Type 7029
(formerly typ/4940)

Πρῶτον ἔχει Κρονίωνα, φαεσφόρον ἅρπαγα νύμφης,
καὶ παλάμαις Τυφῶνος ἀρασσόμενον πόλον ἄστρων.
Δεύτερον ἀστερόφοιτον ἔχει Τυφῶνος ἐνυὼ
καὶ στεροπὴν καὶ ἄεθλα Διὸς καὶ κῶμον Ὀλύμπου.
Ἐν τριτάτῳ μάστευε πολύπλανον ὁλκάδα Κάδμου
Ἠλέκτρης τε μέλαθρα φιλοξενίην τε τραπέζης.
Ἰχνεύων δὲ τέταρτον ὑπὲρ πόντοιο νοήσεις
Ἁρμονίην πλώουσαν ὁμόστολον ἥλικι Κάδμῳ.
Πέμπτον ἔτι σκοπίαζε καὶ Ἀκταίωνα νοήσεις
τὸν κεμὰς οὐκ ὤδινε, κυνοσπάδα νεβρὸν ἀλήτην.
Δίζεο θέσκελον ἕκτον, ὅπῃ Ζαγρῆα γεραίρων
γαίης ἕδρανα πάντα κατέκλυσεν ὑέτιος Ζεύς.
Ἕβδομον ἱκεσίην πολιὴν Αἰῶνος ἀείδει
καὶ Σεμέλην καὶ ἔρωτα Διὸς καὶ φώριον εὐνήν.
Ὄγδοον αἰολόμυθον ἔχει φθόνον ἄγριον Ἥρης
καὶ Σεμέλης πυρόεντα γάμον καὶ Ζῆνα φονῆα.
Εἰς ἔνατον σκοπίαζε καὶ ὄψεαι υἱέα Μαίης
θυγατέρας τε Λάμου καὶ Μύστιδα καὶ δρόμον Ἰνοῦς·
καὶ δεκάτῳ μανίην Ἀθαμαντίδα καὶ δρόμον Ἰνοῦς,
πῶς φύγεν εἰς ἁλὸς οἶδμα σὺν ἀρτιτόκῳ Μελικέρτῃ.
Ἑνδέκατον δὲ δόκευε καὶ ἱμερόεντα νοήσεις
Ἄμπελον ἀνδροφόνῳ πεφορημένον ἅρπαγι ταύρῳ.
Δωδεκάτῳ φρένα τέρψον, ὅπῃ νέον ἄνθος Ἐρώτων
Ἄμπελος εἶδος ἀνῆκεν ἐς ἀμπελόεσσαν ὀπώρην.
Ἐν τρισκαιδεκάτῳ στρατιὴν νήριθμον ἐνίψω
καὶ προμάχους ἥρωας ἀγειρομένους Διονύσῳ.
Ἐς δέκατον δὲ τέταρτον ἔχε φρένα· κεῖθι κορύσσει
δαιμονίην στίχα πᾶσαν ἐς Ἰνδικὸν ἄρεα Ῥείη.
Πέμπτῳ καὶ δεκάτῳ βριαρὴν Νίκαιαν ἀείσω,
θηροφόνον ῥοδόπηχυν ἀπειλήτειραν Ἐρώτων.
ἕκτῳ καὶ δεκάτῳ γαμίην Νίκαιαν ἀείδω,
εὐνέτιν ὑπνώουσαν ἀκοιμήτου Διονύσου.
ἑβδομάτῳ δεκάτῳ πρωτάγριον Ἄρεα μέλπω
καὶ ῥόον οἰνωθέντα μελισταγέος ποταμοῖο.
Ὀκτωκαιδεκάτῳ Στάφυλος καὶ Βότρυς ἱκάνει,
εἰς θαλίην καλέοντες ὀρίδρομον υἷα Θυώνης.
Ἐννεακαιδεκάτῳ Σταφύλου περὶ τύμβον ἐγείρει
Βάκχος ἐπὶ κρητῆρι θυώδεϊ τερπνὸν ἀγῶνα.
Εἰκοστὸν μεθέπει φονίου βουπλῆγα Λυκούργου,
εἰς βυθὸν ἰχθυόεντα διωκομένου Διονύσου.
Εἰκοστὸν πρώτιστον ἔχει χόλον Ἐννοσιγαίου
καὶ μόθον Ἀμβροσίης ῥηξήνορα καὶ λόχον Ἰνδῶν.
Δεύτερον εἰκοστὸν Βρομίου μόθον ἔργα τε μέλπει,
Αἰακὸς ὅσσα τέλεσσε καὶ ἐν πεδίῳ καὶ Ὑδάσπῃ.
Εἰκοστῷ τριτάτῳ πεπερημένον Ἰνδὸν Ὑδάσπην
καὶ κλόνον ὑδατόεντα καὶ αἰθαλόεντα λιγαίνω.
Εἰκοστὸν δὲ τέταρτον ἔχει γόον ἄσπετον Ἰνδῶν
κερκίδα θ’ ἱστοπόνοιο καὶ ἠλακάτην Ἀφροδίτης.
Title(s) Ἐπιγραφαὶ τῶν κδ' τμημάτων τῶν Διονυσιακῶν
Text source F. Vian, 1976, Nonnos de Panopolis, Les Dionysiaques. Chants I-II (vol. 1), Paris: 2-4
Text status Text completely known
Editorial status Critical text
Genre(s) Text-related epigram
Metre(s) Dactylic hexameter
Subject(s)
Tag(s)
Critical Notes 1 φαεσφόρον ] κερασφόρον Keydell
29 ἀείσω ] ἀείδω Keydell
Translation(s) Le premier chant contient le Cronide, luminescent ravisseur d'une épouséee, et Typhon ébranlant de ses mains le firmament des astres.
Le second contient le combat de Typhon dans le champ des astres, l'éclair et les travaux de Zeus, puis la fête dans l'Olympe.
Cherche dans le troisième les errances de Cadmos sur sa nef, le palais d'Électre et l'hospitalité de sa table.
Au fil du quatrième, tu verras Harmonie naviguer sur les flots avec un compagnon de son âge, Cadmos.
Regarde encore le cinquième: tu y verras Actéon; sans être né d'une biche, il fut déchiré par ses chiens, faon traqué.
Interroge le sixième, livre merveilleux où, en l'honneur de Zagreus, Zeus Pluvieux engloutit tous les fondements de la terre sous le déluge.
Le septième chante la supplication chenue du Temps, Sémélé, l'amour de Zeus et son union furtive.
Le huitième contient l'âpre jalousie d'Héra et ses discours insinuants, les noces de flamme de Sémélé et Zeus devenu son meurtrier.
Regarde le neuvième: tu y trouveras l'enfant de Maia, les filles de Lamos, Mystis et la demeure d'Inô;
au dixième, la folie d'Athamas, les courses d'Inô et sa fuite dans les flots de la mer, en compagnie de Mélikertès, son nouveau-né.
Examine l'onzième: tu y verras le charmant Ampélos emporté par un taureau, homicide ravisseur.
Délecte-toi du douzième: nouvelle fleur des Amours, Ampélos renaît, transformé dans le fruit de la vigne.
Au treizième, je dirai l'armée innombrable et les champions hors ligne qui s'assemblent autour de Dionysos.
Prête attention au quatorzième: c'est là que Rhéa arme toute une troupe divine contre l'Arès indien.
Au quinzième, je chanterai la forte Nicaia, meurtrière de fauves aux bras de rose, contemptrice des Amours,
Au seizième, je chante les noces de Nicaia, épouse endormie de Dionysos dédaigneux du sommeil.
Au dix-septième, je célèbre les premières fureurs d'Arès et le cours changé en vin du fleuve qui distille le miel.
Au dix-huitième arrivent Staphylos et Botrys: ils invitent au festin le fils de Thyôné, coureur de montagnes.
Au dix-neuvième, près du tombeau de Staphylos, Bacchos éveille des jeux charmants pour la conquête du cratère embaumé.
Le vingtième parle du sanguinaire Lycurgue et de sa hache: jusqu'aux abîmes poissonneux, il donne la chasse à Dionysos.
Le vingt-et-unième renferme le courroux de Ébranleur su sol, le combat meurtries d'Ambrosia et le guet-apens des Indiens.
Le vingt-deuxième chante le combat et les exploits de Bromios, les prouesses d'Aiacos dans la plaine et dans l'Hydaspe.
Au vingt-troisième, l'Hydaspe indien est franchi: de l'eau et du feu, je célèbre la bataille.
Le vingt-quatrième contient les lamentations sans fin des Indiens, la navette et la quenouille d'Aphrodite peinant à son métier.
Language
French
Source(s)
F. Vian, 1976, Nonnos de Panopolis, Les Dionysiaques. Chants I-II (vol. 1), Paris: 2-4
Comment Zuenelli (2016) hypothesises that this metrical prologue was written by Nonnus himself.
Bibliography
Number of verses 48
Occurrence(s)
Acknowledgements

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification Vassis ICB 2005, 652: "Nonnus Panopolitanus, Dionysiacorum argumenta"
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/7029
Last modified: 2020-12-15.