Type 5282
(formerly typ/3327)

Ἕλλησι τῶν πρὶν ἐντεχνοπλόκων πάρα Οἱ περὶ τὸν Αἴαν
πολλοὶ μὲν εἱρμὸν ἥρμοσαν συγγραμμάτων,
πολλοὶ τέτευχαν ἐμμέτρους ῥαψωδίας, Οἱ περὶ τὸν Ὅμηρον
πολλοὶ δ᾽ ἐνεῖραν δυσσόφους σοφουργίας, Οἱ περὶ τὸν Δημοσθένην
πολλοὶ δ᾽ ἐμουσούργησαν εὐμελουργίας, Οἱ περὶ τὸν Πλάτωνα
πολλοὶ δὲ φαντάσθησαν ἀστέρων δρόμους, Οἱ περὶ τὸν Πτολεμαῖον
πολλοὶ δ᾽ ἔφευρον τεχνικὰ χθονὸς μέτρα, Οἱ περὶ τὸν Εὐκλείδην
πολλοὶ δέδειχαν ψηφαριθμολεξίαν
πολλοὶ δ᾽ ἔπλεξαν ἀργολεπτομετρίαν˙
τούτων δε πάντων ἡ βοὴ τῶν σκεμμάτων
πέπαυται καὶ τέθαπται συγκεχωσμένως,
εἰ καὶ δοκεῖ πῶς μικροβλαστεῖν ὡς χλόη,
ἀλλ᾽ οὖν τεφροῦται χορτικῶς κεκαυμένη
τῇ χριστοπύρσῳ καὶ σοφῇ λαμπηδόνι.
Χριστοῦ τὸ πῦρ γὰρ εἰσδραμὸν κόσμον κάτω
καίει δροσίζει διπλενεργήτῳ φύσει,
τ᾽ ἀκανθαραχνόπλεκτα φύλλα συμφλέγον,
τ᾽ ἀπιστογνωμόβλαστα δ᾽ ἄνθη συστρέφον.
Τὸ πῦρ δὲ τοῦτο πυρβολεῖται πυρφόρως
τῷ τῶν πατέρων γνωστικῷ πυρεκβόλῳ˙
τῷ γὰρ σιδήρῳ δηλαδὴ σφῶν νόων,
πυρεγκύῳ θήξαντες ἐν Γραφῆς λίθῳ,
ἐξήψαν ὡς πῦρ πνευματέμπυρον λόγον
εἰδωλολάτρων πυρπολοῦντα τοὺς ψόφους
καὶ χριστολάτρων φωτιοῦντα τοὺς τρόπους.
Ἐξ ὧν <δὲ> πατέρων, ἄστρον ὡς ἑωσφόρον,
Ἀντίοχε, τέταλκας ἐκ Γαλατίας.
Καὶ γὰρ πεφευγὼς ἐκ σκότους Αἰγυπτίου, Ὡς Μωϋσῆς
πλήξας πατάξας τὴν θάλασσαν τοῦ βίου
τῇ πρακτικῇ σου κ΄ ἀνδρικῇ βακτηρίᾳ,
ἐχθροὺς πέπνιγας, δαιμόνων τοὺς ἱππέας,
ἀνενδότοις σου ταῖς ῥοαῖς τῶν δακρύων
Ὅθεν παρελθὼν τὴν παθῶν ἐρημίαν
εἰσῆλθες ἔνδον τοῦ γνόφου τῶν συμβόλων,
κἀκεῖθεν ἀντλῶν δογμάτων τὰς ἐμφάσεις Ὡς Βεσελεὴλ
σκηνὴν τελουργεῖς ψυχοσώστιδα σφόδρα.
Ἐκ τῶν δρυμώνων τῆς νέας Σιὼν ὄρους Ὠς Ἰησοῦς
αὖθις διατεμὼν τοὺς Ἰορδάνου ῥόους
τὴν πλημμύρειθρον τῶν λογισμῶν συρμάδα
εἰς γῆν καταντᾷς τὴν μελίρρυτον λίαν
ἀφ᾽ ἧς τὸ ῥαμνάκανθον ἔκοψας γένος˙
κατεπλάτυνάς <τε> τῆς νοητῆς ἀμπέλου
τὰ χρηστόκαρπα κλήματα ξενοτρόπως,
ὀρθοφρονοῦντα πρὸ προσώπου Κυρίου.
Κριτὴς δὲ ταχθεὶς Ἰσραὴλ χριστωνύμου Περὶ Γεδεών
κρατεῖς κραταιῶς ἐγκατείας τῷ σθένει
τῶν ἀλλομόρφων σαρκικῶν σκιρτημάτων.
Δεδεγμένος δ᾽ ἄνωθεν ὀμφὰς παιδόθεν, Ὡς Σαμουὴλ
χρίεις μυρίζεις ἐκ πανευώδους μύρου
ἀνάκτα Δαυίδ, τὸν παθοκτόνον νόα,
γιγαντιαῖον τὸν Σατᾶν ἀκοντίσων
τῇ πιστοκλώθῳ κ΄ ὀρθοδόξῳ σφενδόνῃ. Ὡς Δαυίδ
Σοὶ προσβαλὼν γάρ, τὴν ὀφρὺν ἐπηρμένος
μήνιγγα κρουσθεὶς πρὸς χάος κατερράγη.
Ἐντεύθεν ὄμβρους τῶν ἄνωθεν χευμάτων Ὡς Σολομών
λαβὼν πέπλησαι πνευματενσόφων λόγων
ὡς εὐσεβόφρων καὶ σοφὸς παθοκράτωρ.
Λοιπὸν καθαρθεὶς ἄνθρακι χριστεμπύρῳ Ὡς Ἠσαίας
τὸν Σενναχειρὶμ τὴν ἀσσύριον φλόγα
τρέψας πέπληχας τοῦδε τὴν πανοπλίαν
ἐντευκτικῷ σου καὶ στενακτικῷ βέλει.
Ἔχων δ᾽ ἀνήχθης ὕψος εἰς θεωρίας Ὡς Ἠλίας
τέτρωρον ἄρμα, τὴν τετράπλοκον δέσιν
τῶν πρωταρίθμων ἐντολῶν, τὰς ἐξόχους
ἡμῖν λελοιπὼς ὥς γε μηλωτὴν βίβλων,
τίτλον φέρουσαν ἡδέων διδαγμάτων
ψεκαδρομοῦσας ἐξάδας τε χ᾽ ἑπτάδας.
Διὸ μεμιχὼς <ἐν> τῆς Γραφῆς τῇ κακάβῃ
τὴν χριστάλευρον τῶν νοημάτων δράκα
τὰς πικροβρότους <τε> τῆς τεθλιμμένης τρίβου
χλόας, γλυκαίνεις τοὺς λιμόττοντας τρέφων.
Οὐκ ἔστι πείρας τῶν ἄνω γλυκασμάτων
πρῶτον μετασχεῖν πρὶν φαγεῖν τὰς πικρίδας
τῶν ἐργομόχθων τῆς στενῆς ὁδοῦ πόνων.
Σὺ καὶ προγνωσθεὶς κρείττονι προμηθίᾳ Ὡς Ἱερεμίας
ἐπεσφραγίσθης μητρικῆς ἐκ κοιλίας
κῆρυξ ἀγνωστόλεπτος ἡγιασμένος
καὶ θρηνοπενθὴς Ἱερουσαλὴμ πάλιν.
Ὡς δ᾽ ἐγκρατευτὴς τῶν καθηδονευμάτων Ὡς οἱ τρεῖς παῖδες
τὴν περσικήν τε καὶ παφλάζουσαν φλόγα,
τὴν σαρκογαργάλιστον οἰστροπορνίαν,
σβέσας, καταθλᾷς τὰς λεοντίους μύλας Ὡς Δανιήλ
ἀποστομώσας πτωχομετρίας κάμῳ.
Τὴν δ᾽ αἰχμάλωτον ἀζύγων κληρουχίαν Ὡς Ζοροβάβελ
τῇ χριστομοίῳ καὶ σοφῇ παραινέσει
παλινδρομεῖν πέπεικας εἰς τὴν πατρίδα
ἐξ ἧσπερ ἐρρίφημεν ἀπροσεξίᾳ.
Εἶτα σπαράξας τὴν πάλαι λεβηρίδα
νέος δέδειξαι φωτοπλήσιος λύχνος Ὡς ὁ Πρόδρομος
τὸν φωτοποιὸν Χριστὸν ἐσδεδραγμένος,
ὃν καὶ προθύμως ἠκολούθησας, πάτερ, Ὡς ὁ Πέτρος
κόσμου διαδρὰς τὰς πικρὰς περιστάσεις,
ἄρας δ᾽ ἐπ᾽ ὤμων σωτηρικὴν παντευχίαν.
Τὸ χριστόγλωσσον ἐκμιμούμενος στόμα Ὡς ὁ Παῦλος
λόγοις βαδίζεις ὡς ποσὶν λεξιδρόμοις˙
κύκλῳ κυκλοῦσι τὴν τετράστοιχον κτίσιν
Σιὼν ἀπ᾽ ἄκρων μέχρι τῆς γῆς τερμάτων.
Διὸ πρεπόντως ἐν φρονήσει πρακτέᾳ
βαίνων κατ᾽ ἴχνος τοῦ καλοῦ διδασκάλου,
καλῶς πέπηχας σὸν θέμεθλον πρὸς πέτραν,
πειραστικῶν ἄσειστον ἐκ τῶν ῥευμάτων.
Καλῶς τέθηκας τὴν τεήν σου λυχνίαν
στίλβουσαν ἔνδον τοῦ νοὸς τὰς οἰκίας.
Καλῶς καθ᾽ ὥραν προσδοκῶν σου δεσπότην
ἄοκνος ὤφθης καρτερῶν ἐγρηγόρως.
Καλῶς μάχαιραν τὴν διάκρισιν λάβες
ῥίπτουσαν ὀρμὰς καὶ πλοκὰς τῶν σκανδάλων.
Καλῶς ὑποστὰς τὸν κόπον τῆς ἡμέρας
πλήρη δέδεξαι μισθὸν ὡς καλεργάτης.
Καλῶς καταστὰς σῖτον μετρητοῦ λόγου
νέμεις ἑκάστῳ προφρόνως τὰς ἐκβάσεις.
Καλῶς τὸ δῶρον τοῦ ταλάντου δεγμένος
πεπραγμάτευσες κερματίζων ἐνδίπλως.
Καλῶς δὲ πάσσων ἁλσὶ νοστίμων λόγων
τοὺς ἐκσαπέντας, ἡδονὰς ἀποστύφεις.
Καλῶς βεβληκὼς τὴν σαγήνην εἰς ἅλα
ἰχθῦς ἀγρεύεις κοσμικοὺς παμποικίλους.
Καλῶς ἀλευρόφυρτον ὡς τρισὶν σάτοις
ζύμην πέρφυκας σῇ τριμοίρω καρδίᾳ.
Καλῶς τὸν ἀγρόκρυπτον εὑρικώς, μάκαρ,
θησαυρὸν ἐξώνησας ὀλβακτησίᾳ.
Καλῶς δ᾽ ἀνάψας ψυχικὴν σὴν λαμπάδα
τῷ νυμφίῳ σύνελθε λαμπαδηφόρως,
ἐν τῷ κοιτώνι τῆς ἀλήκτου παστάδος
ἔνθα πρόσεστιν ἡ καλὴ κατοικία
ἡ παγγέραστος καὶ μόνη αἰωνία˙
ἐν ᾧ χορεύων καὶ τρυφῶν σὺν ἀγγέλοις
μνήσθητι τοῦ σοῦ μικροδούλου τοῦ τάδε,
Ἀρσενίου ξύσαντος ἐμπύρῳ πόθῳ,
σῇ πρὸς τὸ θεῖον εὐκτικῇ παρρησίᾳ.
Title(s) Ἀρσενίου ἁμαρτωλοῦ μικροῦ μοναχοῦ πατελλαρίτου καὶ ἀρχιδιακόνου γεγονότος ἐπίγραμμα ἰαμβικὸν εἰς τὸν Πανδέκτην
Text status Text completely known
Editorial status Critical text
Person(s)
Poet
Arsenios Patellarites (monachos)
Metre(s) Dodecasyllable
Subject(s)
Tag(s)
Translation(s) Epigramma Giambico sulle pandette
Opera di Arsenio peccatore
umile Monaco, patellarita, divenuto Arcidiacono

Molti tra i Greci composer un canto
di scritti prima intessuti ad arte;
molti crearono rapsodie in versi,
molti intrecciarono indotte dottrine,
molti musicarono opera di bei canti,
molti immaginarono corsi di stelle,
molti trivarono ad arte misure di terra,
molti mostrarono espressioni di conti algebrici,
molti annodarono un conteggio snello e sottile:
di tutti costoro tace il grido dei pensieri,
ed è sepolto coperto di terra,
e se pure come erba accenna un poco a fiorire,
ecco è incenerita, bruciata come fieno
dalla saggia fiaccola che arde di Cristo che corre il mondo di quaggiù,
arde ed irrora con la natura della sua doppia energιa,
bruciando le foglie intrecciate a girari d'acanto, opera di ragno,
e chinando I fiori gemmate di sentenze prive di fede;
questo fuoco dardeggia di fiamma, portando fuoco,
con la scienza dei padre che getta vampe;
con il ferro infatti delle loro menti,
che hanno acuminato sulla pietra incinta di fuoco dei Santi Scritti,
emisero come fiamma un discorso ardente di Spirito,
che distrugge col fuoco gli strepiti degli idolatrι,
ed illumine i modi dei cristolatri;
da questi padre, come astro portatore dell'aurora,
sei sorto dalla Galazia, Antioco.
Fuggito dall'ombra egizia, tu che hai battuto
percosso il mare della vita
con il tuo sicuro e forte bordone,
affogasti i nemici, cavalieri dei demoni,
con gli irresistibili tuoi flutti di lacrime.
Per cui passato il deserto delle passioni
penetrasti l'oscurità dei simboli,
donde attingendo la dimostrazione dei dogma
elevi un altare davvero salvifico.
Dalle selve del monte della nuova Sionne,
spezzando a mezzo i flutti del Giordano,
la piena dei tuoi pensieri, come gonfia corrente
versi sulla terra ricolma di miele,
da cui staccasti il frutto del ramo d'acanto;
hai diffuso straordinariamente
della vite intellettuale i tralci dai Frutti fecondi,
retti di fede al cospetto di Dio.
Eletto giudice di Israele che porta il nome di Cristo,
fortemente contieni con forza di continenza
i sussulti della carne che assumono forme bizarre.
Tu che fin da fanciullo accogliesti dall'alto
le voci divine, ungi e profumi di fragrantissimo incenso
il signore David, la mente che spegne passioni,
saettando Satana nella forma del gigante
con la fionda ortodossa, tessitrice di fede.
Poichè t'aveva sfidato, col ciglio aggrottato,
colpito alla fronte fu gettato nel Tartaro.
Dunque cogliendo le acque delle piogge celesti
ti sei riempito di discorsi saggi di spirit, tu che sei
assennato di mente e saggio dominatore delle passioni.
Dunque purificato dalla brace che arde del fuoco di Cristo
volgendo in fuga Sennacherib, la fiamma assira,
hai colpito la sua armature
con la tua freccia che colpisce, portatrice di dolori.
Sei stato innalzato all'altezza della contemplazione
con il tuo carro tirato da quattro cavalli, il nodo
quattro volte intrecciato delle più eminenti tra le precipue regole,
tu che ci hai lascito come il mantello i migliori fra i libri,
con un titolo di dolci insegnamenti,
divisi a gruppi che scorrono a brani di sei e di sette;
pertanto avendo unito nella pentola della Scrittura
una misura di farina di Cristo dei pensieri
e i fiori del dolore umano del penoso sentiero (della vita)
nutrendo addolcisci gli affamati.
Non è possibile dapprima provare le dolcezze del cielo
prima di mangiare l'erba amara delle espiazioni
faticose della via augusta (della vita).
Tu conosciuto anche dalla superiore Provvidenza
sei stato segnato fin dal ventre materno
come araldo benedetto, oscuro e sottile,
e nuovo cantore del dolore di Gerusalemme.
Tu che quale asceta continente delle voluttà
hai spento la ribollente fiamma persiana,
la pungente lussuria che solletica le carni,
spezzi i molari leonine
chiudendo la bocca al leone (?) della povertà.
Con saggia esortazione simile a quella di Cristo
la schiava discendenza di coloro che non furono aggiogati
convincesti a ritornare nella patria
dalla quale fummo strappati per la nostra negligenza.
Quindi facendo a pezzi l'antica spoglia del serpent
ti sei mostrato, nuova lampada che affianca la luce,
unito al Cristo, creatore di luce.
Seguisti Lui ben volentieri, o padre,
sfuggendo le amare vicessitudini del mondo,
poichè tu ponesti sulle spalle la salvifica armatura.
Imitando la bocca che parla con la lingua di Cristo
cammini con discorsi veloci nel dire, come fossero piedi:
essi percorrono tutt'in giro la creazione dei quattro elementi
dale vette di Sion ai confine della terra.
Perciò giustamente in efficace saggezza
salendo sulle orme del buon maestro,
giustamente hai piantato le tue fondamenta sulla pietra
non scosse dale correnti he mettono alla prova.
Giustamente hai posto la tua lampada
che riluce dentro le stanze della mente.
Giustamente aspettando al momento opportune il signore tuo
sei stato visto a perseverare senza esitazione in veglia.
Giustamente hai preso come una spada la capacità di discernimento
che respinge gli assalti e gli intrecci degli scandali.
Giustamente tu che hai sopportato la fatica del giorno
ricevesti tutta la paga, come bravo operaio.
Giustamente tu che hai disposto il cibo di un misurato discorso
distribuisci ad ognuno saggiamente il modo di superare le difficoltà.
Giustamente avendo accolto il dono del talent,
lo hai fatto fruttificare mutandolo doppiamente in monete.
Giustamente avendo sparso con il sale di saporiti discorsi
i corrotti, restringi la loro voluttà.
Giustamente avendo gettato nel mare la tua grande rete,
peschi i pesci variopinti che vivono nel mondo.
Giustamente hai impastato nella misura di tre sati
il lievito mescolato alla farina con il tuo triplice cuore.
Giustamente avendo trovato, o beato, il Tesoro
nascosto nel campo, recasti giovamento col possesso della felicità.
Giustamente avendo accesso la lampada dell'anima
unisciti allo sposo come quelle che portarono la lampada,
nel cubicolo dell'eterna dimora,
laddove ti aspetta la buona abitazione,
veneratissima e sola eterna;
e mentre Danzi e godi con gli angeli
ricordati del tuo piccolo servo, oscuro di nascita,
di Arsenio, che è tormentato dall'infiammato desiderio,
in virtù della benedetta confidenza che hai con Dio.
Language
Italian
Source(s)
P. Odorico 1988, La sanzione del poeta: Antioco di S. Saba e un nuovo carme di Arsenio di Pantelleria, Byzantinoslavica, 49, 1-22: 17-19
Bibliography
Number of verses 130
Occurrence(s) [22114] Ἕλλησι τῶν πρὶν ἐντεχνοπλόκων πάρα [12th c.]
VENICE - Biblioteca Nazionale Marciana - gr. Z. 134 (coll. 472) [12th c.] (f. 191r-193v)
(130 verses)
Acknowledgements

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification Vassis ICB 2005, 219: "Arsenius Patellarites In Pandectam Antiochi"
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/5282
Last modified: 2020-06-18.