Occurrence 30538

Συμεὼν πατρικίου καὶ ἀσηκρῆτις, τοῦ νυνὶ μαγίστρου καὶ στρατιωτικοὺ, εἰς Κωνσταντῖνον τὸν Πορφυρογέννητον βασιλέα
 
Ἀπο βλεφάρων δάκρυα ἀπὸ καρδίας θρῆνον.
ἐπὶ τῶ πένθει ῥήξωμεν δεῦτε τοῦ Κωνσταντίνου +
Βουνοὶ (καὶ) ὄρη κλαύσατε σὺν ἡμῖν τὸν δεσπότην.
κοινὴ γὰρ ἡ κατήφεια κοινὸν τοῦ κόσμου πένθος +
Γυναῖκα τὴν πολύδακρυν (...) | ποθεινά σου τέκνα,
ποῦ λοιπὸν ἀπεδήμησας δέσποτα Κωνσταντῖνε +
Δεινῶν πολλῶ(ν) ἐρρύσατο θ(εό)ς σε Κωνσταντῖνε·
ἀλλὰ τὸ τέλος ἄφυκτον ἀνελεὴς ὁ λίθος +
ὦ πένθους πολυστενάκτου
δάκρυσιν ἀντι μέλανο(ς) | χρήσομαι πρὸ(ς) τὸ πάθος.
τὴν συμφορὰν ἀνάγράπτον θήσω τῆς οἰκουμένης +
Ἔμελλεν ἡ γλυκύτ(ης) σου δέσποτα Κωνσταντῖνε,
δριμύξαι τῶν ποθούντω(ν) σε· τὰ σπλάγχνα μετὰ τέλος +
Ζόφον ὑπέδυς ἥλιε τοῦ | τάφου Κωνσταντῖνε.
(καὶ) σκυθρωπάζει σύμπασα τῆς ἀθυμίας νέφει +
Ἥλιε τὰς ἀκτίνας σου κρῦψον ἐκ τ(ῆς) ἡμέρας.
ἐν ᾗ τὸ φέγγος ἔκρυψε τῆς οἰκουμένης τάφο(ς) +
Ἥμερο(ς) ὄψις εὔλαλα χείλη χάρις ὀμμάτω(ν)·
οἴμοι πῶς | νῦν μαραίνεσθε στυγνότητι τοῦ τάφου:
ναὶ στέ|ναζε πᾶσα κτίσις +
Θρήνει πᾶς τὸ | μυστήριον, τὸ τοῦ θανάτου βλέπω(ν)·
ἰδοὺ γὰρ σκῆπτρα | θρόνοι τε, τάφον οὐ δυσωποῦσιν +
Ἴδε τὸν σοι ποθούμ(ενον) ἡ πόλις βασιλέα·
τὸν πόλ(εις) | ἐδαφίσαντα μικρὸς πῶς κρύπτει λίθος +
Κλαίεις πικρῶς μὲν σύζυγε (καὶ) τὰ φίλτατα | τέκνα·
χρόνος ὑμᾶς μειλήξεται ἐμὲ (δὲ) | τήξει τάφο(ς) +
Λέων τὸν περιπόθητον νῦν δέξου | Κωνσταντῖνον·
πικράν σοι συναπτόμενον ἐν | τάφω κοινωνίαν +
Ματαιοτήτω(ν) ἅπαντα τὰ | τῇδε ματαιότ(ης)·
ὁ βασιλεὺς (καὶ) κύριο(ς) σαπρὰ πρόκειτ(αι) | κόνις +
ναὶ ἄψυχα συνθρηνεῖτε.
Πάλαι | μὲν ὕδωρ ἔβλυσαν πέτραι θ(εο)ῦ δυνάμει.
νῦν | δὲ ῥεύσουσι δάκρυα νικώμεναι τῶ πάθει +
Νεότ(ης) πολυέραστε Ῥωμανὲ κράτους ἄνθος.
μέμνησο τοῦ γεννήτορος τὸν πρὸς σὲ πόθον | οἴδα +
Ξένην ὁδὸν ἐβάδιζον ποθῶν εὐ|χὰς π(ατέ)ρων.
(καὶ) παρευθὺς ἀπάγομ(αι) πρὸ(ς) ξένην ὄντ(...) τρίβον +
Οἴμοι τερπνὸν ἀγλάϊσμα. βασί|λειε τοῦ κράτους·
οὐκέτι σε θεάσομαι φῶς τῶ(...)μῶ(ν) ὀμμάτω(ν) +
Πάντω(ν) ὑμῶ(ν) χωρίζομ(αι), πάντω(ν) | στερεῖ με τάφο(ς).
(καὶ) τί με τὸ περίβλεπτον ὠφέλη(...) τοῦ κράτους +
τίς ταῦτα ψυχὴ βαστάζει
Ῥανίδες αἱματόχροοι στάζουσιν ἐξ ὀμμάτων
τῆς συμφορᾶς τὸ μέγεθο(ς) ἀφόρητον δηλοῦσαι
Ῥέει τὰ κάτω φθείρεται χόρτον ἀγροῦ μιμεῖτ(...)
θρόνοι (δὲ) (καὶ) διὰδημα μακρὸς γέλως (καὶ) πλάνη
Στενή μοι τάφο(ς) οἴκησις, ἀλλ' ἐχωρήθην ὅμ(...)
(καὶ) τί πρὸ(ς) πλάτο(ς) ἔβλεπον τ(ῆς) οἰκουμέν(ης) πάσ(ης)
Τὴν κατ' ἐχθρῶ(ν) ἐξέλασιν διὰ φροντίδο(ς) ἔχω(ν)
τὴν εἰς ἅιδην μετάβασιν ἐγγίζουσαν ἠγνόου(...)
Υἱέ μου, τὴν τεκοῦσαν σε θεράπευε (καὶ) τίμα
ἐγὼ γὰρ κατεπείγομ(αι) πρὸ(ς) τὴν κοινὴν μ(ητέ)ρα +
τὸ πένθο(ς) οὐκ ἔχει κόρον.
Τῶ(ν) ποταμῶ(ν) τὰ | ῥεύματα τάς τε φορὰς ἀλλάκτου.
ἀρκοῦ(...) | γὰρ τὰ δάκρυα χεόμενα τοῦ κόσμου.
Φωτὸ(ς) στεροῦμαι δέσποτα (καὶ) δόξης ἐπιγείου
μὴ στερηθῶ τοῦ κάλλους σου (καὶ) τοῦ φωτὸς ἐκ(...)
Χαίρετε πάντες χαίρετε φίλοι μὴ λάθοιτ(...) | μου.
(καὶ) τοῦ θανάτου μέμνησθε πάντας (...) | τάφο(ς) μένει +
ψεύδεται πᾶσ' ἐγκόσ(...) | ἀρχή δόξα (καὶ) πλοῦτο(ς),
ἓν μόνον ἀμετ(...)|βλητον, τὸ πρὸ(ς) θ(εὸ)ν ἐλπίζειν +
Ὦ (...)|λεῦ (καὶ) κ(ύρι)ε, κράτο(ς) οὐκ ἔχον πέρας·
σῆς μ(...)|σχεῖν ἀξίωσον, σὸν Κωνσταντῖνον δόξη(...)
ὢ θλίψεως ἀφορήτου.
ἀντὶ ψεκάδω(ν) (...)|ματα σταλάξατε τὰ νέφη
ὁ Κωνσταντῖνο(...) | τέθνηκε τοῦ κόσμου ἡ γλυκύτης +
Type(s) [30509] Ἀπὸ βλεφάρων δάκρυα, ἀπὸ καρδίας θρῆνον (66 verses)
Text source DBBE (Inspection of a reproduction of the manuscript)
Text status Text completely known
Date 12th c.
Manuscript MADRID - Biblioteca Nacional Vitr. 26-2 (olim N.2) [12th c.]
Place in Manuscript f. 139r
Contextual information About the context, Ševčenko (1969-70: 189) says: "Each of these poems is placed in the manuscript's margin next to the text or the miniature relevant, or considered relevant, to the deceased".
Metre(s)
Genre(s)
Subject(s) Konstantinos VII Porphyrogennetos (17/05/905-18/05/905 - 09/11/959) - PBW: Konstantinos/7/ - PMBZ: 25888: "Personenkennziffer: 23734"
Comment About the metre, see Ševčenko (1969-70: 214): "...with one exception, Poem IV can be articulated into groups of stanzas of four acrostic couplets in politic verse; these groups are separated from each other by three lines: a "refrain" in Byzantine anacreontics and a couplet in politic verse".
Image source(s) http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000022766&page=287
Bibliography
Number of verses 66
Acknowledgements
Creator(s)
Transcriber(s)
Contributor(s)

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Permalink https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/30538
Last modified: 2020-08-17.