Occurrence 21955
(formerly occ/5822)

+ ἴαμβοι δηλοῦντες· τόν τε ἀκριβῆ ἀριθμὸν | τῶν βιβλίων καὶ την σύνθεσιν παλαιᾶς τε κ(αὶ) | νεας: καὶ τον κτήτορα ὑποφαίνοντα τον | ταῦτα γεγραφότα:
 
+ τοῦ παντάνακτος καὶ θεοῦ λόγου φύσει:
τὴν πρὸς βροτοὺς ξένην τε καὶ ὑπερλόγον:
ἀσύγχυτον πρόσληψιν ἄφραστον κράσιν:
μωσῆς μὲν ἤδη τὸν νόμον διἀγράφων:
δήλους παριστᾶ τῶ τύπω τὰς ἐκβάσεις:
ταύτης προφαίνων εὐμαρῶς τὰς εἰσόδους:
ὡς ἡ γένησις ἔξοδος ἀριθμοί τε:
τὸ λευιτικὸν καὶ τοῦ δευτέρου νόμου:
ἡ βίβλος ἡμᾶς ἐκδιδάσκει πανσόφως:
δι᾽ ὧν προῆλθε παντάναξ θ(εο)ς λόγος:
ὡς δημιουργὸς οὐρανοῦ τε καὶ χθονός:
τὰ πάντα λυπὸν ὡς ἐπίσταται μόνος:
διἐυθύνων βροτῶν περ εἰς σωτηρίαν:
οὕτω γὰρ ἦρκεν πρὸς ἑαυτὸν τοὺς φίλους:
ἐκ γῆς ἀνυψῶν θαύμασιν ὑπερ φύσιν:
οὕτως ιησοῦς καὶ κριταὶ ροὺθ ὡς ξένοι:
καὶ βασιλειῶν ἡ τετράριθμος βάσις:
οὕτως ὁ ἔσδρας τοῖν δυοῖν τῶν βιβλίων:
αἴρει το κῦδος καὶ γεραίρει τὸ σθένος:
οὕτω γυναίκες εὐσεβῆ πανοπλία:
ἐσθὴρ ιουδὴθ ἐκραταίωσαν νίκας:
οὕτως ὁ τωβὶτ ἐκκαθαίρεται λίμης:
τῶν ὀμμάτων γὰρ ἔσχε σύμφορῶν πέρας:
οὕτω δὲ λοιπὸν καὶ τα τῶν μακκαβαίων:
εἰς ὕψος ἤρται τῆς προς αὐτὸν ἀγάπης:
οὕτως ἰὼβ μὲν καρτερεῖ τὴν κοπρίαν:
σατᾶν δὲ βάλλει τὴν ὀλέθριον πλάνην:
οὕτως ὁ δα(υι)δ ὠς ἅδει τὴν κιννύραν:
υἱὸν ἐαυτοῦ τὸν χ(ριστο)ν προδεικνύει:
οὕτω σοφίας εὖρεν σαλομῶν πλάτος:
οὕτω προφητῶν πνευματέμφορον στόμα:
σαφῶς ελευσόμενον χ(ριστο)ν προγράφει:
εἷς γὰρ προῆλθεν ἐκ δυοῖν ἐναντίων:
μέρωψ τέλειος καὶ θ(εο)ς φύσει πέλων:
οὕτω τετρακτὺς τῶν σοφων θεηγόρω(ν)
εὐἀγγελιστῶν αὖθης ἐμπεδοῖ φόβω:
οὕτω μαθητῶν οἱ θεόπνευστοι λόγοι:
παύλου τε τοῦ κήρυκος ἔνθεον στόμα:
ἐπιστολαις εἵλκυσαν τὴν οἰκουμένην:
τί γὰρ ἐρευνᾶν τὴν τομὴν τῶν φληνάφων
οὕτω λέων ὁ θερμὸς ἐντολῶν φύλαξ:
πιστὸς ταμείας τῶν ἀνακτόρων πέλων:
τῆς εὐσεβείας εὐκλεῶς τὰς ἀξίας:
φέρων ἑαυτῶ την πρωτοσπαθαρίου:
πατρικίου τε καὶ τὴν του πρεποσίτου
ἐπείπερ ὄλβον ὥσπερ ἐν τῆ καρδία:
τέτευχεν πίστιν ναὶ γὰρ οὕτω καὶ βίβλοις
ταύτην τεθηκῶς δῶρον ἐμπύρω πόθω
τῆ παρθένω καὶ μ(ητ)ρι τοῦ θεοῦ λόγου:
δέλτον προσάγει τήνδε τὴν θεηγόρον:
ἔχουσαν ἔνδον πάσαν ἔνθεον βίβλον:
λυτρωσιν ἔνθεν ἀμπλακημάτων θέλοι
σαφῶς μετασχεῖν οὐδε γὰρ καταξίαν:
εὑρεῖν τίς ἰσχύσειεν ὄλβον προσφέρειν:
δέχοιο δ᾽ ἔνθεν ὦ πανυμνητε κόρη:
διδοῦς ἀεί σοι πνεῦμα συντετριμμένον
λαμπρὸν βίον τε καὶ καθαρὰν καρδίαν:
πλουτῆν ὅπως με τῆς ἄνω τυχεῖν δόξης:
τόν σοι τὸ δῶρον καὶ καλῶ μου προστατη:
νικολάω σπένδοντι καρδιας πόθω:-
Type(s) [4999] Τοῦ παντάνακτος καὶ Θεοῦ Λόγου φύσει (60 verses)
Text source DBBE (Inspection of a reproduction of the manuscript)
Text status Text completely known
Date 926-975
Manuscript VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Reg. gr. 1 [926-975]
Place in Manuscript f. 1r-1v
Person(s)
Patron
Leon Sakellarios (10th c.) - PMBZ: 26573: "Personenkennziffer: 24419"
Palaeographical information Written in red ink, in biblical majuscule.
Contextual information The epigram is written at the beginning of the manuscript.
Metre(s) Dodecasyllable
Genre(s)
Subject(s)
Comment Mango (2011: 64): 'the length of the epigram (60 verses) corresponds to the 60 books originally contained in the manuscript'.
Image source(s) https://digi.vatlib.it/view/MSS_Reg.gr.1.pt.B/0009
Bibliography
Number of verses 60
Acknowledgements
Creator(s)
Transcriber(s)

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Permalink https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/21955
Last modified: 2021-05-18.