἄριστον ἐκτήσατο (καὶ) φίλον τέλος.
ἀναλυτικ(ῶς) ἐκδοθεὶς τοῖς πατράσι·
ῥώμη νέα στέναζε (καὶ) θρήνους πλέκε.
τῶν γὰρ λόγ(ων) ὁ κόσμος εἰς γῆν ἐκρύβη.
πλ(ὴν) εἰ πάλιν αἴσθησ(ιν) εἰς λόγ(ους) ἔχεις,
παχυμέρη πρόελθε (καὶ) λογογράφ(...).
(καὶ) τ(οὺς) τά μαθήματα συνθέντ(ας) νίκα.
κοινὰς ἐπ’ αὐτοῖς ἐκδιδάσκων εὑρέσεις.
ἳνα δὲ τά πρέποντα συλλήβδην φράσω·
ὁ σύλλογος πᾶς τῶν σοφῶν κόπτεσθέ μοι·
ἡ γὰρ κιβωτὸς τ(ῶν) καθ’ ἡμᾶς βιβλί(ων)..
εἰς τ(ὴν) κιβωτ(ὸν) τῆς φθορᾶς ἀνετράπη.
δικαιοφύλαξ εἰ μετέστί σοι πάλ(ιν)
θεσμ(ῶν) φυλακαὶ (καὶ) βραβεύεις τ(αῖς) δίκαις,
θέσπιζε δογμάτιζε τὰς στάσεις λύε
τὴν ἀπροσωπόληπτον ἐξάγων κρίσ(ιν)
ζῆλος γ(ὰρ) ὁ πρὶν, οὐ συναπέθανέ σοι
ἆρ’ οὐχὶ καὶ ζῶν τ(ὴν) τελευτ(ὴν) ἐσκόπεις,
(καὶ) τ(όν)δε καλ(ῶς) ἐτραγώδεις τ(ὸν) βίον;
ὦ κύκνε λευκὲ τῆ πτερώσει τοῦ χρόν(ου)
ἐκεῖνο τοῦτο καὶ τοσούτ(ων) φεῦ πόν(ων),
τὸν τοῦ τέλ(ους) τρίπηχυν ἀνθείλου τάφον
ὦ γλῶσα δεινὴ (καὶ) γραφῶν θεί(ων) στόμα. ||
(καὶ) νοῦ καθαρὲ ποῦ ποτ’ ἐκρύβης λέγε. :·
ἰδὼν ἔγωγε φῃσὶ τ(ὸν) θνητ(ὸν) βίον
ὡς ἔστιν οὐδ(ὲν) ἢ σκιᾶς ἴνδαλμά τι,
καὶ φάσμα ῥευστ(ὸν) εἰς μετάρσεις εὐρίπ(...),
καὶ πομφόλυξ· (καὶ) τέφρα· (καὶ) καπνοῦ χύσις·
ἢ παικτ(ὸς) ἀστράγγαλος ἐν μειρακίοις.
ἢ κυβος ἑστὼς εἰς ἀσύστατ(ον) βᾶσιν,
παρῆλθον εἰς τ(ὸν) δεῦρο τῆς ταφῆς τόπ(ον).
ἀναμέν(ων) σάλπιγγος ἐσχάτ(ης) κτύπον·
ἐφ’ ἧς ἐπαρθεὶς εἰς συνάντησ(ιν) φθάσω.
τοῦ τ(ὴν) φύσιν κρινοῦντος ἐνδίκ(ως) λόγου.
τὸ γοῦν ἀφιλόκομπ(ον) ἐνθάδε γράφων,
σίγα τὰ σεμνὰ τοῦ γένους ἀθύρματα·
ἡ γὰρ ταπεινὴ (καὶ) πατουμ(έν)η κόνις
κἂν ἐκῥιπισθῆ (καὶ) πρὸ(ς) αἰθέρα δράμη,
ἀλλ’ οὖν πάλιν κάτεισιν εἰς γῆν ὡς κόνις
ὅταν ὁ κλωστήρ τῆς πνοῆς παραδράμη.
βιβλοὶ (δὲ) πᾶσαι (καὶ) λόγοι (καὶ) σχήματα·
καὶ συλλογισμοὶ (καὶ) προτάσεις (καὶ) στάσεις,
εἰς οὐδ(ὲν) ἐρρέτωσαν ὡς ὄναρ μόνον·
ἡ γὰρ τελευτὴ συμπεραίνει τὸν βίον·
εἰς τὴν ἀναπόδεικτ(ον) εὐετηρί(αν)·
σὺ δ’ ἀλλά μοι θαύμαζε τ(ῶν) ἄλλων πλέον,
αὐθαίρετον πενίαν. ἦθος μέτριον
βίου τὲ παντὸ(ς) ἐμμελῆ μουσουργίαν·
(καὶ) τῆς ψυχῆς τ(ὸν) φθόν(ον) εἰ βουλ(ει) ξένε,
δι’ οὗ τὰ δεινὰ τῶν παθῶν ἦγ(ον) θράση·
λύρας μυθικῆς ἐκμιμούμ(εν)ος τόν(ους).
ὡς εὖγέ σοι γένοιτο (καὶ) τ(ῶν) νῦν λόγων,
Τῶ μυσταγωγῶ τῶν σοφ(ῶν) παιδευμάτ(ων)·
οὐ γὰρ σιωπᾶς ἀλλὰ κἀνταῦθα πλέον,
τῆς ἀρετῆς τὸ χρῆμα δεικνύεις ὅσον·
ὥστε σχεδὸν ζῆς (καὶ) δοκεῖς τί συγγράφ(ειν).
οἰκῶν σοφιστὰ τὴν στο(ὰν) τ(ὴν) ἐσχάτ(ην),
καὶ τ(ὴν) περισπούδαστ(ον) ἀποδημίαν.
ἣ τ(ὴν) πρίν ἀθήνησ(ιν) ἀκαδημίαν.
ἐγὼ δὲ νῦν μάλιστα νῦν μαθὼν ἔχω·
ὅτι δίκαιος ἂν τελευτῆσαι φθάση,
ἔσται πρὸς ἀνάπαυσιν ὃ γραφὴ λέγει.
καὶ ζὴ καθαρὸν (καὶ) παθῶν ξένον βίον,
εἰς φῶς μετελθὼν εὐτυχῶς ἐξ ἑσπέρας :-
Type(s) [6370] Ἄλλον μὲν ἄνδρα ζωγραφεῖν ἴσως θέλων (100 verses)
Text source DBBE
Text status Text completely known
Date 14th c.
Manuscript FLORENCE - Biblioteca Medicea Laurenziana (BML) - Plut. 86, Cod. 22 [14th c.]
Place in Manuscript f. 342r-342v
Palaeographical information Title and initial in red. Above l. 61 the change of the speaker is indicated: Παχυμέ(ρης). Again before l. 88: Φιλ(ῆς)
Contextual information The epigram follows 'In Universam Aristotelis Philosopiam Epitome' by Georgios Pachymeres
Metre(s) Dodecasyllable
Genre(s) Author-related epigram
Subject(s)
Image source(s) http://teca.bmlonline.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=TECA0001111785&keyworks=plut.86.22#page/693/mode/1up
Number of verses 100
Related occurrence(s)
Acknowledgements Information on the occurrence courtesy of Krystina Kubina.

Creator(s)
Transcriber(s)

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Permalink https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/24938
Last modified: 2020-12-17.