Type 4999
(formerly typ/3052)

Τοῦ παντάνακτος καὶ Θεοῦ Λόγου φύσει
τὴν πρὸς βροτοὺς ξένην τε καὶ ὑπὲρ λόγον
ἀσύγχυτον πρόσληψιν, ἄφραστον κρᾶσιν,
Μωσῆς μὲν ἤδη τῷ νόμῳ διαγράφων
δήλους παριστᾷ τῷ τύπῳ τὰς ἐκβάσεις,
ταύτης προφαίνων εὐμαρῶς τὰς εἰσόδους,
ὡς ἡ Γένησις, Ἔξοδος, Ἀριθμοί τε,
τὸ Λευϊτικὸν καὶ τοῦ Δευτέρου νόμου
ἡ βίβλος ἡμᾶς ἐκδιδάσκει πανσόφως,
δι᾽ ὧν προῆλθε παντάναξ Θεὸς Λόγος
ὡς δημιουργὸς οὐρανοῦ τε καὶ χθονός,
τὰ πάντα λοιπὸν ὡς ἐπίσταται μόνος
διευθύνων βροτῶν περ εἰς σωτηρίαν.
οὕτω γὰρ ἦρκε πρὸς ἑαυτὸν τοὺς φίλους
ἐκ γῆς ἀνυψῶν θαύμασιν ὑπὲρ φύσιν,
οὕτως Ἰησοῦς καὶ Κριταί, Ροῦθ ὡς ξένη
καὶ Βασιλειῶν ἡ τετράριθμος βάσις,
οὕτως ὁ Ἔσδρας τοῖν δυοῖν τῶν βιβλίων
αἴρει τὸ κῦδος καὶ γεραίρει τὸ σθένος,
οὕτω γυναῖκες εὐσεβῆ πανοπλίᾳ,
Ἐσθήρ, Ἰουδὴθ ἐκραταίωσαν νίκας,
οὕτως ὁ Τωβὶτ ἐκκαθαίρεται λύμης,
τῶν ὀμμάτων γὰρ ἔσχε συμφορῶν πέρας,
οὕτω δὲ λοιπὸν καὶ τὰ τῶν Μακκαβαίων
εἰς ὕψος ἦρται τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης,
οὕτως Ἰὼβ μὲν καρτερεῖ τὴν κοπρίαν,
Σατᾶν δὲ βάλλει τὴν ὀλέθριον πλάνην,
οὕτως ὁ Δαυὶδ ὡς ᾄδει τὴν κιννύραν
υἱὸν ἑαυτοῦ τὸν Χριστὸν προδεικνύει,
οὕτω σοφίας εὗρεν Σαλομὼν πλάτος,
οὕτω προφητῶν πνευματέμφορον στόμα
σαφῶς ἐλευσόμενον Χριστὸν προγράφει·
εἷς γὰρ προῆλθεν ἐκ δυοῖν ἐναντίων,
μέροψ τέλειος καὶ Θεὸς φύσει πέλων.
οὕτω τετρακτὺς τῶν σοφῶν θεηγόρων
εὐαγγελιστῶν αὖθις ἐμπεδοῖ φόβῳ,
οὕτω μαθητῶν οἱ θεόπνευστοι λόγοι,
Παύλου τε τοῦ κήρυκος ἔνθεον στόμα
ἐπιστολαῖς εἵλκυσαν τὴν οἰκουμένην·
τί γάρ ἐρευνᾶν ✝τὴν τομὴν✝ τῶν φληνάφων;
οὕτω Λέων ὁ θερμὸς ἐντολῶν φύλαξ,
πιστὸς ταμίας τῶν ἀνακτόρων πέλων,
τῆς εὐσεβείας εὐκλεῶς τὰς ἀξίας
φέρων ἑαυτῷ, τὴν πρωτοσπαθαρίου,
πατρικίου τε καὶ τὴν τοῦ πραιποσίτου,
ἐπείπερ ὄλβον ὥσπερ ἐν τῇ καρδίᾳ
τέτευχεν πίστιν, ναὶ γὰρ οὕτω καὶ βίβλοις
ταύτην τεθεικώς, δῶρον ἐμπύρῳ πόθῳ
τῇ Παρθένῳ καὶ μητρὶ τοῦ Θεοῦ Λόγου,
δέλτον προσάγει τήνδε τὴν θεηγόρον
ἔχουσαν ἔνδον πᾶσαν ἔνθεον βίβλον,
λύτρωσιν ἔνθεν ἀμπλακημάτων θέλων
σαφῶς μετασχεῖν, οὐδὲ γὰρ κατ’ ἀξίαν
εὑρεῖν τις ἰσχύσειεν ὄλβον προσφέρειν.
δέχοιο δ᾽ ἔνθεν, ὦ πανύμνητε κόρη,
διδοῦσ᾽ ἀεί μοι πνεῦμα συντετριμμένον,
λαμπρὸν βίον τε καὶ καθαρὰν καρδίαν
πλουτεῖν ὅπως με τῆς ἄνω τυχεῖν δόξης,
τόν σοι τὸ δῶρον καὶ καλῷ μου προστάτῃ
Νικολάῳ σπένδοντα καρδίας πόθῳ.
Title(s) Ἴαμβοι δηλοῦντες τόν τε ἀκριβῆ ἀριθμὸν τῶν βιβλίων καὶ τὴν σύνθεσιν παλαιᾶς τε κ(αὶ) νέας, καὶ τὸν κτήτορα ὑποφαίνοντα τὸν ταῦτα γεγραφότα.
Text source A. Rhoby, 2018, Ausgewählte Byzantinische Epigramme in Illuminierten Handschriften, Wien: 472-476
Text status Text completely known
Editorial status Critical text
Genre(s)
Metre(s) Dodecasyllable
Subject(s)
Tag(s)
Critical Notes 40 ✝τὴν τομὴν✝ ] τὴν τόλμην or τοὺς τόμους Mango
Translation(s)
 • Already Moses in representing through the Law the astonishing and inexpressible assumption [of human nature] that is free from fusion, the ineffable union on the part of All-Ruler (who is by nature the Logos of God) for the sake of mortals, and readily announcing its beginnings, makes manifest its outcome by means of prefiguration; as Genesis, Exodus, Numbers Leviticus and the book of Deuteronomy teach us most wisely; whereby God the Word, the All-Ruler, came forward as the creator of heaven and earth, governing everything, therefore, for the salvation of mortals, as He alone knows how to. Thus he drew His friends to Himself, raising them from the earth by supernatural miracles. So Joshua, Judges, Ruth (an alien she) and the fourfold foundation of Kings, so Ezra in his two books exalt his glory and honour His power; so did women—Esther and Judith— by their pious armament strengthen His victories; So Tobit is cleansed of disease (for the injury of his eyes was terminated); so also [the deeds] of the Maccabees were lifted to the height of their love for Him. So Job endures the dungheap and smites Satan᾽s dire error; so David, as he plays the kinnor, shows in advance that Christ is to be his offspring; so Solomon has found the breadth of wisdom; so the spirit-filled mouth of the Prophets clearly announces the coming of Christ: for he appeared single out of two opposites, being as He was perfect man and God by nature. So the foursome of the wise heralds of God, the Evangelists, confirm the fear of [God]; so the God-inspired sayings of the Disciples and the divine mouth of Paul, the herald, drew to themselves the universe by their Epistles. For why investigate the insolence of chatterers? Thus Leo ardent observer of the commandments, who is the faithful treasurer of the palace, bearing gloriously for himself the titles of his piety —those of protospatharios, patrician and praepositus— just as he has fashioned faith in his heart (as if it where his treasure), yea, has sharpened it by means of books, so he offers with ardent love as a gift to the Virgin, who is the mother of God the Logos, this volume that speaks of God, containing as it does every divine book. He desires thereby to clearly obtain remission of his sins, for no one would be able to find a precious thing to offer that is [truly] worthy. May you receive it, all-hymned Maiden, granting me always to be endowed in full measure with a contrite spirit, a splendid life and a pure heart, that I may attain to heavenly glory, who am offering this gift to you and to Nicholas, my good protector, through the love of my heart.
  Language
  English
  Source(s)
  C. Mango 2011, The Epigrams, in P. Canart (ed.), La Bible du Patrice Léon. Codex Reginensis Graecus 1, Città del Vaticano, 59-79: 62-63
 • Die für die Natur des Allherrschers und Logos Gottes
  den Menschen fremde und unbegreifliche,
  unvermengte Annahme, unbeschreibliche Mischung
  zeichnet bereits Moses durch das Gesetz vor
  und stellt ihre Resultate bildlich dar,
  indem er mühelos ihre Anfänge offenbart,
  wie Genesis, Exodus und Numeri,
  Leviticus und das Buch Deuteronomium
  uns ganz weise belehren,
  wodurch der Allherrscher Gott Logos hervortrat
  als Schöpfer des Himmels und der Erde,
  wie er nun als einziger alles weiß
  und zum Heil der Menschen lenkt.
  Denn so zog er die Freunde zu sich hinauf,
  indem er sie von der Erde durch übernatürliche Wunder emporhob,
  so Josua und die Richter, Ruth als Fremde
  und die vierfache Grundlage der Könige,
  so hebt Esdra in den zwei Büchern
  den Ruhm hervor und preist die Kraft,
  so festigten Frauen durch frommes Rüstzeug
  Siege: Esther und Judith,
  so wird Tobit gereinigt von seiner Krankheit,
  er erfuhr nämlich das Ende seines Augenleidens,
  so ist schließlich auch die Sache der Makkabäer
  emporgehoben worden in die Höhe der Liebe zu ihm.
  So erträgt Hiob den Düngerhaufen,
  verwirft aber Satans unheilvolle Verführung.
  So sagt David, der die Harfe spielt,
  Christus als seinen Sohn voraus.
  So fand Salomon die Weite der Weisheit,
  so zeichnet der geisterfüllte Mund der Propheten
  deutlich die Ankunft Christi voraus.
  Denn als einer ging er aus zwei Gegensätzen hervor,
  vollkommener Mensch und Gott von Natur aus.
  So bestärkt (uns) die Vierzahl der weisen, gottverkündenden
  Evangelisten wiederum in Furcht;
  so haben die von Gott inspirierten Worte der Jünger
  und der göttliche Mund des Verkünders Paulus
  die bewohnte Welt mit ihren Briefen angezogen.
  Denn warum die ……… der Schwätzer erkunden?
  So erwarb sich Leon, der leidenschaftliche Hüter der Gebote,
  der treue Schatzmeister des Palastes,
  ruhmvoll die Würden der Frömmigkeit:
  die des Protospatharios,
  des Patrikios und des Praipositos,
  da er ja wie einen Schatz im Herzen
  Glauben gewann; so ließ er ja auch in Bücher
  diesen einfließen, und als Geschenk in feuriger sehnsüchtiger Liebe
  für die Jungfrau und Mutter des Logos Gottes
  bringt er diesen Gott verkündenden Band dar,
  der drinnen die ganze göttliche Bibel enthält,
  wobei er dadurch die Vergebung der Sünden
  sicher erlangen möchte; denn keiner könnte eine angemessene,
  reiche Gabe als Geschenk finden.
  Daher mögest du (es), von allen gepriesene Jungfrau, annehmen
  und mir stets zerknirschten Geist geben
  und reich zu sein an lauterem Leben und reinem Herzen,
  auf dass mir die Herrlichkeit im Himmel zuteil werde,
  mir, der dir und meinem guten Beschützer
  Nikolaos (dies) darbringt in herzlicher Liebe.
  Language
  German
  Source(s)
  A. Rhoby, 2018, Ausgewählte Byzantinische Epigramme in Illuminierten Handschriften, Wien: 474-475
Bibliography
Number of verses 60
Occurrence(s) [21955] τοῦ παντάνακτος καὶ θεοῦ λόγου φύσει [926-975]
VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Reg. gr. 1 [926-975] (f. 1r-1v)
(60 verses)
Acknowledgements
Contributor(s)

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/4999
Last modified: 2021-09-03.