Occurrence 26236
(formerly occ/10291)

περιοχὴ τ(ῶν) διονυσιακ(ῶν) ποιημάτων. | Ἐπιγραφαὶ τ(ῶν) κδ' τμημάτων τ(ῶν) διονυσιακῶν. +
 
Πρῶτ(ον) ἔχει κρονίωνα, φαεσφόρ(ον) ἅρπαγα νύμφης
καὶ παλάμαις τυφῶνο(ς) ἀρασσόμ(εν)ον πόλ(ον) ἄστρων.
Δεύτερ(ον) ἀστερόφοιτ(ον) ἔχει τυφῶνο(ς) ἐνυώ
κ(αὶ) στεροπὴν κ(αὶ) ἄεθλα διὸς. κ(αὶ) κῶμ(ον) ὀλύμπου.
Ἐν τριτάτῳ μάστευε πολύπλαν(ον) ὁλκάδα κάδμου
Ἠλέκτρ(ης) τε μέλαθρα, φιλοξενίην τε τραπέζης
Ἰχνεύων (δὲ) τέταρτ(ον) ὑπὲρ πόντοιο νοήσεις
ἁρμονίην πλώουσ(αν) ὁμόστολ(ον) ἥλικα κάδμῳ
Πέμπτον ἔτι σκοπίαζε, κ(αὶ) ἀκταίωνα νοήσεις
τὸν κεμὰς οὐκ ὤδινε κυνοσπάδα νεβρὸν ἀλήτην.
Δίζεο θεύκελ(ον) ἕκτον, ὅπη ζαγρῆα γεραίρων
γαί(ης) ἕδρανα πάντα κατέκλυσεν ὑέτιος ζεύς.
Ἕβδομ(ον) ἱκεσίην πολιὴν αἰῶνο(ς) ἀείδει,
κ(αὶ) σεμέλην κ(αὶ) ἔρωτα διὸς, κ(αὶ) φώριον εὐνὴν.
Ὄγδο(ον) αἰολόμυθ(ον) ἔχει φθόνον ἄγριον ἥρης
καὶ σεμέλ(ης) πυρόεντα γάμ(ον) κ(αὶ) ζῆνα φονῆα.
Εἰς ἔνατ(ον) σκοπίαζε. κ(αὶ) ὄψεαι υἱέα μαίης
θυγατέρας τε λάμου. κ(αὶ) μύστιδα κ(αὶ) δρόμ(ον) ἰνοῦς·
καὶ δεκάτῳ μανίην ἀθαμαντίδα. κ(αὶ) δρόμον ἰνοῦς
πῶς φύγεν εἰς ἁλὸς οἷδμα σὺν ἀρτιτόκῳ μελικέρτῃ
ἐνδέκατον δὲ δόκευε. κ(αὶ) ἱμερόεντα νοήσεις
ἄμπελ(ον) ἀνδροφόν(ον) πεφορημ(έν)ον ἅρπαγι ταύρῳ.
Δωδεκάτῳ φρένα τέρψον, ὅπη νέον ἄνθος ἐρώτων
ἄμπελο(ς) εἶδος ἀνῆκ(εν) ἐς ἀμπελόεσσαν ὀπώρην.
Ἐν τρισκαιδεκάτῳ στρατιὴν νήριθμ(ον) ἐνίψω.
κ(αὶ) προμάχους ἥρω(ας) ἀγειρομ(έν)ους διονύσῳ.
Ἐς δέκατ(ον) δὲ τέταρτ(ον) ἔχε φρένα· κεῖθι κορύσσει
δαιμονίην στίχα πᾶσ(αν) ἐς ἰνδικ(ὸν) ἄρεα ῥείη.
Πέμπτῳ κ(αὶ) δεκάτῳ βριαρὴν νίκαι(αν) ἀείσω
θηροφόν(ον) ῥοδόπηχυν ἀπειλήτειρ(αν) ἐρώτων.
Ἕκτῳ κ(αὶ) δεκάτῳ γαμίην Νίκαι(αν) ἀείδω,
εὐνέτιν ὑπνώουσ(αν) ἀκοιμήτου διονύσου.
ἑβδομάτῳ δεκάτῳ πρωτάγριον ἄρεα μέλπω
καὶ ῥόον οἰνωθέντα μελισταγέο(ς) ποταμοῖο.
Ὀκτωκαιδεκάτω στάφυλο(ς) κ(αὶ) βότρυς ἱκάνει,
εἰς θαλίην καλέοντ(ες) ὀρίδρομ(ον) υἷα θυών(ης)
Ἐννεακαιδεκάτῳ σταφύλου πε(ρὶ) τύμβ(ον) ἐγείρει
βάκχος ἐπὶ κρητῆρι θυώδεϊ τερπν(ὸν) ἀγῶνα.
Εἰκοστ(ὸν) μεθέπει φονίου βουπλῆγα λυκούργου
εἰς βυθ(ὸν) ἰχθυόεντα διωκομ(έν)ου διονύσου.
Εἰκοστ(ὸν) πρώτιστ(ον) ἔχει χόλον ἐννοσιγαίου
κ(αὶ) μόθ(ον) ἀμβροσί(ης) ῥηξήνορα. κ(αὶ) λόχον ἰνδῶν.
Δεύτερ(ον) εἰκοστ(ὸν) βρομίου μόθ(ον) ἔργά τε μέλπει.
αἰακὸ(ς) ὅσσα τέλεσσε (καὶ) ἐν πεδίῳ κ(αὶ) ὑδάσπῃ.
Εἰκοστῷ τριτάτῳ πεπερημ(έν)ον ἰνδὸν ὑδάσπην.
κ(αὶ) κλόν(ον) ὑδατόεντα. κ(αὶ) αἰθαλόεντα λιγαίνω.
Εἰκοστὸν (δὲ) τέταρτ(ον) ἔχει γόον ἄσπετ(ον) ἰνδῶν
κερκίδα θ' ἰστοπόνοιο κ(αὶ) ἠλακάτ(ην) ἀφροδίτης. +
Type(s) [7029] Πρῶτον ἔχει Κρονίωνα, φαεσφόρον ἅρπαγα νύμφης (48 verses)
Text source DBBE (Inspection of a reproduction of the manuscript)
Text status Text completely known
Date 15th c.
Manuscript HEIDELBERG - Universitätsbibliothek - Palat. gr. 85 [15th c.]
Place in Manuscript f. 1r
Palaeographical information Written in two columns, to be read horizontally.
Contextual information The epigram precedes the first 24 books of Nonnus' Dionysiaca.
Metre(s) Dactylic hexameter
Genre(s) Text-related epigram
Subject(s)
Image source(s) https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpgraec85/0011/image
Number of verses 48
Related occurrence(s) [26231] Πρῶτον ἔχει κρονίωνα φαεσφόρον ἅρπαγα νύμφ(ης) [1280]
FLORENCE - Biblioteca Medicea Laurenziana (BML) - Plut. 32, Cod. 16 [1280] (f. 9r)
(48 verses) (48/48)
Acknowledgements
Creator(s)
Transcriber(s)
Contributor(s)

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Permalink https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/26236
Last modified: 2022-01-12.