Type 3567
(formerly typ/1672)

Ἱππόκρατές τε καὶ Γαληνὲ καὶ Ῥοῦφε,
Χείρων δὲ καὶ σύ, φαρμάκων ἐφευρέτα,
ἡ τετράριθμος τῶν παθῶν γαληνότης,
ἄλλη τε πληθὺς τῶν σοφῶν ἀκεστόρων
κόλποις χαρὰν δέχοιο καὶ κρότει μέγα·
πόνους γὰρ ὑμῶν τοὺς πρὶν ἠμαυρωμένους,
αὐχμῶντας ἤδη καὶ παρημελημένους
καὶ φθειριῶντας, ὡς λόγος Καλλισθένην,
Νικήτας εὑρὼν παγκρατὴς Ἱπποκράτης
ἐξεῦρεν, ἐξέδωκεν, ὕψωσεν μέγα
ἄλλων τε πολλῶν σωματουργεῖ καὶ φέρει,
λύσεις παθῶν φάρμακα τραυμάτων ἄκη ·
καὶ πᾶσαν ἁπλῶς συμβολὴν τῶν ὀστέων
ἐξεικονίζει τῇ γραφῇ τοῦ ζωγράφου.
Οὐκοῦν ἐάν τις εὐθετεῖν σκελῶν βάσιν,
θραύσεις τε μηρῶν ἐμβολὴν τῶν σπονδύλων,
χωλοὺς ἀνιστᾶν καὶ τελεῖν δρομηφόρους
ποδαλγιῶντας, ἐκροῆς τῶν ἰσχίων
τὸ ῥεῦμα δεσμεῖν καὶ κρατύνειν τοὺς πόδας
ἄλλην τε τοῦ σώματος ὀστώδη θέσιν,
θραύουσαν εἰς σύμπηξιν ἁρμόσαι θέλοι,
ὧδε σκοπείτω τῆς γραφῆς τὰς εἰκόνας
καὶ πᾶσαν εὑρήσειε τῶν παθῶν λύσιν.
Ἀλλ’οὖν ἅπαντες τῶν σοφῶν ἀκεστόρων
νέοι προγηράσαντες ὑπουργῶν ὅσοι,
γυμνὰ κρατεῖτε ῥωστικώτατα ξίφη ·
στέψατε λοιπὸν τῆς γραφῆς τὸν ἐργάτην,
ἐκ μουσικῶν πλέκοντες ἄνθη τῶν λόγων.
Τὸν γὰρ φανέντα κοσμικὸν εὐεργέτην
πρέπει γεραίρειν ὡς τέχνης φίλον λόγοις.
Ἀλλ’οὖν παρ’ἡμῶν τούσδε τοὺς λόγους δέχου,
πρώτην ἀμοιβὴν τῶν σοφῶν σου πρακτέων.
Χαίροις ὁ δειχθεὶς εὐσθενὴς Ἱπποκράτης
καὶ πανγάληνος τῶν παθῶν γαληνότης.
Text source M. Marganne 2019, Épigramme en l’honneur de Nicétas, in T. Scheijnen, B. Verhelst (eds.), Parels in schrift. Huldeboek voor Marc De Groote, Ghent, 31-34: 32-33
Text status Text completely known
Editorial status Critical text
Genre(s) Patron-related epigram
Metre(s) Dodecasyllable
Subject(s)
Tag(s)
Translation(s) Hippocrate, Galien, Rufus,
et toi, Chiron, inventeur des médicaments,
le quatuor qui apaise les affections,
et le reste de la foule des savants qui sauvent,
accueillez la joie au fond de vos coeurs et applaudissez bien fort;
car vos travaux, avant d’être effacés,
déjà sales, négligés
et attaqués par les poux, comme on le rapporte pour Callisthène,
Nicétas, les ayant trouvés, tout-puissant Hippocrate,
les a découverts, publiés et magnifiquement exaltés;
parmi bien d'autres sujets, il réunit et apporte
des solutions aux affections, des médicaments, des remèdes aux blessures;
et, généralement, toute jonction des os,
il l’illustre par le dessin du peintre.
Par suite, si on veut redresser l’assise des jambes,
les fractures des cuisses, l'ajustement des vertèbres,
rétablir des boiteux et rendre aptes à la course
des podagres, juguler le cours de la fluxion aux
os iliaques, fortifier les pieds,
réduire toute fracture osseuse du corps
pour la consolider,
alors, que l’on observe les illustrations de l’écrit
et puisse-t-on y trouver toute solution des maux.
Ainsi, tous, parmi les savants qui sauvent
jeunes et vieux, parmi les assistants, tant que vous êtes,
tenez nues les épées les plus fortes ;
il vous reste à couronner l’auteur de l’écrit,
en tressant des fleurs de rhétorique dignes des Muses.
Car celui qui s’avère bienfaiteur universel,
il convient de le récompenser, comme ami de l’art, avec des mots.
Or donc, reçois de nous ces mots
comme premier tribut de tes oeuvres savantes.
Salut à toi, qui t’es révélé vigoureux Hippocrate
et apaisement suprême des maux.
Language
French
Source(s)
M. Marganne 2019, Épigramme en l’honneur de Nicétas, in T. Scheijnen, B. Verhelst (eds.), Parels in schrift. Huldeboek voor Marc De Groote, Ghent, 31-34: 32-33
Bibliography
Number of verses 34
Occurrence(s) [19488] Ἱππόκρατές τε (καὶ) γαληνὲ καὶ ροῦφε [10th c.]
FLORENCE - Biblioteca Medicea Laurenziana (BML) - Plut. 74, Cod. 7 [10th c.] (f. 7v -- (alt.) f. 8v)
(34 verses)
Related type(s)
Acknowledgements

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification Vassis ICB 2005, 365: "In laudem Nicetae medici"
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/3567
Last modified: 2020-01-20.