Occurrence 29809

ἀρχ(ὴ) τῶν στίχ(ων) τοῦ τέλους :·
 
(…)ούτων ἁπάντ(ων) τῶν καλ(ῶν)· καλῶν δότ(α):
Τρι(ὰς) παναλκ(ὴς) πανσθενέστατον | κράτος:
μονὰς ἐναρίθμητος. (καὶ) φύσ(ις) μία·
Ἄτμητε· τρισάριθμε· δύ|(…)αμις μία·
μία κίνησ(ις), ἓν νόημα (καὶ) κλέος:
ὦ π(άτ)ερ· ἁγέννητ(…) (καὶ) παντοκράτορ, |
(…) φῶς π(ατ)ρικὸν, υἱὲ· δεξιά σθένος:
ὦ πν(εῦμ)α θεῖον ἐκ π(ατ)ρ(ὸ)ς προϊγμένον: |
(...)λιε (καὶ) φῶς· ἀκτὶς ἀθολωτάτη:
τριὰς, μονάδος· (καὶ) μονὰς, ἐκ τριάδος· |
(...)κτιστε· ταυτόβουλ(…)· σύμπνοια μία;
τὴν ἐργασίαν· τὴν φυλακ(ὴν)· | τὴν στάσιν;
δίδου· συνέργει· (καὶ) βοήθει σῶ λάτρη:·
δρᾶν (γάρ) τ(ις) | οὐδὲν ἰσχύει χωρ(ὶς) σέθεν:
Τὸ τριμερές μου· τριάδι τῆ τριπλόκω |
Δέσμευσον· ἀσφάλισον· ὡς θεωρί(ας)·
Τῆς σ(ῆς) σχολάζη (καὶ) μόνη | λειτουργία:
Μνήμην θανάτου. πάρες οὐ ζοφουμέν(ην) :
Τῆς κη|δαρικῆς μακρᾶς ἀποδημί(ας):
ἐκδημί(ας) τε τῆς ταβερναλιγγίου: |
ἀβλεψίαν πόρρωσ(ιν) ἀναισθησίαν:
ἀδάκρυτον ἄλυπον ἀπενθὲς | πάθος:
ἀντιτοροῦσα τῶ δόρατι τοῦ τέλ(ους):
(καὶ) τ(αῖς) βολ(αῖς) βάλλουσα τ(αῖς) | ἐναντίαις:
(καὶ) τοῦ φέρειν δύναμ(ιν) ἀβούλ(ων) βάρο(ς):
ὡς παρόμοιον | ἐκφανῆ φῶς τῶ σκότ(…)
Ὢ δεινότητο(ς)· ἣν λόγοις ἀποπτύει· |
Ὤ σκαιότητο(ς)· ἣν δόλοις ἐπειλύει·
σκάζ(ων) προδήλως ὥσπερ ὁ κλυ|τοτέχνης;
Ἰθυτενῆ δείκνυσιν αὑτοῦ τὸν πόδα: ‖
Οὗ σκανδάληθρα πάντα βλέψει μὴ σθέν(ων);
Κλήσεις ὀλί(…) (..)ρον | αὐτοῖς ἰδί(ας):
Ἐκ τῶν ὀνύχων τὸν λέοντα. τίς φράσει·
αὗται πα|ρεμφαίνουσι. τὰς βδελυγμί(ας):
αὖται παραδηλοῦσι τὰς τεχνουργί(ας) |
αὖται παραγυμνοῦσι τὰς μιαρί(ας):
ὡς (γὰρ) ἅπασαν ἡδον(ὴν) ευρ(..) (…) |
πῦρ ὡς ἀνάπτης τῶν παθ(ῶν) τῶν σαρκίν(ων):
βελί(ας), οργῆς ὡς θυμοῦ | κινῶν βέλη:
Κακία· πρῶτος ἀνομί(ας) ὡς πλάσας:
θάνατος, ὡς α(…)|τίος ἡμῖν θανάτων:
Χάσμα μέγιστον ὡς ἅδου στόμα, πύλη:
Τίνα δε|δορκὼς ὡς καταπίη, δράκ(ων):
θήρ ὡς καθ’ ἡμῶν ἀγριαίν(ων) διόλου |
Νύξ· ὡς σκοτινὸς· ἡμέρας ἀντίθετος:
ὡς εἰσπιδύ(ων) λάθρα τὰ πλείω, λόχ(...) |
ὡς θανατ(ῶν) δείγμα, λυσώδης κύ(ων):
Χάος· χάρυβδης, ὡς ἀπωλεί(...) | τόπος:
(καὶ) βάσκανος. τ(οῖς) πᾶσιν ὡς φθονῶν μάτην:
φονεὺς, | τὸν ἄβελ ὡς ἀναιρ(ῶν) ἀπάτη:
Τὸν νοῦν, ὁ κάϊν ζηλοτυπῶν ἀδίκ(…) |
εἰς τὴν πλατείαν ἐξάγων πεδιάδα:
Κἀκεῖσε νεκρῶν τὸν θ(εο)ῦ θεῖον θύ(…) |
ὡς μὴ θυσί(ας) τὰς ἐρασμίους θύη:
ὡς μὴ θύματα· προ(σ)φέρη τῶ δεσπότ(.) |
ἄμωμα δεκτά καθαρὰ πεφιλμ(έν)α:
(καὶ) τῶν(δε) δή τ(ι) μεῖζον ἀντιλαμβάνη |
Τὴν εὐλογίαν εὐλογη τοῦ κ(υρίο)υ:
Ποῖος νοήσει τῶν σοφ(ῶν) λογεμπόρων: |
φωτὸς θεατὴς· ἐργάτης ἀμεινόνων:
ψυχῆς τὸ φέγγος ἐμπερι|σχὼν ἐμφρόνως:
ψυχῆς τὸ λαμπρ(ὸν) ἀντανακλ(ῶν) τοῖς πόνοις:· |
Γενναιότητα δεικνύ(ων) ἐν πρακτέοις:
(καὶ) πράξιν ἔνθ(εν) εὐκλεΐζ(ων) συντόνως: |
νοὸς στρατηγὸς δημαγογὸς ἱππότης;
τό τε πρόσαντες Λοξίου πρωτοστάτου
τό τ’ εὐθὲς αὐτοῦ· συγκεκραμ|μένον δόλω:
ἢ τίς καταθρήσιε κρυφίους πάγας:
ἢ τίς διαιρήσιε | τὰς πανουργίας;
ἃς καθεκάστην ἵστησι(ν) ἰξηφόρος:
ἃς καθεκάστην | ποικιλοτρόπως πλέκει:
ὁ ψευσματοπλασματομηχανοπλόκος: |
εἰ παῦλος ἤμην· πυγμαχῆν ἠσκημ(έν)ος:
οἷκός ἐλεύ(εις)· ἂν δεκτέρ(ων), | μέγα:
Τολμῶν λαλήσω· τῶν ἀκουσί(ων) τέως:
μὴ (γὰρ) ποταμῶν | ῥοῦν βιάσης ἀρτί(ως):
Καιρ(ὸν) κἀκείνων πρόσφορον δώσεις πότε: |
μὴ δή μ(ε) πάμπαν ἀτιμώρητον φέρεις:
μήτ’ αὖ πολυστένακτον ἠκανθωμ(έν)(ον) ‖
(…)
Type(s) [29805] Τούτων ἁπάντων τῶν καλῶν, καλῶν δότα (134 verses)
Text source DBBE (Inspection of a reproduction of the manuscript)
Text status Text completely known
Date 14th c.
Manuscript ATHOS - Mone Megistes Lauras Β 102 (Eustratiades 222) [11th c.]
Place in Manuscript f. 272r-272v
Contextual information The epigram is written at the end of the manuscript.
Metre(s) Dodecasyllable
Genre(s) Patron-related epigram
Subject(s)
Comment The poem is preserved only partially, because the manuscript has lost some folios.
Bibliography
Number of verses 79
Related occurrence(s)
Acknowledgements
Transcriber(s)
Contributor(s)

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Permalink https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/29809
Last modified: 2020-08-10.