Occurrence 30537

ἀλφάβητος εἰς Λέοντα τὸν βασιλέα
 
Ἄνασσα πόλις στέναξον, ἀπόθου σου τὸ στέφο(ς).
ἄθροισον τὸ πολίτευμα κλαῦσαι σου τὸν | δεσπότην:
τοῦτο ἡ ματαιότ(ης) +
Βάθος κριμάτω(ν) ἄληπτον τῶν σῶν ἥλιε λόγε·
ὅτι | τὸν κάτω ἥλιον συνέστειλας τοῦ φέγγειν: +
θρηνῶ σε δέσποτα λέων +
Γηγενὴς ἅπας πέφυκε (καὶ) βασιλεὺς (καὶ) πὲν(ης)·
ὅθεν οὐδεὶς ἐκφεύξεται τὸν ἐπόδυν(ον) τάφον:
θρηνῶ σε δέσποτα λέων +
Δροσερὸν οἷα ῥόδον σε ἡ πορφυρὶς βλαστάνει·
ὡς ἴον ἐν τοῖς ἄνθεσιν ὡς κρίνον ἐν τ(οῖς) κήποις:
θρηνῶ σε δέσποτα λέων +
Τί μοι στυγνάζεις ἥλιε τί ζοφερὸν ἀνίσχεις.
πάντως ὅτι τὸν λέοντα τὸν ἄνακτα οὐ βλέπ(εις) +
(...)ν ἀλουργίδι ἥλιον, ἐν βασιλείοις ἄστρον.
ἐν λόγοις φέγγος ἄδυτον, ἐν χάριτι φωσφόρ(ον) +
(...)άλην ψυχῶ(ν) ἐκοίμηζες· τοῖς πραέσι σου λόγ(οις).
ἦθο(ς) σεμνὸν ἐδίδασκες τῶ ταπεινῶ σου ἤθει +
(...)πιος ὢν ἐφύλαττες (καὶ) βασιλέως τρόπους·
ἐν δὲ τῆ ταπεινώσει σου τὸ ὕψος σου ἐδείκνυς +
(...)αύμασον ὕμνον ἅπαντα (καὶ) αἴνων με|λωδίαν.
ἔως ἂν τοῦ δεσπότου μου τοὺς | ὕμνους ἐνωτίση +
Τί μοι σελήνη | (...)οικας νυκτὶ μεμελασμ(ένη).
πάντως | (...)τι τὸν ἥλιον τὸν λέοντα οὐ βλέπεις +
(...)οῦνται σου τὰ ῥεύματα τῶν λόγων τῆ θαλάσση.
(...)ύρα δὲ τῶν ὕμνων σου μέλιτο(ς) ἀποστάζει +
(...)αύσατε πάντες κλαύσατε τὸν πρᾶον βασι|(...)έα·
τὸν συμπαθῆ (καὶ) ἥσυχον κλαύσατε (καὶ) οἱ λίθοι +
(...)ων καθάπερ ἔβλεπες ἀτενῶς τὸν δεσπότην·
(...) στεναγμ(ῶν) βρυχήματι ἐχθρ(ῶν) κατεστρατήγ(εις) +
(...)ὰ μαργάρων δάκρυα. μετὰ χρυ|(...)οῦ πραότης·
ἔβλεπες (καὶ) ἐθαύμα|(...)ες (καὶ) μᾶλλον ἐξεπλήττου +
Τί μοι | (...) πόλις ἄναστρος ἀπὸ νεφῶ(ν) σπιλάδο(ς).
(...)α λιβὰς ἐπύκνωσε δακρύων | (...)ν αἰθέρα +
(...)ίνω συναφεία τε (καὶ) οὐκ ἀθέσμω γάμω·
(...) φύσις ἀνεβάλλετο παιδὸ(ς) ἄρρενο(ς) τόκον +
ὢ βάθος θ(εο)ῦ κριμάτων +
(...)ον ἀλλ' οὕτως ἔδοξε τῆ ἄνωθεν προνοία.
ἐν παραβάσει νόμου τε ὁ παῖς ἀπογεννᾶται +
(...)μο(ς) εἰ (καὶ) ἤργησε πάλιν ἐνομοθέτει·
τῶ ἱερῶ | κανόνι δέ, τὸ κρίνειν παρεχώρει:
ὢ βάθο(ς) | θ(εο)ῦ κριμάτων +
(...)ύνεται τοῦ μιάσματο(ς) ῥεύμασι τῶ(ν) δακρύω(ν).
(καὶ) τῆ | (...)ρὶ προσφύεται πάλιν τῆ ἐκκλησία +
μὰ τὸν φωσφόρον ἥλιον· κύκλος σελήνης εἶ|πεν
ἤθελον τὸν ὑπέρλαμπρον ἀγμὴν λέον|(...)α βλέπειν: +
(...)ουσι σάρκες ἅπασαι· φυσικῶ(ν) ἐξ ἀνθράκω(ν)
(...)να ῥυτὶς ἢ μόλυσμα σαρκὸ(ς) μὴ ἔνδον μείνη +
Σκήπτρω(ν) εὐθὺς διάδοχο(ς) πατρόθεν βασιλεύω(ν),
ὁ τ(ῃς) πορφύρας ἥλιος ἀλέξανδρο(ς) ἀνίσχει: +
(...) ἀλεξάνδρω ἄνακτι ἀστὴρ σὺν ἀνατέλλει·
ὁ ἐξ ὀσφύος λέοντο(ς) ὑπάρξας Κωνσταντῖνος: +
Ὕμνησον πόλις ὕμνησον τοὺς βασιλείου παῖδας.
οὗτοι γὰρ πορφυρίζουσι μᾶλλον σοῦ τὴν πορφύραν +
(...)σὶν ὁ μέγας κ(ύριο)ς ἐν γενεᾶ δικαίω(ν)·
οἱ ὀφθαλμοί μου βλέπουσι, (καὶ) οὗς ἐμὸν ἀκούσει +
ὦ πόλις εὐτυχεστάτη +
Χαῖρε μοι λέων δέσποτα (καὶ) ἐν ἅδου κευθμῶσι,
χαῖρε ψυχῆ ὁλόγλυκε ἀγγέλοις συμφυτῶσα +
(...) βασιλέα ὕμνησον ὡς φίλον ὡς δεσπότην.
σὺ δὲ κἂν μετὰ θάνατον μέμνησο Κωνσταντίνου:
χαῖρε μοι δέσποτ(α) λέ(ων) +
Βάλλετε γόους βάλλετε δάκρυσι μεμιγμένους,
ὅλον τὸν τάφον πλήσατε τῶ(ν) ἐμῶ(ν) στεναγμάτω(ν):
τὰ π(άν)τα ματαιότ(ης) +
Type(s) [30502] Ἄνασσα Πόλις στέναξον, ἀπόθου σου τὸ στέφος (69 verses)
Text source DBBE (Inspection of a reproduction of the manuscript)
Text status Text completely known
Date 12th c.
Manuscript MADRID - Biblioteca Nacional Vitr. 26-2 (olim N.2) [12th c.]
Place in Manuscript f. 116v
Contextual information About the context, Ševčenko (1969-70: 189) says: "Each of these poems is placed in the manuscript's margin next to the text or the miniature relevant, or considered relevant, to the deceased".
Metre(s)
Genre(s)
Subject(s)
Comment About the metre, see Ševčenko (1969-70: 205): "Acrostic, consisting of politic verses and two kinds of refrains. The first is identical with the second half of a politic verse; the second is a Byzantine anacreontic".

This epigram is preceded by five and a half 'verses' of which the metrical status is questionable, so we have decided not to include them as part of the epigram. See Ševčenko (1969-70: 201, 203).
Image source(s) http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000022766&page=242
Bibliography
Number of verses 65
Related occurrence(s) [30532] δότε μοι θρήνους ἅδοντι ῥεῦσαι πηγὰς δακρύων [12th c.]
MADRID - Biblioteca Nacional Vitr. 26-2 (olim N.2) [12th c.] (f. 116v)
(21 verses) (17/65)
Acknowledgements
Creator(s)
Transcriber(s)

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Permalink https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/30537
Last modified: 2023-06-09.