Type 4591
(formerly typ/2668)

Ἐν οἷς πάρεισι ποικιλόγνωμοι τρόποι
ἢ κακιῶν ἤθητε καὶ χαρισμάτων,
οὐ πάντα τούτων πρὸς τὸ κρεῖττον γνωρίσεις,
εἴπερ σχέσιν βούλοιο τούτων λαμβανειν·
ἀλλ' ἔστι χρῆσθαι διαμαρτίας δίχα,
εἰ πρὸς τὸ κρεῖττον κατανεύσεις τοῦ τρόπου,
τὸ δ' αὐ σκολιὸν ἀποπέμψεις ἐκθύμως·
οὕτω γὰρ ἴδοις καὶ τὸν ἔχθιστον ὄφιν
σαρκῶν φιλεῖσθαι τοῖς βροτοῖς χάριν μόνον,
ὅτι κακίας ἐξιῶνται φαρμάκων·
τοῦ δ' αὖ δόλου χάριν τε καὶ τῆς μανίας
αὐτὸν μισεῖσθαι καὶ διώκεσθαι πάλιν·
εἰ γοῦν ἀρίστως ὁ τρόπος τῆς εἰκόνος,
ἐμοὶ δοκεῖται καταθέσθαι τὸν λόγον·
τίς μοι νῦν αὐτῷ μῶμον ἀντεισαγάγει
ποθοῦντι γνώμας τῶν σοφῶν παιδευμάτων,
ἃς ὁ κλειτὸς Πλούταρχος εὖ διαγραφων,
καὶ τήνδε βίβλον συντήθεικεν γνησίως·
ἄλλ' ὡς μισεῖσθαι παρ' ἐμοὶ δεδειγμένος
ὅτι κορεσθεὶς τῆς σοφῆς πανδαισίας
καὶ τῶν λογικῶν ἀπολαύσας χαρίτων·
οὔκουν πρὸς αὐτὸν τῶν χαρίτων τὸν δότην,
φθάνει προτεῖναι ψυχικὰς λαμπηδόνας·
πρὸς δὲ κτισμάτων ἀπονεύει τὴν μίαν,
θεοὺς νομίσας τὰ θεῷ πεπλασμένα,
ἐφ' ᾧ μισεῖσθαι καθορᾶται γνησίως·
τῶν δὲ γραφῶν χάριν τε καὶ σοφισμάτων
δοκεῖ φιλεῖσθαι τοῖς ποθοῦσιν ὡς ἔφην,
ἐξ ὧν προῆκεν ἠθικῶν διδαγμάτων,
δι' ὧν ἰθύνει ψυχικὰς εὐταξίας,
ἐν οἷς κολάζει τῶν παθῶν τὰς ἐνστάσεις,
βίους ἰθύνων καὶ φρενῶν διαρτίας,
λόγους ἐπαύξων καὶ καλῶν τὰς ἰδέας·
ἀλλ' οὖν ὅσον πάρεστιν ἐν τούτοις κράτος
ἡ βίβλος αὕτη καθαρῶς ἐμφανίσει,
τῷ νουνεχῶς θέλοντι ταύτων ἀνύειν
οἷς δὴ νικηθεὶς τοῖς καλοῖς καθὼς ἔφην,
κἀγὼ τὰ συγγράμματα τούτου συγγράφω
εἰς τήνδε βίβλον ἠθικῶν διδαγμάτων·
πᾶσι μὲν ὅπλον, τῷ Πλουτάρχῳ δὲ κλέος.
Text status Text completely known
Editorial status Not a critical text
Genre(s)
Metre(s) Dodecasyllable
Subject(s) Plutarch (1st c. - 2nd c.)
Tag(s)
Critical Notes Monaco 2004: v. 6, ἐκ θυμοῦ; v. 9, τῶν βροτῶν; v. 24, τὴν θέαν; v. 30, ἀταξίας; v. 33, ἐπάξων; v. 36, ταῦτα, ἀκούειν.
Translation(s) Dove sono presenti multiformi caratteri,
ovvero costumi vuoi di malvagità vuoi di bontà,
non tutti li conoscerai con vantaggio,
nel caso tu volessi aver relazione con essi;
tuttavia è possibile servirtene senza errore,
se tenderai all'aspetto migliore,
e rigetterai così [ogni] stortura dal cuore.
Allo stesso modo, puoi ben vedere che l'odiatissimo serpente
viene apprezzato per le [sue] carni edúli,
poiché esse son rimedio a esiziali pozioni,
ma, per la sua natura ingannevole e folle,
egli è odiato e perseguitato.
Se dunque il carattere dell'immagine
mi pare che ottimamente stabilisca il criterio,
chi può biasimarmi,
perché desidero [conoscere] le sentenze dei saggi ammaestramenti,
che il famoso Plutarco ben delineando
ha composto degnamente anche questo libro?
Ma anche se, a mio giudizio, egli è chiaramente da biasimare,
poiché, pur essendosi saziato del banchetto della sapienza,
pura vendo goduto dele grazie intellettuali,
non è lesto a drizzare i lumi della sua anima
al Datore stesso delle grazie,
ma si rivolge alla contemplazione delle creature,
ritenendo dèi ciò che da Dio è creato;
ragion per cui lo si vede giustamente odiato,
tuttavia per i suoi scritti e per i suoi pensieri,
appare amato dai suoi ammiratori che,
come dissi, desiderano [conoscere]
gli insegnamenti morali che egli ha prodotto.
Coi quali corregge i disordini dell'anima
coi quali punisce l'ostacolo delle passioni,
raddrizzando la [nostra] vita e le complessioni dell'animo,
per addurre la ragione e le idee del bene.
Dunque quanto sia grande l'efficacia di questi [ammaestramenti]
questo libro potrebbe mostrarlo chiaramente
a chi vorrà ascoltarli con intelligenza.
E anch'io vinto, come ho detto, da questi beni,
contribuisco a copiare i suoi scritti
in questo libro di insegnamenti morali:
che è per tutti un'arma, e per Plutarco gloria.
Language
Italian
Source(s)
M. Monaco 2004, Il codice Ambr. M 82 sup. di Plutarco, in C. Mazzucchi, C. Pasini (eds.), Nuove ricerche sui manoscritti greci dell'Ambrosiana, Milan, 353-373: 370-371
Bibliography
Number of verses 40
Occurrence(s) [21104] ἐν οἷς πάρεισι ποικιλόγνωμοι τρόποι [1276-1300]
MILAN - Biblioteca Ambrosiana M 82 sup. [1276-1300] (f. 181r)
(40 verses)
Acknowledgements
Contributor(s)

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification Vassis ICB 2005, 231: "In Plutarchi opuscula"
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/4591
Last modified: 2020-08-24.