Type 2229
(formerly typ/282)

τὸν χρυσόρειθρον ἐν θεηγόροις λόγοις
Ϊωάννην δή φημι τὸ χρυσοῦν στόμα
τὸν ὡς ἀληθῶς εὐγενῆ χρυσοστόμον
τὸν πνεύματος δοχεῖον ὄντα κυρίου
ἐν ὧ τέθεικεν ὡσ θεὸς καὶ δεσπότης
θησαυροπλουτόχρηστον ἐσθλοφωνίαν
καὶ πανσοφοπρόγνωστον εὐθυφθογγίαν
καὶ χρυσομαργάροπτον ἀστροφεγγίαν
Ἰωάννην τὸν ὄντα κυρίου μέγα
οἴκημα φαιδρὸν χριστὸν εἰσδεδεγμένον
ἐν ὧ προλάμψαν φωτοειδεῖ λαμπάδι
τὸ τρισσολαμπὲσ καὶ μονάρχιον κράτος
ὅλον κατήστραψεν τε καὶ κατηύγασεν
Ἰωάννην τὸν ὄντα τοῖς θείοις λόγοις
ἑωσφόρου φαίνοντος ἄστρου βελτίῳ
τοῖς δόγμασι στίλβοντα τοῖς ὠρθωμένοις
ἐν οὐρανῶ λάμποντος ἡλίου πλέον
καὶ τῆς σελήνης καὶ φάους τῶν ἀστέρων
οὗτοι γὰρ ὄντως τὰς ζοφώδεις αἰτίας
νυκτὸς σοβοῦσι καὶ φύσιν λαμπηδόνος
νέμουσι πᾶσιν τοῖς βροτοῖς ἀεννάως
τὸ δ᾽αὖ γε χρυσοῦν τοῡ Ἰωάννου στόμα
νυκτὸς διώκει τῆς πλάνης παρουσίαν
καὶ τῆς ἀληθοῦς οὐσίας τὴν ἡμέραν
ἄπασι πιστοῖς εἰσάγει θεοφρόνως
Τοῦτον ποθήσας ἀτρεκεστάτωι πόθῳ
ὀ Λαοδικεὺς τοὔνομα Σισίννιος
ὁ χρυσὸς ὄντως τῷ βίῳ καί τῷ τρόπῳ
ἀρχιεράρχης καὶ σοφὸς θυηπόλος
Σισίννιον δή φημι τὸν θεοῦ φίλον
χριστοῦ δὲ λάτριν εὐγενῆ καὶ γνήσιον
καί τοῦ θεαυγοῦς πνεύματος κειμήλιον
τὸν νῦν φανέντα Σαμουὴλ ἄλλον νέον
καί γὰρ καθ᾽ ὡς ἐκεῖνος ἐκ βρέφους πάλαι
θεοῦ τέθειται τῷ νεῷ τοῦ προσμένειν
ὑπηρετεῖν τε καὶ διευθετεῖν ἄμα
ἔπειτα δ᾽ὤφθη καὶ προφήτης κυρίου
κριτής τε παντὸς Ἰσραὴλ καὶ δεσπότης
οὕτως πέφυκεν οὗτοσ ἐν τῇ συγκρίσει
πάλαι δοθεὶς γὰρ ἐκ σοφῶν γεννητόρων
εἰς εὐλάβειαν καὶ βίον βίου δίχα
ὐπηρετεῖ τὸ πρὶν μὲν ἐν προθυμία
ὀρῶν θεὸς δὲ τοῦτον ἐκλογῆς γένος
σκεῦός τε σεπτὸν ἐντολῶν θεηγόρων
ῥήγνυσι δεσμὰ δουλικῆς ὑπουργίας
καί δεσπότην τίθησι Λαοδικέων
οἶδεν γὰρ οἶδεν ἡ θεοῦ προμηθία
νέμειν δικαίωσ πᾶσι τὰ πρὸς ἀξίαν
Σισίννιον λέγοιμι τὸν φαεσφόρον
σοφὸν συνειδὸς εὐπρεπῶς κεκτημένον
καὶ τῶν ἀληθῶν ἐντολῶν ὑπηρέτην
τοῦ παντάνακτος καὶ θεοῦ καὶ δεσπότου
Σισίννιον φράζοιμι τὸ κλεινὸν κλέος
φοίνιξ καθ᾽ ὥσπερ ὅστις ὤφθη κάρπιμος
ὡραιοτερπὴς ἄνθεσιν καρπῶν βρίθων
ὑπὲρ μέλι γλυκάζον ἐκφέρων βότρυν
ἅπαντας εὐφραίνοντα τῷ συνειδότι
ὃς τὴν ἐλαίαν εἰκονίζει τὴν πάλαι
τὴν τῷ προφήτηι Δαυὶδ ἐκλελεγμένην
καρποὺς γέμουσαν εἰς τὸν οἶκον κυρίου
ῥίζαν φέρουσαν εὐσθενῆ καὶ τοὺς κλάδους
ἀειθαλεῖς ἔχουσαν εὐερνεστάτους
Οὗτος γὰρ οὗτος ὁ κλυτὸς Σισίννιος
τῶν ποιμένων τὸ κάλλος ἱεραρχίας
ὡς ὢν ἐραστὴς χρυσέων ἐπῶν τάχα
κατ᾽ ἐκλογὴν προῆλθε τῶν χρυσῶν λόγων
ἐν συγκρίσει δὲ χρυσέων χρυσοῦς λόγους
ἀριθμὸν εὗρεν ἑξήκοντα καὶ δύο
τεύξας δὲ τήνδε τὴν βίβλον πολλῷ πόθῳ
πίστει τε λαμπρᾷ καὶ φερεσβιωτάτῃ
τέθεικε τούτους ἐν γραφῇ πολυστίχῳ
εἰς ὠφέλειαν Χριστιανῶν τοῦ γένους
ἀντλοῦντεσ ὡς ἂν ἐκ ποταμῶν χρυσίον
τῶν χρυσορείθρων ἐκ νοὸς χρυσορρόαι
κάλλη τὰ τερπνὰ τῶν ἀληθῶν δογμάτων
πλουτῶσιν ἀεὶ τῶν θεοπνεύστων λόγων
ἄνθη γέμοντα καρπὸν εὐλογημένον
ζωὴν διδόντα τὴν ἔχουσαν μή τέλος
Ἀλλ᾽ ὃς προκύπτει τῇδε τῇ βίβλῳ φίλοι
ἀντλεῖν τὰ θεῖα τῶν νοημάτων βάθη
πλούτου νοητοῦ μηδαμῶς κενουμένου
τῆς ὠφελείας καὶ πόνου μισθῶν ὕπερ
ἀνδρὸς δικαίου τοῦ πόθῳ κεκτημένου
ποίησον εὐχὴν ἐκτενῆ καὶ πλουσίαν
καὶ σὺν πόθω βόησον εὐσεβοφρόνως
Ὦ Χριστὲ φωτὸς καὶ θεοῦ πατρὸσ λόγε
ὁ τὴν βροτείαν οὑσίαν ῥύπου δίχα
τῇ σῇ συνάψας πανσόφως ὐποστάσει
τῇ τοῦ πανόλβου πνεύματος παρουσίαι
τῷ τήνδε βίβλον ἐν πόθῳ τετευχότι
δίδου τὰ τερπνὰ τῶν ἄνω χαρισμάτων
πλοῦτόν τε θεῖον τοῦ γεώδους βελτίω
μισθὸν δὲ μισθοῦ παντὸσ ἀξιώτερον
ὑπὲρ πόνων τε καὶ κόπων Σισιννίῳ
τῷ τὸν θρόνον κρατοῦντι Λαοδικέων
ἀνδρὶ προσηνεῖ καὶ σεβασμιωτάτῳ
καὶ πᾶσαν ἄλλην ἀρετὴν κεκτημένῳ
σὺν τῇ ταπεινότητι τῇ μεγιστάτῃ
καὶ σῷ πέλοντι γνησιωτάτῳ λάτρι
λιταῖς ἀχράντοις τῆς θεητόκου κόρης
τῆς πανταννάσσης καὶ πανάγνου παρθένου
καὶ τῶν ἁπάντων ἁγίων αἰωνίως
Text status Text completely known
Editorial status Not a critical text
Genre(s) Patron-related epigram
Metre(s) Dodecasyllable
Subject(s)
Tag(s)
Translation(s) Partial translation (vv. 34-46):
For just as Samuel had been dedicated from childhood to the temple of God to attend to it, to serve and administer it, and was then made a prophet of the Lord, a judge over the whole of Israel and a leader, so too (if one compares the two) is he: his wise parents having given him long ago to works of piety and a life without life [i.e. a life not of this world], he readily served at first, but when God saw that he was one of His elect and a venerable vessel of His divine commandments, He broke the bonds of servitude and made him the leader of the people of Laodikeia.
Language
English
Source(s)
M. Lauxtermann, 2019, Byzantine Poetry from Pisides to Geometres (vol. 2), Vienna: 28
Comment Lauxtermann (2003: 137, 356): 'dedicated to Sisinnios of Laodikeia (c. 870-880)'.
Bibliography
Number of verses 102
Occurrence(s) [17660] τὸν χρυσόρειθρον ἐν θεηγόροις λόγοις· [876-900]
BASEL - Universitetsbibliotek B.II.15 [876-900] (f. 1r-2r)
(102 verses)
Acknowledgements
Contributor(s)

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification Vassis ICB 2005, 784: "In Sisinnium ep. Laodicensem de egloca homiliarum Ioann. Chrysostomi"
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/2229
Last modified: 2020-11-19.