Type 5061
(formerly typ/3118)

Ἄνακτες, ῥῆγες, πρίγκιπες, σατράπαι, σατραπάρχαι
χιλίαρχοι καὶ στρατηγοί, τοπάρχαι, πολιτάρχαι,
ἱππηλασίαις χαίρουσι καὶ τοῖς κυνηγεσίοις
κυσὶ ταχείαις χρώμενοι καὶ ταχυπτέροις κίρκοις
θηρεύειν πτώκας καὶ νεβρούς, χλούνας ὀρεσιτρόφους,
αἴγας ἀγρίας κεραούς, ἀρκτους λασιοχαίτας,
πέρδικας, χῆνας, ὄρτυγας, ταῶνας καὶ γεράνους.
Σὺ δὲ ψυχὴ φιλόθεε καὶ φιλολογωτάτη,
περίβλεπτε, περίφημε, χαριτοκοσμημένε,
τρισένδοξε, τρισόλβιε, τρισμέγιστε, τρισμάκαρε,
ἡδύτατε, πραότατε, χρηστότατε, χαρίει,
ὕπατε πάντων εὐγενῶν τῆς τρισμεγίστου βρότης
τοῦ Σολομῶντος τοῦ Σοφοῦ πλουτίσας τὴν σοφίαν
Δαυΐδ τε τὴν πραότητα τοῦ προφητικωτάτου
τὴν ἀκακίαν τοῦ Ἰὼβ τοῦ θεομαρτυρήτου
τὴν σωφροσύνην Ἰωσὴφ ἄρχοντος τῆς Αἰγύπτου
καὶ πάντων ἄλλων ἀρετὰς ἁγίων ἀγαπήσας
ἀπὸ ψυχῆς ἐμίσησας ἐξ ὅλης τῆς καρδίας
ἵππους μυκτηροκόμπονας, φάτναις ἀκοστατοῦντας
κύνας ἀνέμοις τοῖς ποσὶν ὁμοίως εἰς τὸ θέειν
κίρκους τανυσιπτέρυγας θείνοντας τὸν ἀέρα
κενά τε κυνηγέσια καὶ τὰς ἱπποδρομίας
ἀλλ'αντὶ τούτων τῶν αἰσχρῶν καὶ τῶν ἀχρήστων ἔργων
ὑπὲρ χρυσὸν καὶ μάργαρον καὶ σάπφειρον προεῖλε
τῆς Παλαιᾶς τε καὶ Καινῆς βίβλους τὰς θεοπνεύστους.
Ὅθεν ἐμοὶ προστεταχὼς τῷ πενιχρῷ σου δούλῳ,
ὡς Εὐρυσθεὺς τῷ Ἡρακλεῖ τῷ παναλκιμωτάτῳ,
τοῦ γράψαι ταῦτα γράμμασιν ἑλληνικοῖς στοιχείοις
ἔσπευσα τρόμῳ καὶ χαρᾷ τὰ σὰ πρεκέπτα πράξαι.
Δουλοπρεπῶς ἤδη τὰ νῦν τῇ σῇ μεγαλονοίᾳ
προσάγω, φέρω, δίδωμι ἃς ἐγεγράφειν βίβλους
Μωσέως τὴν Πεντάτευχον, Ναβῆ τὴν στρατηγίαν,
Κριτάς, τὴν Ῥούθ, Βασιλειῶν τεσσάρων διηγήσεις,
τρισσὰ Παραλειπόμενα, Ἔσδρα δισσὰ βιβλία,
τοῦ Νεεμίου λόγους τε, υἱοῦ τοῦ Ἀχαλία,
τῶν Μακκαβαίων ἄθλησιν, τῆς Ἰουδὴθ ἀνδρείαν,
Ἐσθήρ, Τωβὶτ τὸν δίκαιον σὺν τῷ παιδὶ Τωβίᾳ
Δαυΐδ τὸν μελιτόεντα, ἑξκαίδεκα προφήτας,
ἀγῶνας καὶ παλαίσματα Ἰὼβ τοῦ παναρέτου,
τὰς Παροιμίας τὰς σοφάς, Σοφίαν Σολομῶντος,
σὺν τούτοις Ἐκκλησιαστήν, ᾎσμα τε τῶν ᾈσμάτων,
τὴν σοφωτάτην Ἰησοῦ Σοφίαν Σειρὰχ γένος,
ἐπιστολὰς ἃς ἔγραψεν ὁ μέγας Παῦλος πᾶσι,
σεπτάς τε πράξεις τῶν σοφῶν καὶ θείων ἀποστόλων
ἃς συνεγράψατο Λουκᾶς ὁ πάνσοφος πανσόφως,
Πέτρου τοῦ πρῶτου μαθητοῦ καὶ πρωτοθρόνου Ῥώμης,
ἐπιστολὰς καθολικὰς τοῦ θείου Ιωάννου
τοῦ ἐν τῷ στήθει τοῦ Χριστοῦ πεσόντος ἐν τῷ δείπνῳ
καὶ πειθομένου, κύριε, τίς ὁ παραδιδούς σε,
Ἰούδα τὴν ἐπιστολὴν ἀλλ᾽ οὐχ ἡ τοῦ προδότου,
ὡσαύτως Ἰακώβου τε συγγόνου Ἰωάννου
τὴν θείαν ἀποκάλυψιν καὶ παραδοξοτάτην
καὶ περιόδους θαυμαστὰς τὰς πατμοεφεσίας,
σὺν τούτοις εὐγενέστατε, ῥίζης τιμίας ὄρπηξ,
ὑψίνου, χαριτώνυμε, ἐχέφρων γενναιόφρων,
ὑπὲρ διάδημα χρυσοῦν, ὑπὲρ χρυσῆν κορώνην,
ἢ στέφος λιθοκόλλητον, καὶ βύσσον, καὶ πορφύραν,
ἢ μάργαρον πολύτιμον, ἢ λίθον τὸν λυχνίτην,
Εὐαγγελίων γέγραφα τοὺς εὐαγγέλους λόγους
Ματθαίου, Μάρκου καὶ Λουκᾶ καὶ τοῦ ἠγαπημένου
Χριστῷ τῷ παντοκράτορι παρθένου Ἰωάννου
τοῦ τρεῖς μητέρας ἔχοντος ὑπὲρ ἀνθρώπους πάντας
Σαλώμην τε καὶ τὴν Βροντὴν καὶ τὴν Χριστοῦ μητέρα,
Ἴδε καὶ γὰρ φησὶ Χριστός, υἱὸς ὁ σός, ὦ γύναι,
πρὸς τοῦτον δ’ αὖ ἀντέφησεν, Ἴδε σου τὴν μητέρα,
ὅτε σταυρῷ προσήλωτο ὑπὲρ ἡμῶν ἀδίκως.
Θεὸς οὐκοῦν ὁ παντουργὸς καὶ κύριος τῶν πάντων
παρέξοι χρόνους τῆς ζωῆς τῇ σῇ μεγαλονοίᾳ
ἀναγινώσκειν, σκέπτεσθαι, ταύτας διερμηνεύειν,
ἑλληνικῇ, ῥωμαϊκῇ πανσόφῳ διαλέκτῳ
καὶ δόξαν ἄλλην δώσει σοι μεγιστοτέραν ταύτης
ἴδοις υἱοὺς τῶν σῶν υἱῶν ἐν βαθυτάτῳ γήρᾳ
ὡς ἐλαιῶν νεόφυτα κύκλῳ τῆς σῆς τραπέζης.
Χαρίσαιτό σοι κύριος τοὺς σοὺς σεπτοὺς συγγόνους
εἰς ἡμερῶν περιδρομάς, εἰς χρόνους ἀπεράντους,
ἐν ἀξιώμασι λαμπροῖς ἐν δόξαις πανεντίμοις
γένοιτο ταῦτα γένοιτο γένοι καὶ πέρας λάβοι
Θεὲ θεῶν καὶ Βασιλεῦ ἁπάντων βασιλέων
ἐμοὶ δὲ πάλιν πρόστατε τὰς σὰς τελεῖν προστάξεις
ὡς δούλῳ, ὡς θεράποντι, ὡς λάτρῃ, ὡς οἰκέτῃ.
Text source A. Markopoulos 1981, Συμπληρωματικὰ γιὰ τὸν Μιχαὴλ Λουλούδη, in Πεπραγμένα τοῦ Δ΄ Διεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρίου (vol. 2), Ἀθήνα, 232-243: 240-242
Text status Text completely known
Editorial status Not a critical text
Genre(s)
Person(s)
Poet
Michael Loulloudes (13th c. - 14th c.) - RGK: I.281, II.385, III.464 - VGH: 314.E - PLP: VI.15164 (anagnostes)
Metre(s) Decapentasyllable
Subject(s)
Tag(s)
Critical Notes 1 πρίγκιπες ] πρίγκηπες scr. Markopoulos (1981: 240)
55 ἐχέφρων γενναιόφρων ] ἐχέφρον, γενναιόφρον Markopoulos
Comment Beneševic (1917: 28-20) gives a different and faulty text.
Source text of Markopoulos (1981: 240-242) modified by DBBE.
Bibliography
Number of verses 80
Occurrence(s) [21790] ἄνακτες ῥῆγες πρίγκιπες σατράπαι σατραπ(ά)ρχ(αι) [1276-1350]
SINAI - Mone tes Hagias Aikaterines - gr. 1342 [1276-1350] (f. 198r-198v)
(80 verses)
Acknowledgements

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification Vassis ICB 2005, 41: "Michael Luludes, Ad Ioannem Morozinem ducem Cretae"
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/5061
Last modified: 2021-09-01.