Type 30499

"Τὸν Κωνσταντῖνον, δέσποτα καὶ ἀδελφέ, ὡς τέκνον,
ὡς σπλάγχνον, ὡς καρδίαν σου περίθαλπε καὶ σκέπε."
ὢ θρήνων ἔμπλεοι λόγοι.
"εἴ τι καὶ πταίσας ἔδοξα, μηδενὸς μνήνην λάβῃς·
οὐ γὰρ παντὶ τῷ λέγοντι εἰς μάτην συνηπείχθην."
ὢ θρήνων ἔμπλεοι λόγοι.
"ὅμως εἰ καὶ ἐλύπησα, καιρὸς νῦν ἀφιέναι,
ὁ γὰρ χωρίζων ἕστηκε θάνατος ἀπ' ἀλλήλων."
ὢ θρήνων ἔμπλεοι λόγοι.
"οἱ φοβεροὶ παρέστησαν ἐτασταὶ τῶν πραχθέντων·
οἴμοι, οἴμοι, τίς γένομαι; οὐδεὶς γὰρ ὁ οἰκτείρων."
ὢ θρήνων ἔμπλεοι λόγοι.
"τί μοι ἐσθὴς πολύχρυσος; ποῦ τὰ στεμμάτων κάλλη;
οὐχὶ ὡς χόρτος ἅπασα ἡ τῶν ἀνθρώπων δόξα;"
ὢ θρήνων, ὢ στεναγμάτων.
"Τί βασιλεὺς πολύολβος, τί πένης, τί δυνάστης;
οὐ καθ' ἑκάστην ἔλεγον τὰ πάντα ματαιότης;"
ὢ θρήνων ἔμπλεοι λόγοι.
"λοιπὸν ἐλθέ, ὤ δέσποτα, καὶ ἀδελφὸν ἀσπάζου·
'οὐκ ἀδελφὸν λυτροῦται' γάρ, βασιλεὺς ἄλλος ἔφη."
ὢ πένθους, ὢ θρηνῳδίας.
"ἔλθετε καὶ θεράποντες τοῦ ἱεροῦ κοτῶνος,
οὐκέτι τῷ κυρίῳ γὰρ ἐμοὶ διακονεῖτε."
ὢ πένθους, ὢ θρηνῳδίας.
"φιλάγαθε παράσθητι παρθένε καὶ βοήθει·
ἐν οὐδενὶ γὰρ ἔσχηκα ἑτέρῳ τὰς ἐλπίδας.
οἴδας, θεέ, τὰ κρύφια, ἐτάζεις τὰς καρδίας·
ἀντίθες μου τοῖς πταίσμασι τῆς πίστεως τὸ ζέον.
υἱέ μου, σῷζου· Λέοντα οὐκέτι γὰρ θεάσῃ,
υἱέ, δι' ὅν μακρύνομαι πατρὸς τοῦ οὐρανίου.
τέκνον ἒμὸν γλυκύτατον, τὸν ἀδελφόν μου ἕξεις
μετὰ θεὸν φιλάγαθον πατέρα καὶ δεσπότην.
οὐκέτι, τέκνον, βλέψω σε, οὐκέτι περιλάβω,
οὐκέτι, ἀγκαλίσωμαι τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου.
ὀστὰ καὶ δέρμα θάψατε, ἡ σὰρξ γὰρ προερρύη·
ἄνευ σαρκὸς ὁ τάφος με δέχεται βασιλέα.
τῷ τάφῳ ἐπιγράψατε· 'Λέων ἐνθάδε κεῖται,
ὁ μόνος ὑπὲρ ἄνθρωπον τὸν θεὸν παροργίσας'"
μέμνησθε πάντες, μέμνησθε Λέοντος τοῦ δεσπότου·
θάψατε καὶ θρηνήσατε καὶ πάντοτε θρηνεῖτε.
ὢ θρήνων, οἷον τὸ τέλος.
Title(s) τίνας λόγους εἶπε Λέων ὁ βασιλεὺς τελευτῶν
Text source I. Ševčenko 1969-1970, Poems on the Deaths of Leo VI and Constantine VII in the Madrid Manuscript of Scylitzes, Dumbarton Oaks Papers, 23-24, 187-228: 196-197
Text status Text completely known
Editorial status Critical text
Genre(s)
Metre(s) Decapentasyllable
Subject(s) Leo VI the Philosopher (866-912) - PMBZ: 26465: "Personenkennziffer: 24311"
Tag(s)
Translation(s) "My lord and brother, Constantine as your own child do cherish;
Protect from harm and shelter him as your own heart and entrails."
O words, with dirges heavy!
"If I was guilty of some faults, remand them to oblivion,
For not by each accuser's words to vain deeds was I prompted."
O words, with dirges heavy!
"Should I indeed have caused you grief, now is the time to pardon.
For Death, alas, is standing by the two of us to sever."
O words, with dirges heavy!
"The grim inquirers have arrived my past deeds to examine;
Woe unto me, what shall I do, for no one shows me pity."
O words, with dirges heavy!
"What use is my gold-threaded robe, gone is my diadem's splendor.
Is not all human glory like unto the grass that withers?"
O dirges, O lamentings!
"What is a king exceeding rich? A pauper? Man of power?
Did I not every day affirm: 'All is vanity's kingdom?'"
O words, with dirges heavy!
"Well, then, My Lord, approach and bid farewell to thine own brother.
For 'brother,' quoth the other king, 'redeemeth not' his sibling."
O grief, O lamentation!
"Stand by, O Virgin, lend Thine aid, benevolently grant it;
To no one else did I entrust my hopes of sure salvation.
O God, Thou know'st man's secrets all, their hearts dost Thou examine:
My burning faith put on the scales, to counterweigh my vices.
Farewell, my son, no longer shalt thou see thy father Leo,
O son, through whom I am removed from heav'nly Father's presence.
My sweetest child, my brother shall to thee be, after Jesus,
The most benevolent of lords, the best of loving fathers.
No longer do I see thee, child, no longer shall I hold thee;
No longer hold thee in my arms, the lightray of my eyesight.
Mere skin and bones put in the grave; my flesh has ere now wasted;
The grave receives an emperor, none of his flesh remaining.
Upon my tomb these words inscribe: 'Lord Leo lies hereunder;
Alone, he roused the wrath of God much more than any mortal.'"
Remember one, remember all, the humble ruler Leo;
Return him to the earth, bewail and grieve for him forever,
O sorrowful conclusion!
Language
English
Source(s)
I. Ševčenko 1969-1970, Poems on the Deaths of Leo VI and Constantine VII in the Madrid Manuscript of Scylitzes, Dumbarton Oaks Papers, 23-24, 187-228: 198
Bibliography
Number of verses 41
Occurrence(s) [30533] τὸν κωνσταντῖνον, δέσποτα (καὶ) ἀδελφὸν ὡς τέκνον [12th c.]
MADRID - Biblioteca Nacional Vitr. 26-2 (olim N.2) [12th c.] (f. 116v)
(41 verses)
Acknowledgements
Creator(s)

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification Vassis ICB 2005, 778: "In obitum Leonis VI imp."
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/30499
Last modified: 2020-03-06.