Occurrence 17968
(formerly occ/1263)

Τὸ μὲν βιβλίον, ἰω(άνν)ης γέγραφε·
μοναχὸς | ἀμόναχος ὃς τοῦ σφοδρόη·
ὁ δούς δε, τούτω | πρὸς γραφὴν τὸ βιβλίον,
κομνηνός | ἐστι προδρόμου κλῆσιν φέρων: |
μοναστογνωμόσχημος ἐν μονοτρόποις· |
ὠριγένους δὲ πυξίον τὸ πυξίον· |
κεκλημένον κάλλιστα τοῦ ὠριγένους· |
πρὸς τοῦ μεγάλου καὶ σοφοῦ βασιλείου· |
(καὶ) γρηγορίου δευτέρου θεολόγου· |
ἐκχιλιάδων ἓξ ὠριγένους βίβλων· |
τὴν σύστασιν σχὸν· εὐφυῶς ἠθροισμ(ένην)· |
κληθὲν καλῶς κάλλιστα καλοῖς, πατράσι· |
ὡς εἴ τι καλὸν εἴ τι τερπνὸν ἐμφέρον· |
ζήτημα· δῶρον ἐν γραφῆ θεογράφω· |
(καὶ) τῶν κακίστων μάμπαν ἀπηλλαγμένον |
τῶν, ὠριγένει συγγραφέντων ἀφρόν(ως)· |
ἐν τυγχάνων γοῦν πασ (?) πονούντων ἐν λόγω· |
τῆ πραγματεία τῆ δε τῆ θαυμασία; |
τῆς ὠφελείας μισθὸν ἀντεισαγέτω· |
εὐχὰς ὑπὲρ τοῦ, τήν δε τεκτηναμένου. |
χειρῶν ἁπλώσει, χεῖρας ἐξηπλωκότος· |
τῶν ταχυδώρων, τὰς βραδυκακογράφ(ους) ||
τῶν εὐκινήτων κονδύλ(ων) εἰς τὴν δόσιν·|
τοὺς δυσκινήτους κονδύλους εἰς τὸ γράφ(ειν) |
(καὶ) τοὺς ταπεινοὺς, πρὸς γραφὴν ἐπηρμέν(ην)· |
καὶ τοὺς παγούρους πρὸς λόγους εὐθυδρόμ(ους)· |
ὅσπερ παλαιᾶς τῆς γραφῆς τὰ βιβλία |
πάσης ἅπαντα γράψας εἰς ἓν βιβλίον. |
(καὶ) τῆς νέας εἰς ἄλλο πάντα πυξία· |
καὶ κανονικὸν ὑπερηκριβρωμένον. |
διδασκαλίας τῶν μεγίστων π(ατέ)ρων· |
εἰς ἄλλα τεύχη συντεταχὼς ἐμπόν(ως), |
τῆς χρυσοτεύκτου τὰς μελωδίας λύρ(ας). |
τῆς χρυσογλώττου καὶ χρυσορειθροστόμου· |
(καὶ) γρηγορίου τοῦ τορεύοντος λόγους, |
ἐν πανκάλοις κάλλιστα ταῖς θεωρίαις· |
τοῦ καισαρείας ἐμπρέποντος τῶ θρόνω· |
βροτοῖς βίβλον πρέπουσαν ἀρνησιβίοις. |
ἄλλας βίβλους ἐχούσας ἤθη τῶν ὅλων· |
νύσσης τὰ κομψὰ καὶ ξένα καὶ ποικίλα, |
κάλλη γέμοντα λεκτικῆς εὐμοιρίας· |
τοὺς συλλογισμοὺς κυρίλλου, τὰς ἐκφράσ(εις). |
τὰς εἰς προφήτας, τὰς βολὰς τῶν φθεγμ(ά)τ(ων) |
ἄλλα τὲ πολλὰ τοῦδε τοῦ μακαρίου· |
βλαστοῦ δαμασκοῦ πραγματείας πανσόφ(ους)· |
(καὶ) τοῦ πάγου δὲ τοῦ σοφῶν ἀρχηγέτου· |
τὰς ἀγγελικῶν ταγμάτων ἐποψίας
τὰς ἀναβάσεις κλίμακος τὰς ἐνθέους ||
τὸ γλυκὺ νέκταρ, ἄρτου ἐξειργασμένον· |
(καὶ) πατερικὸν πατέρων διαφόρων· |
τὴν ἀκολουθίαν τε πᾶσαν τοῦ χρόνου· |
ἐν ᾗ καθιστόρησε πάντας ἁγίους· |
(καὶ) τὰς ἑορτὰς τοῦ θεαν(θρώπ)ου λόγου· |
τῆς παναγίας καὶ σ(ταυ)ροῦ τοῦ τιμίου· |
ἄλλην βίβλον πρέπουσαν ἀσκηταῖς μόνοις. |
ἐν ἧπερ εἰκόνισεν ἁγίους ὅλους· |
(καὶ) τὰς ἑορτὰς τοῦ ξένου μυστηρίου· |
καὶ τῆς πανάγνου, σ(ταυ)ροῦ τε τοῦ τιμίου· |
(καὶ) πνευματικὰς, ἄλλας εὐχρήστους βίβλ(ους)· |
ἄπληστος ἀκόρεστος ὢν ἐν τοῖς λόγοις, |
γραφὴν ἀφῆκεν οὐδὲ ταύτην ἄγραφον· |
πλοῦτον τριπλοῦν ἄσυλον εὖγε συνάγ(ων), |
ὡς ἀντιλάβοι τὸν τριπλοῦν πλοῦτον πάλιν |
τὴν ἀντίληψιν τ(ῆς) ἁγί(ας) τριάδος +
Type(s) [2477] Τὸ μὲν βιβλίον Ἰωάννης γέγραφε (44 verses)
Text source DBBE (Inspection of a reproduction of the manuscript)
Text status Text completely known
Date 1376-1400
Manuscript VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Vat. gr. 429 [1376-1400]
Place in Manuscript f. 69v-70v
Person(s)
Scribe
Ioannes Sfodroes (14th c.) - RGK: III.307 - VGH: 201.A - PLP: XI.27261 (amonachos, monachos)
Palaeographical information The first three lines are written on f. 69r as well.
40 ξένα καὶ ποικίλα e ποικίλα καὶ ξένα
Contextual information The epigram precedes Origenes' Philocalia.
Metre(s) Dodecasyllable
Genre(s) Scribe-related epigram
Subject(s) Music
Bibliography
Number of verses 64
Related occurrence(s)
Acknowledgements
Transcriber(s)
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/17968
Last modified: 2020-11-19.