Type 7050
(formerly typ/4954)

Ἧδε μὲν ἱστορίη θεοτερπέος ἐστὶν ἀοιδῆς.
Πατρίκιος δ’, ὃς τῆνδε σοφῶς ἀνεγράψατο βίβλον,
ἔστι μὲν ἀενάοιο διαμπερὲς ἄξιος αἴνου,
οὕνεκα δὴ πάμπρωτος ἐμήσατο κύδιμον ἔργον.
Ἀλλ’ ἔμπης οὐ πάγχυ ἐτήτυμα πάντ’ ἀγόρευεν·
οὐδὲ μὲν ἁρμονίην ἐπέων ἐφύλαξεν ἅπασαν,
οὐδὲ μόνων ἐπέων ἐμνήσατο κεῖνος ἀείδων,
ὁππόσα χάλκεον ἦτορ ἀμεμφέος εἶπεν Ὁμήρου.
Ἀλλ’ ἐγὼ ἡμιτέλεστον ἀγακλεὲς ὡς ἴδον ἔργον
Πατρικίου, σελίδας ἱερὰς μετὰ χεῖρα λαβοῦσα,
ὅσσα μὲν ἐν βίβλοισιν ἔπη πέλεν οὐ κατὰ κόσμον,
πάντ’ ἄμυδις κείνοιο σοφῆς ἐξείρυσα βίβλου·
ὅσσα δ’ ἐκεῖνος ἔλειπεν, ἐγὼ πάλιν ἐν σελίδεσσι
γράψα καὶ ἁρμονίην ἱεροῖς ἐπέεσσιν ἔδωκα.
Εἰ δέ τις αἰτιόῳτο καὶ ἡμέας ἐς ψόγον ἕλκοι,
δοιάδες οὕνεκα πολλαὶ ἀρίζηλον κατὰ βίβλον
εἰσὶν Ὁμηρείων τ’ ἐπέων πόλλ’ οὐ θέμις ἐστίν,
ἴστω τοῦθ’, ὅτι πάντες ὑποδρηστῆρες ἀνάγκης.
Εἰ δέ τις ὑμνοπόλοιο σαόφρονα Τατιανοῖο
μολπὴν εἰσαΐων σφετέρην τέρψειεν ἀκουήν,
δοιάδας οὕνεκα κεῖνος Ὁμηρείων ἀπὸ βίβλων
οὔ ποτε συγχεύας σφετέρῃ ἐνεθήκατο δέλτῳ,
οὐ ξένον, οὕνεκα κεῖνος Ὁμηρείης ἀπὸ μολπῆς,
κεῖνων δ’ ἐξ ἐπέων σφετέρην ποίησεν ἀοιδὴν
Τρώων τ’ Ἀργείων τε κακὴν ἐνέπουσαν ἀϋτήν,
ὥς τε πόλιν Πριάμοιο διέπραθον υἷες Ἀχαιῶν,
αὐτὴν Τροίαν ἔχουσαν, ἐν ἀργαλέῳ τε κυδοιμῷ
μαρναμένους αὐτούς τε θεούς, αὐτούς τε καὶ ἄνδρας,
οὕς ποτε χαλκεόφωνος ἀνὴρ ἀΰτησεν Ὅμηρος.
Πατρίκιος δ’, ὃς τῆνδε σοφὴν ἀνεγράψατο δέλτον,
ἀντὶ μὲν Ἀργείων στρατιῆς γένος εἶπεν Ἑβραίων,
ἀντὶ δὲ δαιμονίης τε καὶ ἀντιθέοιο φάλαγγος
ἀθανάτους ἤεισε καὶ υἱέα καὶ γενετῆρα.
Ἀλλ’ ἔμπης ξυνὸς μὲν ἔφυ πόνος ἀμφοτέροισι,
Πατρικίῳ κἀμοί, καὶ θηλυτέρῃ περ ἐούσῃ·
κεῖνος δ’ ἤρατο μοῦνος ἐν ἀνθρώποις μέγα κῦδος,
ὃς πάμπρωτος ἐπήξατο κλεινὸν ἕδος γε δόμοιο
καλὴν ἐξανάγων φήμην βροτέοιο γενέθλης.
Text source A. Rey, 1998, Centons homériques (Homerocentra), Paris: 518-520
Text status Text completely known
Editorial status Critical text
Genre(s)
Person(s)
Poet
Athenaïs Eudokia of Athenai < Attike < Greece (400-401 - 20/10/460) (augusta)
Metre(s) Dactylic hexameter
Subject(s)
Tag(s)
Translation(s) Questa è la storia di un canto gradito a Dio.
Patricio, che sapientemente scrisse questo libro,
è sempre degno di eterna lode,
perché, primissimo, ideò questa illustre impresa.
Ma nondimeno non disse ogni cosa del tutto vera;
né custodì l'intera armonia dei versi,
né quegli, cantando, si recordò di quei soli versi,
quanti il bronzeo cuore dell'irreprensibile Omero disse.
Ma io, non appena vidi incompleto l'inclito lavoro
di Patricio, avendo preso in mano i sacri fogli,
quanti versi in quei codici non erano in ordine,
tutti insieme estrassi dal suo saggio libro;
quanti lui ne abbandonò, io di nuovo nei fogli
scrissi, e diedi armonia ai sacri versi.
Se qualcuno ci accusasse e ci biasimasse,
perché nell'illustre libro ci sono molte ambiguità
e molte cose non lecite nei versi omerici,
sappia questo, che tutti noi siamo servi della necessità.
Se uno del poeta Taziano
il saggio canto udendo, ricreasse le sue orecchie,
poiché quello dai libri omerici
mescolando (versi), giammai pose ambiguità nella sua opera,
non è strano, poiché quello dalla poesia omerica,
con quei versi compose il suo canto
che annunziava la terribile guerra dei Troiani e degli Argivi,
e come i figli degli Achei devastarono la città de Priamo,
la celebre Troia, e in un terribile tumulto
gli stessi dei e gli stessi uomini che combattevano,
i quali un tempo, Omero, uomo dalla voce di bronzo, invocò.
Patricio, invece, che scrisse questo saggio libro,
in luogo della pugna degli Argivi, parlò della stirpe degli Ebrei,
invece della falange sovrumana e pari agli dei,
cantò il Figlio e il Padre immortali.
Ma nondimeno, comune ad entrambi,
a Patricio e a me che sono donna, fu la fatica.
Solo tra gli uomini ottenne grande gloria lui,
che primissimo pose l'inclito fondamento dell'edificio,
conseguendo bella fama nella stirpe dei mortali.
Language
Italian
Source(s)
R. Schembra, 2007, Homerocentones, Turnhout: CXXXIV-CXXXV
Comment Schembra (2007: CXXXIII) mentions that the epigram can be found in several manuscripts, but does not specify which ones.
Bibliography
Number of verses 38
Occurrence(s) [26573] Ἧδε μὲν ἱστορίη θεοπρεπέος ἐστὶν ἀοιδῆς [10th c.]
PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - suppl. gr. 388 [10th c.] (f. 2v-3v)
(36 verses)
Acknowledgements

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification Vassis ICB 2005, 297: "Eudocia Augusta, Prooemium Homerocentonibus"
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/7050
Last modified: 2021-09-03.