Person
Niketas (11th c.)

Name Niketas
(Self) designation
  • διάκονος
  • διδάσκαλος
  • θεοφιλέστατος
Date 11th c.
Office
  • diakonos of Hagia Sophia < Konstantinoupolis < Turkey
  • didaskalos of Hagia Sophia < Konstantinoupolis < Turkey
Identification PBW, Niketas/179/
Type(s)
As Poet:
Last modified: 2022-03-08.