Type 3933
(formerly typ/2021)

Δαυὶδ προσᾴδων ἐμμελῶς τῷ ποιμνίῳ
δείκνυσιν αὐτὸ πρὸς νομᾶς ηὐλισμένον.
Δαυὶδ κατασχὼν εὐσεβῶς τὸ θηρίον
ἐξῆρεν αὐτοῦ τῶν μυλῶν τὸ ἀρνίον.
Πάντας διελθὼν τοῦ Ἰεσαὶ τοὺς γόνους
εὗρεν Σαμουὴλ Δαυὶδ ὃν χρῖσας στέφει.
Κρούων ὁ Δαυὶδ ψαλμικῶς τὴν κιννύραν
σοβεῖ τὸ πνεῦμα καὶ Σαοὺλ ἀναψύχει.
Ἀρθεὶς Γολιὰθ καὶ φρυαχθεὶς ἀφρόνως
Δαυὶδ τροποῦται πανσθενῶς τῇ σφενδόνῃ.
Τὸν πρὶν βοῶντα καὶ θροοῦντα τὰς πόλεις
Δαυὶδ πατάσσει καὶ σαώζει τὰς πόλεις.
Φέροντι Δαυὶδ τὴν κάραν τοῦ βαρβάρου
χεῖρας κροτοῦσιν αἱ χορεύτριαι κόραι.
Δαυὶδ φθονεῖται καὶ διώκεται μάτην
μένει δὲ τοῦτον τῶν ἀνάκτων τὸ κράτος.
Δαυὶδ πεφευγὼς τοῦ χιτῶνος ἐνθάδε
Σαοὺλ ἀφαιρεῖ τὸ πτερύγιον λάθρα.
Ὅπερ λαθὼν ἀφεῖλε Δαυὶδ ἐμφρόνως
νῦν ἐμφανίζει τὸν διώκτην ἐντρέπων.
Δαυὶδ κατασχῶν τὸν Σαοὺλ ἐκ δευτέρου
ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸν φακὸν σὺν τῷ ξίφει.
Σαοὺλ τροπωθεὶς ἐξελέγχεται πάλιν
μένει δ' ὅμως σίδηρος ἐστομωμένος.
Δαυὶδ δεδοικὼς τοῦ Σαοὺλ τὰς ἐνστάσεις
τοῖς ἀλλοφύλοις ἀπρεπῶς προερρύη.
Ἣν Δαυὶδ ἔσχεν ἐξεναντίας πόλιν
ἔθνος πονηρὸν εἰσπεσὸν καταστρέφει.
Δαυὶδ πατάξας τοὺς βαλόντας τῇ πόλει
τοὺς αἰχμαλώτους εὐχερῶς ἐπιστρέφει.
Σαοὺλ διώκων ὃν διώκειν οὐκ ἔδει
ἄχρηστον εὗρεν τοῦ τέλους τὴν ἡμέραν.
Ῥυσθεὶς ὁ Δαυὶδ χειρὸς ἐξ ἐναντίας
τῆς βασιλείας δράσσεται παραυτίκα.
Πάλιν δίωξις Δαυὶδ ἐκ τῆς ὀσφῦος
ἐπῆλθεν αὐτῷ καὶ κακίζεται μάτην.
Ὁ πατρολοίας κτείνεται φερεμπόνως
θρηνεῖ δὲ Δαυὶδ ὡς φιλόστοργος πέλων.
Δαυὶδ χορεύει τὴν κιβωτὸν εἰσφέρων
σκώπτει δὲ Μελχὼλ τὴν χορείαν ἀφρόνως.
Δαυὶδ πεπονθὼς ἀσθενῶς τῷ σαρκίῳ
περικρατεῖται τῷ γυναικίῳ πόθῳ.
Δαυὶδ γεγηθὼς τὸν Σολομῶντα στέφει
καὶ τοῦ παρόντος ἐκπορεύεται βίου.
Title(s) Ἴαμβοι ἐπαίνων εἰς τὸν προφήτην Δαυίδ
Text source G. Parpulov, 2014, Toward a History of Byzantine Psalters, Plovdiv: 235-236
Text status Text completely known
Editorial status Not a critical text
Genre(s) Text-related epigram
Metre(s) Dodecasyllable
Subject(s)
Tag(s) Description of an image
Translation(s) Iambic Verses in Praise of David the Prophet
David, singing harmoniously to his flock
Points to it [?] (as) it is settled in the pasture.
David, piously taking hold of the beast
Removed the sheep from its jaws.
Having gone through all the offsprings of Jesse
Samuel has found David, whom he anoints and crowns.
David, striking the harp and singing a song
Drives away the (evil) spirit and Saul is refreshed.
Goliath, rising high, and showing insensate arrogance -
David routs him mightily with the sling.
The one who previously shouted and terrified cities
David smites and saves the cities.
The dancing girls clap their hands
For David who carries the head of the barbarian.
David is the victim of envy and is persecuted without a cause,
But rulers' might is waiting for him [?].
Here David, in flight, secretly tears off
The skirt of Saul's garment.
What David tore away wisely and in secret
(He) now is showing, putting the persecutor to shame.
David, taking hold of Saul for the second time
Took away his pitcher along with his spear.
Saul, having been subdued, is confuted again -
Still, (he) remains (as) the iron hardened into steel [?].
David, fearing the obstacles put up by Saul
Went over to the foreigners in an unseemly way.
An evil nation, making an incursion from the opposite side [?]
Destroys the city held by David.
David, smiting those who attacked the city,
Easily recovers the prisoners.
Saul, who pursued whom the ought not to have pursued,
Came upon a cruel day of (his life's) end.
David, saved from the hostile hand
Forthwith takes hold of the Ruler's office.
Again a persecution by (the issue of David's) loins
Came upon him; and (David) is reproached without a cause.
The parricide is slain in a way that brought suffering [?]
As David bewails (that slaughter), affectionate that he is.
David is dancing, bringing in the Ark,
And Melchol foolishly scoffs at the dance.
David, suffering from sickness in his body
Is overcome by the love of [or for?] a woman.
David, rejoicing, crowns Solomon
And goes forth from the present life.
Language
English
Source(s)
I. Ševčenko 2000, Captions to a David cycle in the tenth-century Oxford Auct. D.4.1, in C. Scholz, G. Makris (eds.), Polypleuros Nous. Miscellanea für Peter Schreiner zu seinem 60. Geburtstag, München, 324-341: 330-331
Comment Sevcenko (2000: 329-330) counts 22 distichs, which Vassis (2005) offers in 22 separate entries (e.g. p. 132). The original function of the epigrams was possibly to accompany images or miniatures related to David's Cycle.
Bibliography
Number of verses 44
Occurrence(s)
Acknowledgements

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/3933
Last modified: 2021-09-21.