Type 3693
(formerly typ/1784)

ΕὙρὼν ὁ Χριστὸς ἀγα[θ]ὴν ξυνωρίδα
ΔΌξης ὑμᾶς ἔπλησε τῆς σκηπτουχίας˙
ΚΊνημα τοῦτο καὶ βάσις οὐρανία
ΑΣύγκριτός τε καὶ ξένως νοουμένη,
Ἣ νῷ νοεῖται τὰ ξένα δεδορκότι
ΔΈΛτοις προσαθροῦντι τε πνευματορρύτοις.
ΤΟΣαῦτα τοίνυν ἐκπονοῦντες ἐμφρόνως
ἌΥλον ὄντως εὕρατε κληρουχίαν
Γήινον ἐκπτύσαντες ἅπαντα πόθον.
Ὅθεν στέφει νῦν ὡραΐζεσθε κράτους
Ὕμνοις τε πᾶσι καὶ βίβλοις θεοτρόποις
Σὺν τοῖς καταστράπτουσι παισὶ τῷ στέφει
Τῆς πορφύρας τε τοῖς σελασφόροις κλάδοις.
Ἤκουσας, ὤ δέσποινα, καὶ κοσμοκράτορ,
Σοὶ ταῦτα πάντα καὶ διὰ σὲ τυγχάνει·
Παρίσταται δὲ καὶ χορὸς τῶν ἁγίων
Εμπαρέχων σοι τὰς θεογράφους βίβλους.
Λύσαις, ἄνασσα, τὸν ζόφον τὸν τῆς λύπης,
Εἰς φῶς με τὸν σὸν οἰκέτην καλλιγράφον
Ἴθυνον εὐόδωσον οἷς οἶδας τρόποις.
Text source A. Rhoby, 2018, Ausgewählte Byzantinische Epigramme in Illuminierten Handschriften, Wien: 141-143
Text status Text completely known
Editorial status Critical text
Genre(s)
Metre(s) Dodecasyllable
Subject(s)
Tag(s)
Critical Notes 1 ἀγα[θ]ὴν ] ἀγάπην Spatharakis
9 ἐκπτύσαντες ] ἐμπτύσαντες Spatharakis
Translation(s)
 • Nadat Christus jullie gevonden heeft als deugdzaam koppel,
  vervulde hij jullie met de roem van de macht.
  Die actie, dat hemels fundament,
  zonder vergelijk en vreemd om te begrijpen,
  werd door een verstand begrepen dat vreemde dingen gezien heeft,
  en zich toelegde op boeken die door de Geest doorstroomd zijn.
  Welnu, door zovele dingen met het verstand te verwerken,
  vonden jullie werkelijk de immateriële erfenis,
  door elk aards verlangen uit te spuwen.
  Daarom worden jullie nu versierd met de kroon van de macht,
  met alle hymnen en boeken die naar God wenden,
  met jullie kinderen die stralen door de kroon,
  en de lichtbrengende twijgen van het purper.
  U heeft het gehoord, keizerin en heerser van de kosmos:
  al die dingen bestaan voor u en door u.
  Er staat ook een koor van heiligen naast,
  die u de boeken van goddelijke geschriften geven.
  Verlos mij, koningin, uit de duisternis van de pijn.
  Leid mij, gids mij, uw dienaar de kalligraaf, naar het licht,
  volgens de manieren die (enkel) u kent.
  Language
  Dutch
  Source(s)
  J. Boeten, S. De Groot 2022, Verzen uit de marge (gehaald): een introductie op Byzantijnse boekepigrammen, Tetradio - Tijdschrift van het Griekenlandcentrum, 30, 11-34: 25-26
 • Christ, having come across conjugal love,
  has bestowed on you the glory of wielding the sceptre,
  this heavenly initiative and fundament,
  incomparable and strange to understand;
  or can strange things be understood by the mind that
  has noticed and observed (them) in books full of spirit?
  Now then, carrying out sensibly so many things,
  you have really found an immaterial inheritance
  by denying every earthly desire.
  For this reason you are now adorned with the crown of power
  in all the hymns and holy books,
  together with the children, resplendent in the crown,
  the light-bearing branches of the purple.
  You have heard, oh mistress and ruler of the world,
  all these exist for you and through you.
  There is also a choir of saints
  giving you the divinely inspired books.
  Dissolve, oh queen, the darkness of grief,
  guide me, your suppliant scribe, show me
  the path to the light in such ways as you know.
  Language
  English
  Source(s)
  I. Spatharakis, 1976, The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts, Leiden: 104
 • Da Christus euch als tüchtiges Zweigespann vorfand,
  erfüllte er euch mit dem Ruhm der Herrschaft.
  Dies (ist) eine Geste und ein himmlisches Fundament,
  unvergleichbar und fremdartig für den Verstand,
  das vom Sinn erfasst wird, der Fremdartiges sah
  und vom Geist durchströmte Bücher schaute.
  Indem ihr nun so viel mit Verstand erarbeitet,
  fandet ihr in der Tat das immaterielle Erbe,
  nachdem ihr jegliche irdische Sehnsucht ausgespien hattet.
  Deshalb werdet ihr jetzt mit der Krone der Macht geschmückt
  und allen Hymnen und an Gott gerichteten Büchern
  zusammen mit den durch die Krone strahlenden Kindern,
  den hellstrahlenden Zweigen der Porphyra.
  Du hörtest, Herrin und Weltherrscherin,
  für dich und deinetwegen ist all dies bestimmt.
  Indes ist auch der Reigen der Heiligen zugegen
  und reicht dir die von Gott geschriebenen Bücher dar.
  Du mögest, Herrin, das Dunkel des Leides lösen,
  (und) mich, deinen Diener (und) Kalligraphen, ans Licht
  führen und sicher geleiten in der (nur) dir bekannten Art und Weise.
  Language
  German
  Source(s)
  A. Rhoby, 2018, Ausgewählte Byzantinische Epigramme in Illuminierten Handschriften, Wien: 142
Comment Acrostic: the initial letters of each verse form a metrical dedication to empress Eudokia Makrembolissa: Εὐδοκίας ἡ δέλτος Αὐγούστης πέλει.
Bibliography
Number of verses 20
Occurrence(s) [17048] ΕὙρὼν ὁ χ(ριστὸ)ς ἀγάπην ξυνωρίδα [1061-1067]
PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 922 [1061-1067] (f. 5v)
(20 verses)
Acknowledgements
Contributor(s)

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/3693
Last modified: 2022-06-16.