Type 3568
(formerly typ/1673)

Πονεῖ μὲν ἡ μέλισσα κηρίον μέλι
φιλοφρονοῦσα προσφυῆ συνεργάτιν·
ἐπείπερ ἄλλῳ τῷ τρυγῶντι κηρία
τὸ κέντρον ἐξέπεμψε καὶ πλήττει μέγα·
σκόπει δὲ χεῖρας ἀφθόνως τε καὶ φρένας
σοφοῦ Νικήτα δεξιουμένας ὅλους
ἐν οἷς ἐφαπλοῖ συλλογῆς τῷ συντόμῳ
τὴν ὠφέλειαν τοῖς λαβεῖν αἱρουμένοις,
παθῶν δυσαχθῶν ἐκ παλαιῶν ποικίλως
ἐξεικονίζων συμπάθειαν, δεσπότου
Χριστοῦ θέλοντος πᾶσι δὴ τὸ συμφέρον·
καὶ νοῦς μὲν αὐτοῦ δακτύλοις τοῦ ζωγράφου
μορφὰς ἀνιστόρησεν ὡς κατ᾽ εἰκόνα
τηρῶν ἐναργὲς τῶν Θεοῦ θελημάτων·
φερωνύμου Νίκης δὲ καὶ χεῖρες πάλιν
τὰς ἐκφράσεις γράφουσι τῶν μορφωμάτων
ὡραιότητα δεικνύουσαι γραμμάτων,
ἄμφω δὲ πεῖραν συντρέχουσαν τῷ λόγῳ.
ἰατρικῆς εἴληφεν αὐτὸς τὸ κράτος
σαφῶς ἀνιστῶν συμπεσοῦσαν τήν τέχνην
φθόνῳ λαθοῦσαν καὶ καμοῦσαν τῷ χρόνῳ,
τέχνην ἐκείνην δημιουργὸν, ὀστέων
θραῦσιν περισφίγγουσαν εὐλόγῳ δέσει,
τὰς ἐκβολὰς στρέφουσαν οἰκείᾳ βάσει,
παρατροπὰς ἄρθρων δὲ καὶ τάς ἐκφύσεις
φέρουσαν εἰς ὄρθωσιν εὐπρεπεστάτην.
καὶ δὴ προσάψας ἁρμογὰς, ὡς ἦν φύσει,
τῶν εἰκόνων μὲν τῇ καταλλήλῳ φράσει,
λόγον δὲ μορφαῖς, τεχνικῇ διαπλάσει
τὴν ζωγράφησιν σωματουμένῳ λόγῳ,
ὡς εἶχεν, ἐξήνεγκεν, εὐαρμοστίας
ἄριστον ἔργον εὐφυῶς ἠσκημένον,
διδάσκαλον φέριστον ἐμπράκτῳ λόγῳ.
Text source H. Schöne, 1896, Apollonius von Kitium, Illustrierter Kommentar zu der hippokrateischen Schrift περὶ ἄρθρων, Leipzig: XIII
Text status Text completely known
Editorial status Not a critical text
Genre(s) Patron-related epigram
Metre(s) Dodecasyllable
Tag(s)
Critical Notes 24 ἐκβολὰς ] ms. Laur. Plut. 74, Cod. 7, Schöne; ἐμβολὰς Bandini
Translation(s) Conficit apis favum ac mel,
Comiter amplectens laboris sociam,
In alium vero favos diripientem
Aculeum proferre folet, ac valde ferit.
Specta manus liberaliter et mentem
Sapientis Nicetae benignas totas,
Quibus explicat collectionis compendio
Utilitatem, capere volentibus,
Valetudinum gravissimarum ex antiquis varie
Effingens auxilium, Domino
Christo volente, opus omnibus utile.
Eius quidem ingenium pictoris digitis
Formas velut imagine expressit,
Observans quod manifestum est Dei voluntatum.
Nicetae, cui vere convenit victoriae nomen, manus
Expositiones scribunt imaginum,
Quae pulcritudinem ostendunt lineamentorum,
Ambo vero peritiam consonam rationi.
Medicinae adeptus est ipse principatum,
Perspicue restituens cadentem artem,
Invidia latentem, ac aetate fatiscentem,
Artem illam opificem, ossium
Fracturam coercentem idoneo vinculo,
Prolapsus vertentem in proprium statum,
Excessus et luxatos articulos
Ferentem iterum in aptissimam repositionem.
Is nempe accommodans compages ut erant natura
Imaginum quidem iuxta positae indicationi,
Sermonem vero formis, artificiosae repraesentationi,
Picturam orationi corporatae,
Ut res erat protulit concinnae compositionis
Optimum opus, ingeniose confectum,
Magistrum praestantissimum efficaci sermone.
Language
Latin
Source(s)
A. Bandini, 1770, Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae (vol. 3), Florence: 82-83
Bibliography
Number of verses 33
Occurrence(s) [19489] πονεῖ μὲν ἡ μέλισσα κηρίον μέλι [10th c.]
FLORENCE - Biblioteca Medicea Laurenziana (BML) - Plut. 74, Cod. 7 [10th c.] (f. 8r -- (alt.) f. 9r)
(33 verses)
Related type(s)
Acknowledgements
Contributor(s)

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification Vassis ICB 2005, 637: "In laudem Nicetae medici"
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/3568
Last modified: 2023-06-05.