Type 1943
(formerly typ/59)

Ἐνταῦθα νῦν σκόπησον ὀρθῶς ὁ βλέπων
ἄριστον ἔργον ἐξ ἀρίστων πραγμάτων,
ἔργον Θεοῦ κάλλιστον ἐκπλῆττον φρένας
ἔργον τὸ τέρπον πᾶσαν εἰκότως κτίσιν.
ἄνω γὰρ αὐτὸς ὡς Θεὸς καὶ Δεσπότης
ἄστρων χορείαις ζωγραφήσας τὸν πόλον,
ὃν οἷα δέρριν ἐξέτεινε τῷ λόγῳ
κόσμον δᾳδουχεῖ πανσόφῳ προμηθίᾳ·
κάτω δ' ὁ τοῦτον εἰκονίζων τοῖς τρόποις
ἄναξ ὅλης γῆς, ἥλιος τῆς πορφύρας,
Βασίλειος, τὸ θρέμμα τῆς ἁλουργίδος,
κράτιστος ἀμφοῖν, καὶ τροπαίοις καὶ λόγοις,
ὡς ἄλλον ὄντως οὐρανὸν τεύξας βίβλον
ἐκ δέρρεων ταθεῖσαν, ὡς ἔχει φύσις,
φέρουσαν ὡς φωστῆρας ὡραίους τύπους
πρῶτον μὲν αὐτοῦ τοῦ θεανθρώπου Λόγου,
ἔπειτα μητρὸς τῆς τεκούσης ἀσπόρως,
σοφῶν προφητῶν, μαρτύρων, ἀποστόλων,
πάντων δικαίων, ἀγγέλων, ἀρχαγγέλων·
τῶν ὀρθοδόξων πᾶσαν εὐφραίνει φρένα,
τέρπει δὲ πᾶσαν τερπνότητι καὶ θέαν.
ἀλλ' οὕσπερ εἰκόνισεν ἐκ τῶν χρωμάτων
εὕροι βοηθοὺς πάντας ἐκ τῶν πραγμάτων,
κράτους συνεργούς, συμμάχους ἐν ταῖς μάχαις,
παθῶν λυτρωτάς, φαρμακευτὰς τῶν νόσων,
ἐν τῇ κρίσει πλέον δὲ πρὸς τὸν Δεσπότην
θερμοὺς μεσίτας, προξένους καὶ τῆς ἄνω
δόξης ἀφράστου καὶ Θεοῦ σκηπτουχίας.
Text source A. Rhoby, 2018, Ausgewählte Byzantinische Epigramme in Illuminierten Handschriften, Wien: 455-458
Text status Text completely known
Editorial status Critical text
Genre(s)
Metre(s) Dodecasyllable
Subject(s) Basileios II (958 - 15/12/1025) - PMBZ: 22991: "Personenkennziffer: 20838" (basileus)
Tag(s)
Translation(s)
 • Do thou, O beholder, duly contemplate here the most exquisite of works, made of the best deeds[?], a most beautiful work of God, astounding to the mind, a work which, with reason, fills the whole Creation with joy. For above, Himself as God and Lord, who has painted the Heavens with a circling motion of stars - the Heavens which, by His Word, He stretched out like a curtain of leather [cf. ps. 103:2] - illuminates the World through his all-wise forethought. Below, Basil, the one who mirrors Him in his character, ruler of the whole Earth, Sun of the purple, reared in purple robes, excelling both in victories and in learning, gladdens the minds of all the Orthodox and cheers all contemplation with delight, having created a book truly like unto another Heaven, stretched out from sheets of leather provided by Nature. This book contains beautiful images like stars: first, of the Word, both God and Man, then of the Mother who gave immaculate birth; of wise prophets, martyrs, and apostles, of all the righteous, of angels and archangels. In all those whom he has portrayed in colors, may he find active helpers, sustainers of the State, allies in battles, deliverers from sufferings, healers in sickness, and above all, eager mediators before the Lord at the time of Judgment, and providers of ineffable glory and the Kingdom of God.
  Language
  English
  Source(s)
  I. Ševčenko 1962, The Illuminators of the Menologium of Basil II, Dumbarton Oaks Papers, 16, 245-276: 272-273
 • Observe bien ici, toi qui regardes
  une oeuvre excellente parmi les excellentes entreprises,
  une oeuvre très belle de Dieu, qui étonne l'esprit,
  une oeuvre qui justement délecte tout le monde créé.
  De là haut en effet, en tant que Dieu et Seigneur,
  ayant peint la voûte céleste avec les danses des astres,
  voûte qu'avec sa parole Il a étendu comme une peau,
  Il illumine le monde de sa très sage prévoyance.
  Ici-bas celui qui répresente Dieu par sa manière d' agir,
  le prince de la terre entière, le soleil de la pourpre,
  Basile, né dans la pourpre,
  très vaillant dans les deux domaines, les victoires et les lettres,
  ayant préparé un livre qui est comme un autre ciel,
  un livre fait de parchemin, comme il est naturel,
  et qui a comme astres de belles images,
  avant même le Verbe, homme et Dieu,
  et avant sa Mère, qui l' a engendré sans semence,
  et avant les sages prophètes, les martyrs, les apôtres,
  tous les hommes justes, les anges, les archanges,
  réjouit le coeur de tous ceux qui sont dans la foi droite,
  et délecte la vue par sa grâce.
  Ceux qu'il a répresentés avec des couleurs,
  qu'il (Basile) les trouve comme assistants dans ses actions,
  collaborateurs dans l'exercice du pouvoir, alliés dans les combats,
  libérateurs des souffrances, guérisseurs des maladies,
  et surtout, au moment du jugement dernier,
  chaleureux intercesseurs devant le Seigneur; qu'ils lui procurent
  l'indicible gloire aux cieux et le royaume de Dieu.
  Language
  French
  Source(s)
  G. Cavallo, 2006, Lire à Byzance, Paris: 145-146
 • Hier nun sieh richtig, Betrachter,
  das beste Werk aus bestem Material,
  das überaus schöne Werk Gottes, das die Sinne ins Staunen versetzt,
  ein Werk, das zu Recht die ganze Schöpfung erfreut.
  Denn oben erleuchtet er selbst als Gott und Herr,
  den Himmel bemalend mit Reigen der Sterne,
  den er wie eine Lederdecke durch das Wort ausspannte,
  die Welt durch allweise Vorsehung.
  Darunter aber, der ihn nachahmt durch seine Art,
  der Herrscher der ganzen Erde, die Sonne der Porphyra,
  Basileios, der Sprössling des Purpurs,
  überaus mächtig in beidem, in Siegeszeichen und Worten,
  der wie einen wahrlich zweiten Himmel ein Buch anfertigen ließ,
  aus Leder gespannt, wie es natürlich ist,
  das als Leuchten schöne Bilder trägt:
  zuerst das des Gottmenschen Logos selbst,
  dann das seiner Mutter, die ohne Samen gebar,
  der weisen Propheten, Märtyrer, Apostel,
  aller Gerechten, Engel, Erzengel.
  Er erfreut jeden Sinn der Rechtgläubigen
  und ergötzt durch Lieblichkeit auch jede Schau.
  Aber die er abbilden ließ in Farben,
  möge er alle als tatkräftige Helfer finden,
  Mitarbeiter an seiner Herrschaft, Mitkämpfer in den Schlachten,
  Erlöser von Leiden, Heiler der Krankheiten,
  mehr aber noch beim Gericht vor dem Herrn
  als leidenschaftliche Mittler und Vermittler
  der unsagbaren Herrlichkeit oben und der Herrschaft Gottes.
  Language
  German
  Source(s)
  A. Rhoby, 2018, Ausgewählte Byzantinische Epigramme in Illuminierten Handschriften, Wien: 456
 • v. 13: "un libro che è davvero come un altro cielo".
  Language
  Italian
  Source(s)
  A. Iacobini 2007, Il segno del possesso: committenti, destinatari, donatori nei manoscritti bizantini dell'età macedone, in F. Conca, G. Fiaccadori (eds.), Bisanzio nell'età dei Macedoni: forme della produzione letteraria e artistica: VIII Giornata di studi bizantini (Milano, 15-16 marzo 2005), Napoli, 151-194: 171
 • Y ahora observa bien, tú que hacia aquí vuelves la mirada,
  la excelsa obra, de acciones excelsas el fruto,
  la espléndida obra de Dios que turba las mentes,
  la obra que deleita de veras la creación entera.
  Pues en lo alto Aquél que es Dios y Señor,
  tras haber pintado, con las danzas de los astros, el firmamento
  que desplegó con el verbo cual pabellón,
  ilumina el mundo con sapientísima providencia.
  Debajo, aquél que lo representa con su carácter,
  señor de la tierra entera, sol de la púrpura,
  Basilio, prole imperial, excelente tanto
  en las victorias como en las obras de la mente,
  creó un libro que es en verdad otro cielo,
  compuesto de pieles tensadas, como las tiene natura,
  que lleva espléndidas imágenes por luminarias
  – primero del propio Verbo que es Dios y hombre,
  luego de la Madre que lo engendró sin semilla,
  de los sabios profetas, mártires, apóstoles,
  de todos los justos, ángeles, arcángeles –,
  alegra la mente de todos los fieles
  y colma de gozo todas las miradas.
  Ojalá encuentre en cuantos hizo representar
  con policromía el auxilio solícito,
  colaboradores del Imperio, aliados en las batallas,
  que lo liberen de las pasiones y lo curen de las enfermedades,
  pero, sobre todo, que en el juicio ante el Señor
  como ardientes mediadores obtengan para él
  la celeste gloria inefable y el reino de Dios.
  Language
  Spanish
  Source(s)
  A. Acconcia Longo 2008, El poema introductorio en dodecasílabos bizantinos, in F. D'Aiuto (ed.), El «Menologio de Basilio II», Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 1613. Libro de estudios con ocasión de la edición facsímil, Città del Vaticano, Atenas, Madrid, 77-90: 78
Comment Dedicatory epigram of the famous 'Menologium of Basil II'.
Bibliography

Primary

Number of verses 28
Occurrence(s)
Acknowledgements

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/1943
Last modified: 2023-01-30.