Occurrence 25548
(formerly occ/9577)

+ τοῦ ἐν ἁγί(οις) π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμ(ῶν) γρηγορίου ἀρχιεπισκόπ(ου) κωνσταντινουπ(ό)λ(εω)ς | τοῦ θεολόγου· διὰ στίχων ἡρωϊκ(ῶν). πε(ρὶ) γενεαλογί(ας) χ(ριστο)ῦ:·​
 
Ματθαῖος πόθ(εν) εἰπε μέγ(ας) λουκ(ᾶς) τε φέριστο(ς)·
τ(ὴν) μ(ὲν), ὅγ’ αὐτὰρ ὃ τήνδε βίβλοις ἐνέθηκε γενέθλην·
αἷς χ(ριστὸ)ν κατάγουσιν ἀφ’ αἵματο(ς) ἀρχεγόνοιο·
πῶς δ’ ὁ μ(ὲν), ἐν πλεόνεσσιν· ὅδ’ ἐν παύροισ(ιν) ἔληξ(εν)·
εἰς δαυῒδ μ(ὲν) ἄνακτα γένους ῥόος ἀμφοτέροισ(ιν):
ἄτμητο(ς)· μετέπειτα ῥέει δίχα. ὑστάτιον δέ,
συμφύρεθ’ ὡς ἐπὶ πόντον ἀπείρονα χ(ριστὸ)ν ὁδεύων.
ὦδέ κεν ἀθρήσειας, ἐμῷ δ’ ἐπιπείθεο μύθῳ·
δαυίδαι, σολομῶν τε νάθαν τ’ ἔσαν· ὧν ὁ μ(ὲν), εἷλκ(εν)·
ὥς τε ῥόον μεγάλου ποταμοῦ βασιλήϊον αἷμα·
αὐτὰρ ὅγ’ εὐαγέων τε φαεινοτάτων θ’ ἱερήων·
χ(ριστὸ)ς δ’ ἀμφότερ’ ἔσκεν ἄναξ μέγ(ας)· ἀρχιερεύς τε·
τοὔνεκα ματθαῖος μ(ὲν). ἐγράψατο πν(εύματ)ι θείω.
τοὺς σολομωντιάδας· λουκᾶς δ’ ἐς νάθαν ὄρουσ(εν)·
ἐκ (δὲ) δύω γενεῶν· τῆς μ(ὲν), πλέον· ἐξ ἑτέρης δέ·
παυρότερον τὸ ῥέεθρον ἐπελθέμ(εν) οὐ μέγα θαῦμα· ||
οὐ μ(ὲν) παυρότερον γενεῶν δ’ οὐκ ἴσον ἀριθμόν.
ὧδε τα πρῶτα κέασθ(εν)· ἔπειτα δὲ, εἰς ἓν ἄγερθ(εν)·
φράζε δὲ καὶ τόδε μοι πατέρων δύο πῶς ποτ’ ἰωσήφ.
τέθμιον ἦν μωσῆος. ἐπὴν ἄσπερμος ὄληται
ἑβραῖος· κάσιν ἤ τιν’ ὀλωλότος ἤ τινα πηῶν
ἐγγύθεν αἶψα δάμαρτα φίλην (καὶ) κτῆσιν ἔχοντα,
σπερμαίνειν φθιμένω τε γόνον (καὶ) οἶκον ἀέξειν·
ὄφρα κε μὴ νώνυμος ἐν ἀνθρώποισιν ὄληται·
τοὔνεκα μικρὸν ὕπερθε θ(εο)ῦ βροτέου τόδ’ ἀνεῦρ(ον).
ματθὰν ἐκ σολομῶνος ἄγων γένος ἠγάγετ’ ἐσθλ(άν)·
τοῦ δ’ ἄρ’ ἀποφθιμένοιο, ναθείδης οὔνομα μελχεί,
(καὶ) τῷ μ(ὲν) ἰακώβ· τῶ δ’ ἠλεὶ γείνατο παῖδας.
ἠλεὶ (δὲ) φθιμένοιο ἐπεὶ γόνον οὔτιν’ ἔλειπεν·
αἶψα δόμον τε λέχος τε ιακὼβ οὐχ ὁμόπατρος
δέξατο· (καὶ) τέκεν υἱὸν ἀδελφεῷ ἐσθλὸν ἰωσήφ·
οὕτω τοῦ μ(ὲν), ἔην· τῷ δ’ ἔγραφε θεσμὸς ἰωσήφ·
εὐαγγελιστῶν δ’ ὃς μ(ὲν), εἶπε τὴν φύσιν, ||
ματθαῖος· ὃς δ’ ἔγραψε λουκᾶς τὸν νόμον·
παῦσαι διοχλῶν τὴν καλὴν συμφωνίαν·
πῶς δαυῒδ ἐς ἄνακτα φέρει· θ(εὸ)ς εὖτε φαάνθη
μητέρος ἐκ βροτέης θ(εὸ)ς ἄμβροτο(ς)· ἐκ μ(ὲν) ἰωσηφ
πῶς ὅγε παρθενικῆς γ(ὰρ) ἔην πάϊς· ἐκ μαρί(ας) (δὲ)
λευίδης· μαριὰμ γ(ὰρ) ἀφ’ αἵματο(ς) ἦεν ἀαρών.
μάρτυς δ’ ἄγγελος ἄμμιν· ἐπεὶ Προδρόμοιο γενέθλ(ην)
ἀγγέλλων μεγάλοιο φάους θεοειδέϊ μητρί,
μητέρας ἀμφοτέρ(ας) ὅγ’ ἀνήγαγεν ἐς μέγαν ἀαρών.
φρῆτραι δ’ αὖ βασιλῆος ἀμιγέες ἡ δ’ ἱερήων,
οὐχ' ἕτοιμον. Φρῆτραι μ(ὲν) ἔσαν δίχα, πολλάκι δ’ αὖτε
μίγνυντο· πρόσθε μ(ὲν) ἀρὼν μεγάλοιο θύγατρα
ἠγάγετ’ ἐς μέγα δῶμα ναασσὼν· ὅς δ’ ἀπ’ ἰούδα
ἕκτος ἔην· μετέπειτα δὲ ἐπεὶ πόλ(ιν) ὤλεσ(εν) αἰχμή
ἀσσυρίων· βαβυλών τε τὰ τέθμια πάντα τίναξεν,
οὐ(δὲ) φυλῶν τῆμος δὲ διακριδὸν αἷμα φυλάχθη·
οὕτω μ(ὲν) διὰ μητρὸ(ς) ἀνέρχετ(αι) εἰς βασιλῆας
Type(s) [6786] Ματθαῖος πόθεν, εἰπέ, μέγας, Λουκᾶς τε φέριστος (102 verses)
Text source DBBE (Inspection of a reproduction of the manuscript)
Text status Text completely known
Date 14th c.
Manuscript ANN ARBOR - University of Michigan Library 24 [1291-1325]
Place in Manuscript f. 3r-4v
Contextual information The epigram, along with other poems, precedes the Gospel of Matthew.
Metre(s)
Genre(s) Text-related epigram
Subject(s)
Comment The epigram is accompanied by an interlinear paraphrase in prose of its text, which precedes each line of the epigram. On f. 3r-v the paraphrase is written in the same ink as the main text, on f. 4r in red ink.
Image source(s) http://www.csntm.org/Manuscript/View/GA_536
Bibliography
Number of verses 50
Acknowledgements
  • Information on the occurrence courtesy of Georgi Parpulov.
  • Inspection of the manuscript image was possible by courtesy of the 'Center for the Study of New Testament Manuscripts'.


Creator(s)
Transcriber(s)
Contributor(s)

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Permalink https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/25548
Last modified: 2023-04-26.