Type 2534
(formerly typ/622)

Ὁμοῦ δίκαιον τρεῖς σέβειν ἑωσφόρους
φῶς τρισσολαμπὲς πηγάσαντας ἐν βίῳ.
Κοινὸν τὸν ὕμνον προσφέρειν πάντας θέμις
τοῖς ἐκχέασι πᾶσι κοινὴν τὴν χάριν.
Ἔαρ χελιδὼν οὐ καθίστησι μία·
αἱ τρεῖς ἀηδόνες δὲ τῶν ψυχῶν ἔαρ.
Τὴν μὲν νοητὴν ἡ τριὰς λάμπει κτίσιν,
τριάς γε μὴν αὕτη δὲ τὴν ὁρωμένην.
Ἀπώλεσαν μὲν οἱ πάλαι Θεοῦ σέβας
ἐξ ἡλίου τε καὶ σελήνης ἀφρόνως·
κάλλος γὰρ αὐτῶν θαυμάσαντες καὶ τάχος
ὥσπερ θεοῖς προσῆγον οὐκ ὀρθῶς σέβας.
Ἐκ τῶν τριῶν τούτων δὲ φωστήρων πάλιν
ἡμεῖς ἀνηνέχθημεν εἰς Θεοῦ σέβας.
Κάλλει βίου γὰρ τῇ τε πειθοῖ τῶν λόγων
πείθουσι πάντας τὸν μόνον κτίστην σέβειν.
Κτίσιν συνιστᾷ τήνδε τὴν ὁρωμένην
τὸ πῦρ, ἀὴρ ὕδωρ τε καὶ γῆς ἡ φύσις.
Οἱ δ' αὖ συνιστῶντες γε κόσμον τὸν μέγαν
τὴν πρὸς Θεὸν τε πίστιν ὡς ἄλλην κτίσιν
στοιχειακῆς φέρουσι τριάδος τύπον.
Μέλει γὰρ αὐτοῖς οὐδνὸς τῶν γηΐνων·
καὶ γήΐνων γοῦν ἔσχον οὐδὲν ἐν λόγοις.
Ὁ γρήγορος γὰρ νοῦς πνέει πῦρ· τὸν λόγον
πρὸς ὕψος αὖ πείθοντα πάντας ἐκτρέχειν.
Τοῖς λειποθυμήσασι δ' ἐκ παθῶν πάλιν
ἀναπνοή τις οἱ Βασιλεἰου λόγοι.
Μιμούμενος δὲ τὴν ῥοὴν τῶν ὑδάτων
ὁ καρδίαν τε καὶ στόμα χρυσοῦς μόνος
τοὺς ἐκτακέντας ἐκ παθῶν ἀναψύχει.
Οὕτω πρὸς ὕψος τὴν βροτῶν πᾶσαν φύσιν
ἐκ τῆς χθονὸς φέρουσι τοῖς τοὐτων λόγοις.
Title(s) Στίχοι τοῦ Τρικλίνου τοῦ Δημητρίου εἰς τοὺς ἁγίους μεγάλους φωστῆρας καὶ διδασκάλους τῆς οἰκουμένης Βασίλειον τὸν μέγαν, Γρηγόριον τὸν θεολόγον καὶ Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον.
Text source S. Mercati, A. Acconcia Longo, G. Schirò 1970, Presunti giambi di Demetrio Triclinio sulla festa dei tre gerarchi Basilio, Gregorio Nazianzeno e Giovanni Crisostomo, in S. Mercati (ed.), Collectanea Byzantina (vol. 1), Bari, 529-537: 534-535
Text status Text completely known
Editorial status Not a critical text
Genre(s) Author-related epigram
Person(s)
Poet
Demetrios Triklinios of Thessaloniki < Central Macedonia < Greece (13th-14th c.) - RGK: I.104, II.136, III.170 - VGH: 106.A - PLP: XII.29317
Metre(s) Dodecasyllable
Subject(s)
Tag(s)
Translation(s) È giusto venerare le tre stelle mattutine che hanno fatto zampillare nel mondo una luce dal triplice splendore: è giusto che tutti offrano l'inno comune a coloro che su tutti hanno effuso la grazia comune (1-4).
Una rondine non fa primavera; ma i tre usignoli fanno la primavera delle anime. La Trinità illumina la creazione intellettuale; questa triade la creazione visibile (5-8).
Gli antichi perdettero il culto di Dio dissennatamente a causa del sole e della luna: ammirandone la bellezza e la celerità non rettamente porgevano ad essi venerazione come a dei (9-12).
Da questi tre luminari noi fummo ricondotti al culto di Dio: essi infatti colla bellezza della vita e colla persuasione dei discorsi persuadono tutti a venerare l'unico creatore (13-16).
Costituiscono questa creazione visibile il fuoco, l'aria, l'acqua e la terra: costoro che costituiscono il mondo grande e la fede in Dio come altra creazione, portano il tipo della triade degli elementi. Non solleciti d'alcuna delle cose terrene, nulla di terreno avevano nei discorsi (17-23).
La vigile mente (Gregorio) spira fuoco, cioè il sermone che tutti persuade a correre verso l'alto. Per quelli che sdilinquiscono per le passioni sono un certo respiro gli scritti di Basilio. Imitando il flusso delle acque il solo aureo nel cuore e nella bocca (Crisostomo) refrigera quelli che sono consunti dalle passioni (24-30).
Così con i loro discorsi portano dalla terra in alto tutti i mortali (31-32).
Language
Italian
Source(s)
S. Mercati, A. Acconcia Longo, G. Schirò 1970, Presunti giambi di Demetrio Triclinio sulla festa dei tre gerarchi Basilio, Gregorio Nazianzeno e Giovanni Crisostomo, in S. Mercati (ed.), Collectanea Byzantina (vol. 1), Bari, 529-537: 533
Comment The epigram was traditionally attributed to Demetrios Triklinios but Mercati is skeptycal.
Bibliography
Number of verses 32
Occurrence(s)
Acknowledgements

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification Vassis ICB 2005, 529: "In ss. tres hierarchas (BHG 748u)"
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/2534
Last modified: 2021-08-16.