Occurrence 17691
(formerly occ/938)

Τοῦ αὐτοῦ (μον)αχ(οῦ) μακαρίου τοῦ καλορίτου στίχοι εἰς τὸ τέλος τοῦ βιβλίου οὗ ἔγραψεν.
 
Γέγραπτ(αι) ἡ βίβλο(ς) αὕτη
παρ᾽ ἐμοῦ τοῦ ἐλαχίστου. |
πένητο(ς) (καὶ) ἰδιώτου,
ξένου (καὶ) πτωχοῦ τῶν πάντ(ων) |
ῥακενδύτου μελενδύτου,
τάχα μοναχοῦ τοῦ δῆθ(εν), |
οὗ τὸ ὄνομ(α) τυγχάνει,
μακάριο(ς) χ(ριστο)ῦ δοῦλο(ς). |
ἀλλὰ δὴ ὁ ἔχ(ων) ταύτ(ην)
τ(ὴν) παροῦσ(αν) λέγω βίβλ(ον) |
(καὶ) οἱ πάντ(ες) ὅσοι τύχουν
κ(α)τιδ(εῖ)ν αὐτ(ὴν) πολλ(ά)κ(ις), |
μὴ μομφὴν τινὰ τ(ὴν) πρός με
κ(α)ταμέμψησθε οἱ πάντ(ες)· |
μέμψε(ως) (καὶ) γ(ὰ)ρ ὑπάρχω
ἄξιος ὑπὸ τ(ῶν) πάντ(ων) |
ἀλλ' ἐπεὶ ἐγκεκλ(ει)σμένο(ς)
ἐν τῆ φυλακῆ ὑπῆρχ(ον), |
οὐχ ἑώρων σχεδ(ὸν) ὅλ(ως)
τὸ τί ἔγραφα ἐνταῦθα· |
διὰ τοῦτο γ(ὰ)ρ (καὶ) πάντ(ων)
τῶν γραμμάτ(ων) (καὶ) στοιχί(ων). |
ἄσημό(ς) (ἐστὶν) ἡ θέσ(ις)
(καὶ) ἀνηδεο(ς) δι' ὅλου
ὁ γ(ὰ)ρ ἐν τῶ σκότει φεῦ μοι
καθεζόμενο(ς) μὴ βλέπ(ων) |
π(ῶς) (καὶ) γράμματ(α) χαράξ(ει)
ὥσπ(ε)ρ θέλ(ει) (καὶ) ὡς δεῖτ(αι)· |
διὰ τοῦτ(ο) (καὶ) αἰτοῦμ(αι)
μὴ μεμφθῆν(αι) παρ' ὑμῶν γε· |
ἀλλὰ μή τ(ις) ὑπολά(β)οι
ἐξ ὑμ(ῶν) τῶν ἀκουόντ(ων), |
ὡς δι' ἄλλ(ην) τ(ὴν) αἰτί(αν)
ἐν τῆ φυλακῆ ἐκλ(εί)σθ(ην). |
ἅπαγε καλέ μου φίλε
ἀδε(λφ)ὲ ἠγαπημένε· |
ἐγὼ γ(ά)ρ σοι τ(ὴν) αἰτί(αν)
σαφηνίσω νὰ γινώσκ(εις). |
ὡς γ(ὰρ) ἦμ(εν) ἐν τῶ ὄρ(ει)
καθεζόμενοι ἡσύχ(ως), |
δύο τῶν λατίν(ων) ἦλθ(ον)
θέλοντ(ες) διαλεχθῆν(αι). |
ἡμ(εῖς) δέ γε πρὸ(ς) αὐτ(ούς) τε
τ(ὴν) ἀλήθ(ειαν) (εἰ)πόντ(ες)· ||
(καὶ) ἀληθιν(ὴν) τ(ὴν) πίστ(ιν)
τ(ὴν) ἡμ(ῶν) ὁμολογοῦντ(ες), |
προύδωκ(αν) ἡμ(ᾶς) ἐκ φθόνου
πρὸ(ς) τ(ὴν) κεφαλ(ὴν) τὴν τούτ(ων). |
αὖθις δὲ κ(α)ταλαβόντ(ες)
(καὶ) ἐνώπι(ον) τ(ῶν) πάντ(ων) |
τ(ὸν) αὐτ(ὸν) τ(ῆς) ἀληθ(εί)(ας)
λόγ(ον) εἴπαμ(εν) οἱ πάντ(ες) |
(καὶ) μὴ ἔχο(ν)τ(ες) τί δρᾶσ(αι)
ἐκ τ(οῦ) ἀμετρήτ(ου) φθόνου, |
ἐν τῆ φυλακῆ τ(οὺς) πάντ(ας)
ὡς δυνάστ(αι) (καὶ) κρατοῦσ(ιν). |
ὦ μ(εν) γ(ὰ)ρ οἱ πάντ(ες) ἅμα,
δεκατρ(εῖς) τ(ὸν) ἀριθμόν τε. |
τ(ὴν) (δὲ) κάκω(σ)(ιν) τ(ὴν) τούτ(ων),
τ(ίς) ἰσχύσει πᾶ(σ)(αν) λέξαι· |
καθ' ἑκ(ά)στ(ην) γὰρ ἡμέρ(αν)
θανατοῦ(σ)(ιν) ἡμ(ᾶς) πάντ(ας). |
οὐχ ἡμέραν οὐ(δὲ) νύκτ(αν)
φ(ῶς) ἰδ(εῖν) παραχωροῦ(σ)(ιν), |
ἀλλ' ἐν σκότει ὡς εἰς ἅδ(ην)
κεκλεισμέν(ους) ἡμ(ᾶς) ἔχουν. |
λοιπ(ὸν) οὖν δια τ(ὴν) ἀγάπ(ην),
ἔγραψα τ(ὴν) βίβλ(ον) ταύτ(ην)|
οὕτ(ως) νῦν ἐγκεκλεισμένο(ς)
ἐν τῆ ζοφερὰ σκοτεία. |
διὸ δὴ (καὶ) ἐρωτῶ σε
τ(ὸν) κ(α)τέχοντα τ(ὴν) βίβλ(ον), |
μέμνησό μου τ(ὸν) πτωχόν σου,
κἄν τε ζῶ κἂν ἀποθάνω: |
ὑπὲρ γ(ὰ)ρ τ(ῆς) ἀληθεί(ας),
ἔχομ(εν) θαν(εῖν) ἑτοίμ(ως)· |
διὰ τοῦτ(ο) (καὶ) ἐνταῦθ(α)
ἐληλύθ(α)μ(εν) προθύμ(ως). |
ἔχομ(εν) (δὲ) κρατημένοι
ἐν τῆ φυλ(ακ)ῆ νῦν ταύτη, |
ἑπταμηνιαῖ(ον) χρόν(ον)
πληρουμένου (καὶ) τ(ῆς) βίβλου.
τὸ δ' ἑξῆς ὁ θ(εὸ)ς οἶδ(εν)
εἰς ἡμ(ᾶς) τ(οὺς) πτωχ(οὺς) ξέν(ους) |
εἰς αὐτ(ὸν) γ(ὰ)ρ τ(ὰς) ἐλπίδ(ας)
προ(σ)δοκῶμ(εν) καθ' ἡμ(έ)ρ(αν).
αὐτοῦ δὴ (καὶ) προ(σ)κυνοῦμ(εν)
ὅσα εἰς ἡμ(ᾶς) προστ(ά)ξει. |
τήρει γοῦν μετ' ἀκριβί(ας)
πάντ(α) τὰ ἐν τῆδε βίβλω.
ὅπ(ως) τ(ὴν) ὠφέλ(ει)(αν) εὑρ(ῆς)
ἐν ψυχ(ῆ) (καὶ) σώ|ματί σου.
ἀμήν + |
Type(s) [2258] Γέγραπται ἡ βίβλος αὕτη (103 verses)
Text source DBBE (Inspection of a reproduction of the manuscript)
Text status Text completely known
Date 13th-14th c.
Manuscript VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Palat. gr. 367 [1317-1320]
Place in Manuscript f. 136r-136v
Person(s)
Scribe
Konstantinos (14th c.) - VGH: 242.C (anagnostes, grapheus)
Palaeographical information Written in the so-called 'chypriote bouclée', in two columns, to be read horizontally. Each line contains two anacreontics.
Metre(s) Octosyllable
Genre(s) Scribe-related epigram
Comment Written in anacreontics.
Image source(s)
Bibliography
Number of verses 92
Related occurrence(s)
Acknowledgements Inspection of the manuscript image was possible by courtesy of the 'Workshop of Palaeography' (Crete).

Transcriber(s)

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Permalink https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/17691
Last modified: 2023-06-08.