Type 2626
(formerly typ/724)

Ἔσφυζον, εἶχον ἄσχετον πάλαι πόθον
οὕς, πλάστα πάντων, οὐχ ὅλη χωρεῖ κτίσις
λόγους χαράξαι σῶν μαθητῶν καὶ φίλων,
ἐν παγκάλῳ δὴ καὶ διαυγεῖ πτυκτίῳ·
ἔχειν τε τούτους φῶς, πνοήν, βίου κλέος.
Ἔληξα τοῦ πόθου δὲ νῦν κατ᾽ ἀξίαν,
ἔκτοσθεν, ἐντός, πανταχοῦ καλλωπίσας·
καὶ τοῦτο προστέθεικα τῇ τεχνουργίᾳ.
Ὡς ῥᾷστα γάρ τις πάντας εὕροι τοὺς τόπους
ἐφ᾽ οὓς μετελθεῖν βούλεται πόνου δίχα
ὡς εὐθείᾳ πρὶν στάθμῃ προσσχὼν ἐμπείρως
τοῖς ἐν πίνακι προσφυῶς γεγραμμένοις.
Ἀλλ᾽ ὦ βλύσας ἄβυσσον ἐνθέων λόγων,
ὡς ἐκ κρήνης ῥεύσασαν σῶν μυστῶν γλώττης,
ψυχὴν ἐμὴν ἄνικμον ἐν καιρῷ δίκης
εἴης ποτίζων καινὸν ἄμβροτον πόμα,
ὃ σοὺς μαθητὰς εἶπας ἐκπίνειν τότε.
Text source R. Stefec 2011, Anmerkungen zu weiteren Epigrammen in epigraphischer Auszeichnungsmajuskel, Byzantion, 81, 326-361: 336-337
Text status Text completely known
Editorial status Critical text
Genre(s) Scribe-related epigram
Metre(s) Dodecasyllable
Subject(s)
Tag(s)
Translation(s)
 • You, who gush forth the unfathomable of God-inspired words (ἐνθέων λόγων),
  Which flow forth from the tongue of your initiates as if from a fountain
  To water all the minds and my dry soul in the time of judgment,
  May you grant a new immortal drink that
  Which you once told the disciples to drink.
  Language
  English
  Source(s)
  R. Betancourt 2020, Representation as Indwelling: Contextualizing Michael Psellos’ Empsychos Graphe across Artistic, Liturgical, and Literary Theory, Byzantine and Modern Greek Studies, 44(1), 62-85: 79
  Comment
  Partial translation: vv. 13-17
 • Depuis longtemps un désir irrésistible faisait palpiter mon cœur. Les paroles de tes disciples et amis, ô Créateur de toutes choses, paroles que la création entière ne saurait contenir, je voulais les graver sur des tablettes rayonnantes de beauté et de splendeur, pour en faire la a lumière, le souffle, la gloire de ma vie. Je viens de satisfaire dignement ce vœu au dehors, au dedans, partout, j'ai prodigué les ornements. A cette œuvre d'art j'ai ajouté ceci, afin que chacun trouve facilement et sans peine les passages qu'il cherche, en appliquant d'abord son attention à la Table qui, comme une règle inflexible, désigne à chaque chose sa place.
  Et Toi, qui as fait jaillir la source insondable des discours inspirés dont les flots coulent des lèvres de tes initiés, puisses-tu, à l'heure du jugement, abreuver mon âme altérée de ce jeune et immortel breuvage, que tu as promis de faire en ce jour boire à tes disciples.
  Language
  French
  Source(s)
  C. Wescher 1864, Note relative à un passage de la Paléographie grecque de Montfaucon corrigé d'après un manuscrit de la Bibliothéque impériale, Revue archéologique, 10, 350-354: 353
 • Eine vor alters her undwiderstehliche Sehnsucht hatte ich, und war erpricht,
  die Worte, du Schöpfer aller Dinge, welche die ganze Natur nicht umfasst
  deiner Jünger und Freunde zu schreiben
  in einen wunderschönen und glänzenden Codex,
  aus dass sie mir als Licht, Atem, als Ruhm des Lebens dienen.
  Nun hat meine Sehnsucht nach Gebühr ein Ende gefunden,
  nachdem ich <den Codex> von außen, von innen, überall geschmückt.
  Und auch dies habe ich dem Kunstwerk hinzugefügt,
  auf dass einer auf leichteste Weise alle Stelle finde, die er sich zu Gemüte führen will, mühelos,
  nachdem er sich zunächst einsichtsvoll wie einer geraden Richtschnur dem im Verzeichnis geschickt Angeführten gewidmet.
  Mögest du doch, der du eine Unendlichkeit an göttlichen Worten hervorgebracht, als ob sie von dem Quell der Zunge deiner Mysten geflossen,
  meine Seele, ausgedörrt am Tage des Gerichtes,
  tränken mit dem unerhörten ambrosischen Getränk, welches auszutrinken du damals deinen Jügern befahlst.
  Language
  German
  Source(s)
  R. Stefec 2011, Anmerkungen zu weiteren Epigrammen in epigraphischer Auszeichnungsmajuskel, Byzantion, 81, 326-361: 336
Comment In some manuscripts, between vv. 5-6, there is an additional verse with the name of the scribe. The verse runs as follows: 'ὁ σὸς (name), ἔσχατος μονοτρόπων' (cfr. Istanbul, Oikoumenikon Patriarcheion, Patriarchikon Skeuofulakion, 3, ff. 131v-132r and London, British Library, Egerton, 2783, ff. 164r-165v).

Vv. 11 and 14 are holospondaic, i.e. composed entirely of spondaic ( ¯ ¯) feet. This is outlined explicitly by marginal notes in Paris, BnF, gr. 219, f. 3v: ὁλοσπόνδ(ειος). For more context see Lauxtermann (2019: 270) and Wescher (1864: 351-52).
Bibliography
Number of verses 17
Occurrence(s)
Acknowledgements Information on the type courtesy of Georgi Parpulov.

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification Vassis ICB 2005, 260: "Librarii subscr."
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/2626
Last modified: 2023-11-17.