Type 3602
(formerly typ/1705)

Φύσιος ἥψαο ἀκαμάτοισι νόοιο μενοιναῖς,
ἅτε τελῆεν σχὼν κέαρ ἐν νοΐ· σῶμά τε φύσει
ὅσσα τε καπφύσιν, ὥσπερ ἑὴν φύσιν, οὔτοι ἀπέδρα,
ὡς σὰς ἀλυκτοπέδας οὐκ ἔκφυγεν, ὥς τ᾽ ἐγένοντο
ὥς τε γέγῶτ᾽ ἔνι καὶ ὡς φθιτῆς ἔμμορε μοίρης.
Ταῦτ᾽ ἄρα θείαις μήτισι φύσιος ὄντα ἄποινα,
αἰὲν ἀθύρματ᾽ ἔασσι παλιμπλάγκτοιο χρόνοιο,
σεῖο δ᾽ ἐπιφροσύνης πυκινὰ σπουδάσματα κλυτά.
Μετρεῖ ταῦτα φύσις, μετρεῖ χρόνος, οὐδὲ σὲ λήθει
μέτρον ἔχοντα χέρεσσιν ἀειμνήστοιο σοφίης.
Ἀτὰρ ἔγνως, ἔγνως καὶ ὅσ᾽ οὐκ ἔδαέν γε βέβηλοι·
καί γε τὸ σῆς σφεδανῆς διζήσιος ἆθλον ἀπηῦρας,
εὗρες καὶ πόλον, οὔτι γ᾽ ἔρημον ἐόντα προνοίης,
εὗρες νώνυμον ἀίδιον κράτος ἀμερὲς αἰὲν
ὡσαύτως ἔχον, ἠδ᾽ ἀκίνητον ὑπ᾽ οὐδενὸς ἄλκαρ,
ἐκτὸς ἐὸν πόνου, ὡς δὲ πάσης μεταβλήσιος ἔξω,
καί ἑ καθίζεις ἄνω, ὅπου τιμιώτατον αὐτῷ.
Στῆθι, πέραν μὴ ζήτεε, ἄβατόν ἐστι τὸ πόρσω
καί γε σοφοῖς πᾶσι καὶ γ᾽ ἀσόφοις· κενὸς ὅς γε μαστεύσοι,
ἠύτε σύ δε σοφὸς σοφίης μέτρα οἶσθα βροτείης
καί οἱ προσκύρσας ὅσ᾽ ἐρύματ᾽ ἀδηρίτῳ, ἔστης.
Στήσω γραφίδα καὐτὸς ἄρ᾽ ἐνθάδε ἠύτε κώπαν,
ἅλα διερχόμενος μειλίγματ᾽ ἄγων πνοιῶν σῶν,
ὅττι κινῶν ἔστης, ἀμενηνὸς ἐγὼ γεγαώς τις
πλεῖον ἔχων ἢ σύ, ὕμνον αὔειν πατρὶ ἁπάντων.
Ταῦτ᾽ ἄρα σοὶ χριστώνυμος ἱερὸς αἰὲν ἀλιτρός,
ἀχρεῖόν τε γεώργιον ἀλλ᾽ ἀγαθοῖο φυτουργοῦ,
καὶ πάχος οὗλος ὕλη τ᾽οὐκ ἐκ μέρεος πλέα αἴσχους
ἡμμενὸς ὀφφικίων ἱερῶν ῥιπαῖσιν ἀχράντοις·
καί γε φέρων ἐν ἱρῷ μεγάλῳ πρωτέκδικον αὖχος,
ἔκδικος οὔποτε δειχθεὶς πρώτης εἰκόνος ἀμῆς,
καὶ φυλακήν γε δικαίου πιστευθεὶς ἐν ἁνάκτων,
οὔποτ᾽ ἐμαυτὸν ἀπ᾽ ἐχθρῶν δικάσας ὀλετήρων.
Text source P. Golitsis 2012, Byzantine philosopher’s devoutness toward God: George Pachymeres’ poetic epilogue to his commentary on Aristotle’s Physics, in B. Bydén, K. Ierodiakonou (eds.), The many faces of Byzantine philosophy, Bergen, 109-127: 111-112
Text status Text completely known
Editorial status Not a critical text
Genre(s)
Person(s)
Poet
Georgios Pachymeres (1241 - 1301-1325) - RGK: II.89, III.115 - PLP: IX.22186 - VGH: - PBE: - PBW: - PMBZ:
Metre(s) Dactylic hexameter
Subject(s)
Tag(s)
Translation(s)
 • You grasped Nature through the untiring desires of your mind,
  for you had in your heart such a perfect strength. The natural body
  and all that is according to nature, how they naturally are, have not eluded you,
  as they did not escape your bonds, <and you discovered> how they came to be,
  how they can be and how they have obtained their share of mortal fate.
  These are, then, a ransom in Nature’s divine crafts,
  toys, ever and again, of wandering Time,
  objects of the solid study of your glorious wisdom.
  Nature measures them, Time measures them, they do not escape even you,
  who have in your hands the measure of everlasting wisdom.
  But you knew, you also knew what pagans did not teach.
  For you discovered the prize of your vigorous search,
  you found a pole which is not devoid of providence,
  you found an eternal power which is nameless, always partless
  and the same, a safeguard unmoved by anything,
  which is free of pain, as it is beyond any change.
  And you placed it on high, where it is most honourable for it to be.
  Stay still! Do not seek further, what lies ahead is inaccessible
  to all the wise as well as the unwise. Vain is he who wishes to seek further,
  since you, who are wise, who know the measures of human wisdom
  and have reached what on account of so many fortifications is unconquerable, have stopped.
  Hence I too will put down my stylus here like an oar,
  as I pass through the sea carrying your soothing breeze,
  since you stopped moving <me>, although I, a fleeting creature of no importance,
  have more than you, to utter a hymn to the Father of everything.
  These verses are then for You by me, a sinful man who bears the holy name of Christ,
  a worthless plant, though grown by a planter who blesses,
  <me>, <who am> all thickness, and matter full of shame not <just> in part,
  who have attained the holy offices through immaculate gusts of wind.
  And as long as I have held in the great Church the glorious rank of the chief advocate,
  I have never appeared as the prosecutor of my first icon,
  and as long as I have been entrusted with the guard of justice in the palace,
  I have never passed judgement on myself because of destructive enemies.
  Language
  English
  Source(s)
  P. Golitsis 2012, Byzantine philosopher’s devoutness toward God: George Pachymeres’ poetic epilogue to his commentary on Aristotle’s Physics, in B. Bydén, K. Ierodiakonou (eds.), The many faces of Byzantine philosophy, Bergen, 109-127: 112
 • Tu as saisi la nature par des aspirations de la pensée infatigables,
  ayant telle force parfaite dans ta pensée; le corps naturel
  et tout ce qui est selon la nature, de même que sa nature elle-même, certes, ils ne t'ont pas échappé,
  comme ils n'ont pas fui tes entraves, <et tu as pu connaître> comment ils sont devenus,
  comment ils peuvent devenir et comment ils ont reçu leur destin mortel.
  Ceux-ci donc, rançon à la sagesse divine de la nature,
  jouets toujours du temps errant,
  sont l'objet célèbre des recherches solides de ta pensée.
  La nature les mesure, le temps les mesure, il n'épargne même pas toi,
  toi qui as eu en mains la mesure de la sagesse inoubliable.
  Mais tu as connu, tu as connu ce que les profanes n'ont pas appris.
  Et tu as recueilli le prix de ta recherche impétueuse,
  tu as trouvé un pôle, guère déserté de providence,
  tu as trouvé une souveraineté sans nom, éternelle et indivisible,
  qui est toujours la même, appui immobile à toute chose,
  au-delà de la peine, comme elle est en dehors de tout changement.
  Et tu t'es assis là-dessus, là où il n'y a pas de plus honorable.
  Tiens-toi là ! Ne cherche pas au-delà, ce qui est en avant est infranchissable
  pour tous les sages et tous les insensés. Eh bien, il est vain celui qui cherchera plus loin,
  si toi le sage, qui as su les limites de la sagesse mortelle
  et qui as atteint ce qui, par tant d'armures, est inexpugnable, tu t'es arrêté.
  J'arrête donc, moi aussi, mon stylet ici, comme une rame
  dans la mer que je traverse en portant les apaisements de tes souffles.
  Puisque tu as arrêté de remuer, moi l'impuissant, un être devenu quelconque,
  j'ai plus que toi: chanter un hymne au Père de toutes choses.
  Ces vers donc sont à Toi, par moi, un coupable éternel qui porte le nom sacré du Christ,
  une plante cultivée vilaine, mais faite par un bon cultivateur,
  moi, plein d'épaisseur, matière remplie de honte non pas en parties,
  qui suis parvenu à des offices sacrés grâce à des élans immaculés
  et qui porte dans la Grande Église la gloire du prôtecdique,
  ne m'étant jamais montré en dehors de la justice de ma première icône.
  Et confié de la garde de la justice dans le palais,
  je n'ai jamais été juge de moi-même à cause d'ennemis destructeurs.
  Language
  French
  Source(s)
  P. Golitsis 2007, Un commentaire perpétuel de Georges Pachymère à la Physique d'Aristote, faussement attribué à Michel Psellos, Byzantinische Zeitschrift, 100(2), 637-676: 653-654
 • Naturam attigisti indefessis mentis impetibus,
  ut qui perfectum habueris cor in mente, corpusque natura
  et quaecumque secundum-naturam; ut suam naturam nemo vitavit,
  sic tua mens indissolubiles-pedicas non effugit, quemadmodum factae sunt,
  quemadmodum nato ei insunt, et prout corruptae particeps fuit conditionis.
  Haec igitur divinis ingeniis concessa a natura in compensationem-munera
  semper ludibria sunt errabundi temporis
  tibi autem prudentiae firma sunt studiosa-opera clara.
  Metitur haec natura, metitur tempus, neque te latet
  mensuram habentem manibus semper-memorandae sapientiae,
  ea nosti, nosti et quae non didicere profani.
  Et sane tuae studiosae investigationis praemium accepisti,
  invenisti et polum, non quidem vacuum providentiae,
  invenisti innominatam, aeternam potentiam, individuam semper
  eadem-ratione se se habentem, atque id quod-nulla-re-movetur auxilium,
  cum sit extra laborem, sicut et omnem mutationem extra:
  et id collocasti sursum, ubi honorabilissimum est ipsi.
  Siste, ultra ne quaere, invium est quod ulterius est,
  et sane sapientibus cunctisque insipientibus vanus est qui quidem investigabit,
  cum tu, sapiens, sapientiae modum noveris humanae,
  et tibi cum invenisses quae sunt propugnacula praeliis-functo, stetisti,
  sistam stylum et ipse quidem ibi, tanquam remum,
  mare permensus, delinimenta ducens flatuum tuorum.
  Quidquid movens stetisti, imbecillus aliquis ego natus
  magis valeo quam tu hymnum canere patri omnium.
  Haec tibi dicit Christianus sacer, semper peccator,
  inutilisque Georgius agricola, sed boni consitoris filius,
  et crassities totus, materiesque non ex parte plena turpitudinis
  qui attigi officia sacra impetibus impollutis;
  et ferens quidem in templo magno primi-vindicis decus,
  vindex nunquam visus primae imaginis meae;
  et custodia quidem juris mihi credita in domo principum
  nunquam me ipsum ab inimicis ultus perniciosis.
  Language
  Latin
  Source(s)
  E. Cougny, 1890, Epigrammatum Anthologia Palatina cum Planudeis et Appendice nova epigrammatum veterum ex libris et marmoribus ductorum (vol. 3), Paris: 417-418
Comment = Anth. Gr. Append. IV.101
Bibliography
Number of verses 33
Occurrence(s) [19529] φύσιος ἥψαο ἀκαμάτοισι νόοιο μενοιναῖς [14th c.]
FLORENCE - Biblioteca Medicea Laurenziana (BML) - Plut. 87, Cod. 5 [14th c.] (f. 154v-155r)
(33 verses)
Acknowledgements

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification Vassis ICB 2005, 846: "In laudem Aristotelis"
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/3602
Last modified: 2021-01-05.