Person
Stephanos Grammatikos

Name Stephanos Grammatikos
(Self) designation γραμματικός
Office grammatikos
Type(s)
As Poet:
Last modified: 2021-08-25.