Occurrence 17968
(formerly occ/1263)

Τὸ μὲν βιβλίον, ἰω(άνν)ης γέγραφε·
μοναχὸς | ἀμόναχος ὃς τοῦ σφοδρόη·
ὁ δούς δε, τούτω | πρὸς γραφὴν τὸ βιβλίον,
κομνηνός | ἐστι προδρόμου κλῆσιν φέρων: |
μοναστογνωμόσχημος ἐν μονοτρόποις· |
ὠριγένους δὲ πυξίον τὸ πυξίον· |
κεκλημένον κάλλιστα τοῦ ὠριγένους· |
πρὸς τοῦ μεγάλου καὶ σοφοῦ βασιλείου· |
(καὶ) γρηγορίου δευτέρου θεολόγου· |
ἐκχιλιάδων ἓξ ὠριγένους βίβλων· |
τὴν σύστασιν σχὸν· εὐφυῶς ἠθροισμ(ένην)· |
κληθὲν καλῶς κάλλιστα καλοῖς, πατράσι· |
ὡς εἴ τι καλὸν εἴ τι τερπνὸν ἐμφέρον· |
ζήτημα· δῶρον ἐν γραφῆ θεογράφω· |
(καὶ) τῶν κακίστων μάμπαν ἀπηλλαγμένον |
τῶν, ὠριγένει συγγραφέντων ἀφρόν(ως)· |
ἐν τυγχάνων γοῦν πασ (?) πονούντων ἐν λόγω· |
τῆ πραγματεία τῆ δε τῆ θαυμασία; |
τῆς ὠφελείας μισθὸν ἀντεισαγέτω· |
εὐχὰς ὑπὲρ τοῦ, τήν δε τεκτηναμένου. |
χειρῶν ἁπλώσει, χεῖρας ἐξηπλωκότος· |
τῶν ταχυδώρων, τὰς βραδυκακογράφ(ους) ||
τῶν εὐκινήτων κονδύλ(ων) εἰς τὴν δόσιν·|
τοὺς δυσκινήτους κονδύλους εἰς τὸ γράφ(ειν) |
(καὶ) τοὺς ταπεινοὺς, πρὸς γραφὴν ἐπηρμέν(ην)· |
καὶ τοὺς παγούρους πρὸς λόγους εὐθυδρόμ(ους)· |
ὅσπερ παλαιᾶς τῆς γραφῆς τὰ βιβλία |
πάσης ἅπαντα γράψας εἰς ἓν βιβλίον. |
(καὶ) τῆς νέας εἰς ἄλλο πάντα πυξία· |
καὶ κανονικὸν ὑπερηκριβρωμένον. |
διδασκαλίας τῶν μεγίστων π(ατέ)ρων· |
εἰς ἄλλα τεύχη συντεταχὼς ἐμπόν(ως), |
τῆς χρυσοτεύκτου τὰς μελωδίας λύρ(ας). |
τῆς χρυσογλώττου καὶ χρυσορειθροστόμου· |
(καὶ) γρηγορίου τοῦ τορεύοντος λόγους, |
ἐν πανκάλοις κάλλιστα ταῖς θεωρίαις· |
τοῦ καισαρείας ἐμπρέποντος τῶ θρόνω· |
βροτοῖς βίβλον πρέπουσαν ἀρνησιβίοις. |
ἄλλας βίβλους ἐχούσας ἤθη τῶν ὅλων· |
νύσσης τὰ κομψὰ καὶ ξένα καὶ ποικίλα, |
κάλλη γέμοντα λεκτικῆς εὐμοιρίας· |
τοὺς συλλογισμοὺς κυρίλλου, τὰς ἐκφράσ(εις). |
τὰς εἰς προφήτας, τὰς βολὰς τῶν φθεγμ(ά)τ(ων) |
ἄλλα τὲ πολλὰ τοῦδε τοῦ μακαρίου· |
βλαστοῦ δαμασκοῦ πραγματείας πανσόφ(ους)· |
(καὶ) τοῦ πάγου δὲ τοῦ σοφῶν ἀρχηγέτου· |
τὰς ἀγγελικῶν ταγμάτων ἐποψίας
τὰς ἀναβάσεις κλίμακος τὰς ἐνθέους ||
τὸ γλυκὺ νέκταρ, ἄρτου ἐξειργασμένον· |
(καὶ) πατερικὸν πατέρων διαφόρων· |
τὴν ἀκολουθίαν τε πᾶσαν τοῦ χρόνου· |
ἐν ᾗ καθιστόρησε πάντας ἁγίους· |
(καὶ) τὰς ἑορτὰς τοῦ θεαν(θρώπ)ου λόγου· |
τῆς παναγίας καὶ σ(ταυ)ροῦ τοῦ τιμίου· |
ἄλλην βίβλον πρέπουσαν ἀσκηταῖς μόνοις. |
ἐν ἧπερ εἰκόνισεν ἁγίους ὅλους· |
(καὶ) τὰς ἑορτὰς τοῦ ξένου μυστηρίου· |
καὶ τῆς πανάγνου, σ(ταυ)ροῦ τε τοῦ τιμίου· |
(καὶ) πνευματικὰς, ἄλλας εὐχρήστους βίβλ(ους)· |
ἄπληστος ἀκόρεστος ὢν ἐν τοῖς λόγοις, |
γραφὴν ἀφῆκεν οὐδὲ ταύτην ἄγραφον· |
πλοῦτον τριπλοῦν ἄσυλον εὖγε συνάγ(ων), |
ὡς ἀντιλάβοι τὸν τριπλοῦν πλοῦτον πάλιν |
τὴν ἀντίληψιν τ(ῆς) ἁγί(ας) τριάδος +
Type(s) [2477] Τὸ μὲν βιβλίον Ἰωάννης γέγραφε (44 verses)
Text source DBBE (Inspection of a reproduction of the manuscript)
Text status Text completely known
Date 1376-1400
Manuscript VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Vat. gr. 429 [1376-1400]
Place in Manuscript f. 69v-70v
Person(s)
Scribe
Ioannes Sfodroes (14th c.) - RGK: III.307 - VGH: 201.A - PLP: XI.27261 (amonachos, monachos)
Palaeographical information The first three lines are written on f. 69r as well.
40 ξένα καὶ ποικίλα e ποικίλα καὶ ξένα
Contextual information The epigram precedes Origenes' Philocalia.
Metre(s) Dodecasyllable
Genre(s) Scribe-related epigram
Subject(s) Music
Bibliography
Number of verses 64
Related occurrence(s)
Acknowledgements
Transcriber(s)

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Permalink https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/17968
Last modified: 2020-11-19.