Type 5389
(formerly typ/3424)

Ἔδει μὲν ἴσως τῇ παναχράντῳ Κόρῃ,
τῇ παρθένῳ καὶ σῶμα καὶ τὴν καρδίαν,
τῇ τῶν Χερουβὶμ καὶ Σεραφὶμ κυρίᾳ,
τῇ τῶν ἁγίων ἁγιωτέρᾳ νόων
ἀξίαν ἀντίχαριν ἀποτιννύειν
ὑπὲρ τοσαύτης εὐμενοῦς εὐσπλαγχνίας
καὶ τῆς ἀφράστου πρὸς Χριστὸν παρρησίας,
τὸν Υἱὸν αὐτῆς καὶ Θεὸν καὶ Δεσπότην,
ὑπὲρ ἀγάπης τῆς βροτῶν σωτηρίας
ἣν καθ’ ἑκάστην δεικνύει Χριστωνύμοις,
οἷα μόνη σώζουσα καὶ λυτρουμένη
τούτοις ἁπάσης τῶν ἐναντίων βλάβης.
Ἔδει προσάξαι πλὴν μετ’ εὐνοίας ὅσης
βασιλικὸν τὸ δῶρον ὡς Βασιλίδι
ἀνθ’ ὧν παρ’ αὐτῆς ἀπέλαυον χαρίτων,
ἀνθ’ ὧν μυρίων ἐκλυτροῦμαι κινδύνων
τῇ συμμαχίᾳ καὶ κραταιᾷ δυνάμει
τῆς πανσθενουργοῦ καὶ πανυμνήτου Κόρης·
ἀλλὰ τίς ἰσχύσειεν οὕτως ἀξίως
τὸ κοσμολαμπὲς δεξιώσασθαι φάος,
τὴν τῶν ἁπάντων ὑπερηρμένην νόων;
Ἐφ’ ᾧπερ ὡς ἔχοιμι πλὴν μετὰ δέους,
μετὰ δακρύων καὶ καθαρᾶς καρδίας,
μεθ’ ὧνπερ ηὐπόρησα πέπλων χρυσέων
καὶ τὴν ἱερὰν τήνδε βίβλον προσφέρω
τῷ σεβασμίῳ τῆς παναχράντου δόμῳ.
Χώραν καλοῦν εἴωθεν ἅπας τὸν δόμον·
αὐτῆς συνάρσει τῆσδ’ ἐπὶ γῆς τῆς ξένης
ταύτην τυχοῦσα σὺν ἀκοσμίᾳ τόσῃ,
εἰ καὶ λίθων ἦν ἔνδοθεν σὺν μαργάροις
ὥσπερ διαυγὴς στιλπνότης ἢ χρυσίου
τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας ὑπερβάλλον
οἱ Κυριακοὶ χρύσεοι θεῖοι λόγοι,
δι’ ὧν πᾶσα γέγηθε πιστῶν καρδία,
δι’ ὧν κόσμος σέσωστο Σατὰν τῆς πλάνης,
πλὴν ἄλλα κοσμήσασα ταύτη σὺν πόθῳ
καθώσπερ εἶχον ἐκ χρυσοῦ σὺν ἀργύρῳ,
ἐκ χρυσουφοῦς κοκκινοχρόου πέπλου,
ἐκ καρδιακοῦ τοῦ πόθου Σοὶ προσφέρω,
Δέσποινα Μῆτερ τοῦ Θεανθρώπου Λόγου,
Μαρία λάτρις οἰκέτις Σοῦ γνησία
Παλαιολόγων ἐκ γένους κατηγμένη,
ἡ τῆς Ἑῴας βασιλὶς τῆς ἁπάσης.
Ἀλλ’ εὐμενῶς μοι, παμβασιλίς, προσέχου
ἃ Σοὶ προσάγω σὺν ζεούσῃ καρδίᾳ,
εἰ καὶ τέως πέφυκεν οὐ κατ’ ἀξίαν,
καὶ πρὸς μονὰς σκήνου με τὰς οὐρανίους,
πρὸς τὴν ἀγήρω τῆς Ἐδὲμ κατοικίαν.
Title(s) Στίχοι ἱκετήριοι πρὸς τὴν Δέσποιναν Παρθένον καὶ Θεομήτορα τὴν Χωρινὴν ὡς ἐκ προσώπου τῆς εὐσεβεστάτης δεσποίνης κυρᾶς Μαρίας Κομνηνῆς τῆς Παλαιολογίνης.
Text source P. Papageorgiou 1894, Αἱ Σέρραι καὶ τὰ προάστεια, τὰ περὶ τὰς Σέρρας καὶ ἡ μονὴ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, Byzantinische Zeitschrift, 3, 225-329: 326-327
Text status Text completely known
Editorial status Not a critical text
Genre(s)
Person(s)
Poet
Manuel Philes (1275-1345) - PLP: XII.29817
Metre(s) Dodecasyllable
Subject(s)
Tag(s)
Translation(s) It was equally appropriate <for me> to repay
a worthy return of a favor to the all-pure Maiden,
virgin both in body and heart,
to the mistress of the Cherubim and Seraphim,
to the one more holy than the holy angels
in return for much favorable mercy
and for her unspeakable freedom of speech before Christ,
her son, both God and Lord,
in return for her love of the salvation of human beings,
which she shows every day to Christians,
since she alone saves and redeems
them from every harm of their enemies.
It was appropriate < for me > to bring, yet with great affection,
a gift of royal character, as if to an empress,
for recompensation of the goods I enjoyed from her,
for recompensation of the innumerable dangers I am saved from
by the alliance and the mightly strength
of the all-powerful and ever-praised Maiden.
But who would be able to so worthily
honor the world-illuminating light,
the one elevated above all angels?
Given that, as best I can, yet with fear,
with tears and pure heart,
along with the golden veils that I richly possessed,
I also offer this sacred book
to the venerable house of the all-pure < Maiden >.
(Everyone is accustomed to call the house, Chora.)
With her assistance on this alien < i.e. mortal > earth
< I > found it with utterly no ornamentation,
although the interior was of < precious > stones along with pearls,
just like a sparkling glitter or goldenness
which surpasses the rays of the sun,
< namely > the Lord’s golden divine words,
through which every heart of the faithful rejoices,
through which the world has been saved from the error of Satan.
But yet, having had this <book> decorated out of desire,
as best I could, with gold along with silver,
with a red-colored veil woven with gold,
I offer <it> from my heart’s desire to you,
<o> Empress mother of the God-man Word,
<I> Maria, your genuine maid-servant,
descended from the family of the Palaiologoi,
<I> the empress of the whole Orient.
But with favor towards me, Empress of all, pay attention
to what I bring you with burning heart,
although at present it is not of equal value.
And make me come to dwell in the heavenly mansions,
in the never-ageing house of Eden.
Language
English
Source(s)
L. Sherry 1995, The poem of Maria Komnene Palaiologina to the Virgin and Mother of God, the Chorine, Cahiers archéologiques, 43, 181-182: 181-182
Bibliography
Number of verses 48
Occurrence(s) [22253] ἔδει μ(ὲν) ἴσως τῆ παναχράντω κόρη [1276-1350]
SOFIA - Centar I Dujcev D. gr. 177 [11th-12th c.] (f. 246r-246v)
(48 verses)
Acknowledgements

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/5389
Last modified: 2021-10-07.