Type 5498
(formerly typ/3552)

Γεώργιος μὲν τῶνδε τῶν συγγραμμάτων,
ἤγουν ἰάμβων εὐκρότως ἐσκεμμένων,
ὁ Πισσίδης πέφυκε συγγραφεὺς μέγας·
τῶν κτισμάτων γὰρ προσλαβὼν ἐχεφρόνως
τῇ κοσμίᾳ τε καὶ τεταγμένῃ φύσει,
ὅπως τε τούτων θαυματουργίᾳ ξένῃ
ἡ συμπλοκὴ πέφηνεν ἐν διαιρέσει,
τούτοις ἐσόπτρῳ τῆς ὑπὲρ νοῦν οὐσίας,
ὡς Παῦλος εἶπεν, ἐνδεῶς κεχρημένος
τὸν δημιουργὸν εὐσεβῶς ἐδόξασε,
καὶ τῷ Θεῷ προσῆξεν ἐξ ἀκηράτου
τοῦ κοσμικοῦ λειμῶνος εὐανθὲς στέφος,
πλέξας ἐν ὕμνοις ποικίλης θεωρίας·
ἐν ᾧ ῥόδον μέν ἐστι μυστικῷ τρόπῳ
ἡ πυρσοφεγγὴς τῶν γραφῶν εὐωδία,
τὸ δ’ αὖ γε λευκὸν καὶ σαφὲς τῶν ῥημάτων
τὸ στιλπνὸν εἶδος εἰκονίζει τοῦ κρίνου,
τὸ τίμιον δὲ τῶν νοημάτων βάθος
τὸ πορφυραυγὲς εἰκότως ἴον γράφει·
καὶ τὸν παράδεισον τῆς Ἐδὲμ μιμουμένη
ἡ νῦν παροῦσα συγγραφὴ τῶν σκεμμάτων
τὸ θεῖον ἱστόρησε τῆς ζωῆς ξύλον,
διεξόδοις δὲ τῆς γραφῆς τῶν ὀμμάτων
τὸν καρπὸν ἡμῖν τῶν λόγων ἀναβρύει.
Τῷ δὲ κτίσαντι πάντα τὸν κόσμον Λόγῳ,
- ὅσον μέν ἐστι ληπτὸς αἰσθήσει θέας,
ὅσον δὲ τοῦ νοῦ προσβολῇ γινώσκεται -,
τῷ τῶν ὅλων σωτῆρι καὶ τῶν ἐνθέων
χαρισμάτων δοτῆρι καὶ τοὺς ἀξίους
κοσμοῦντι καὶ δεικνύντι φωστήρων δίκην
τοὺς τῇ ζοφώσει τῶν παθῶν πεφυρμένους,
Χριστῷ χάρις καὶ δόξα, τιμὴ καὶ κράτος
σὺν τῷ προόντι Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι.
Text source L. Tartaglia, 1998, Carmi di Giorgio di Pisidia, Torino: 424-425
Text status Text completely known
Editorial status Critical text
Genre(s)
Metre(s) Dodecasyllable
Subject(s)
Tag(s)
Translation(s) Giorgio di Pisidia fu l’autore grande di questo componimento, di questi giambi armoniosamente curati: essendosi attenuto con saggezza alla natura conveniente e bene ordinata delle opere create, e a come, in virtù di uno straordinario miracolo, si formò la loro reciproca connessione pur nella divisione, e avendole adoperate, anche se imperfettamente, come specchio dell’Essenza che trascende l’umano intelletto, come disse Paolo , ha piamente glorificato il Creatore, e dall’incontaminato prato dell' universo ha offerto a Dio un serto fiorito, che ha intrecciato con canti di molteplice e profonda riflessione: in esso il profumo avvampante delle scritture rappresenta misticamente la rosa, la candida chiarezza delle parole raffigura la forma lucente del giglio, la pregevole profondità dei concetti disegna a giusta ragione la viola rivestita di porpora splendente. Riproducendo il giardino dell’Eden, quest’opera, frutto di meditazioni, ha investigato il divino legno della vita, e quando gli occhi ne percorrono la scrittura fa scaturire per noi il frutto delle parole. Al Verbo che ha creato l’universo intero — quanto se ne riesce a percepire con il senso della vista, e quanto se ne può conoscere con l’intuizione della mente —, al Salvatore dell' umanità, al dispensatore delle divine Grazie, a Colui che adorna i meritevoli e che rende simili a stelle luminose coloro che sono intrisi della oscurità delle passioni, a Cristo grazie e gloria, onore e potenza, in unità con il Padre che è presussistente e con lo Spirito.
Language
Italian
Source(s)
L. Tartaglia, 1998, Carmi di Giorgio di Pisidia, Torino: 425
Comment Lauxtermann (2003: 199): 'In two manuscripts we find at the end of the Hexaemeron a longwinded epigram exalting its author, George of Pisidia. In Par. gr. 1302 (s. XIII) the epigram is anonymous; in Par. Suppl. gr. 690 (s. XII) it bears the heading: τοῦ αὐτοῦ εἰς ἑαυτόν ("by the same on himself"). There can be no doubt that this lemma is incorrect'.
Bibliography
Number of verses 33
Occurrence(s)
Acknowledgements

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification Vassis ICB 2005, 117: "In Georgii Pisidae Hexaemeron"
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/5498
Last modified: 2021-09-21.