Occurrence 23759
(formerly occ/7701)

Ἥδ᾽ ἡ τετρακτὺς τῶν θεοπνεύστων βίβλων, |
τῶν παρὰ παῦλου καλῶς συντεθειμέν(ων), |
τοῦ κτήτορός τε τῆς μονῆς κ(αὶ) ποιμένο(ς), |
Εὐεργέτιδος τῆς σεβασμιωτάτ(ης), |
ἀφιερώθη τῇ μονῇ Γαλησίου· |
ἡ μὲν δυὰς, πρὶν παρὰ θεοδωρίτου· |
ἀνδρὸς μονήρει διαπρέψαντος βίῳ· |
ἡ δ’ αὖ γε λοιπὴ διπλενὰς τῶν πυξίων, |
πρὸς μακαρίου τοῦ μοναστῶν ἐκκρίτου |
καὶ τοῦ μοναχοῦ τανῦν ἀθανασίου· |
τοῦ μὲν χειρὶ γνώμῃ τε πλουσιωτάτῃ, |
τὰ σωματῶα ταυτὶ παρεσχηκότος· |
τοῦ δ’ ὡς ἐφικτὸν ταῖν χεροῖν γεγραφότος. |
οἳ ταῖς ἑαυτῶν κλήσεσι δηλοῦσί πως, |
ὡς αἵδε δῶρον εἰσὶ τοῦ θ(εο)ῦ λόγου· |
καὶ τοῖς διεξιοῦσι ταύτας ὡς δέον, |
μακαρίαν νέμουσιν ἀθανασίαν· |
καὶ μακαρισμὸν ἀθάνατον τοῖς πᾶσι |
Ταῦτα μαθόντες ἅπας οὖν ἐντυγχάνων, |
μὴ τοῖς ὁρατοῖς γράμμασι τοῦ βιβλίου, |
ἐναπομείνης οὐ φρενῶν εὐβουλίᾳ· |
μὴ δ’ αὖθις αὐτῶν τοὺς τύπους ἀπεικότως, |
τῶν λέξεών τε καταγνῶς τὰς συνθέσεις. |
μήτ’ ἀλόγως ἐννοίας αὖ τὰς τῶν λόγων, |
ὡς ἄλογός τις, κακίσῃς τὰς ἐλλόγους· |
ἀλλ’ ὡς ἐχέφρων τὴν δύναμιν τῶν λόγων· |
τὴν ἁπλοικῇ συντεθειμένην φράσει· |
ἐν νῷ σκοπήσας καὶ καλῶς βασανίσας· |
καὶ σὺν θ(ε)ῷ γνοὺς ἁπλότητι καρδίας· |
ἄλλως γ(ὰ)ρ ὡς δεῖ γνωριεῖ τις οὐδόλως |
εἰ μὴ δι’ ἁπλότητος ἂν τῆς ἁγίας, |
ὄπισθεν αὐτῶν ἀμεταστρεπτὶ δράμε· |
ὁσημέραι σὸν φίλων ἀλείφων νόα· |
καὶ δαψιλῶς γάλακτι τῷ τούτων τρέφων· |
πρὸς ἀρετῶν τε θείαν ἰθύνων τρίβον· |
καὶ γυμνὸν αὐτὸν γηΐνου παντὸς πράγους, |
θ(ε)ῷ παριστῶν τῶν ὅλων καὶ δεσπότῃ· |
εἴ που δὲ καί τι σκῶλον αἴφνης ἐμπέσῃ, |
ὡς ἄγαν οὔσης στενοτάτης τῆς τρίβου |
πεφύκασι γ(ὰ)ρ ταῦτα ταῖς στεναῖς ὁδοῖς, |
ῥάβδῳ προσευχῆς νήψεως μύωπί τε |
σύντριψον, ἀφάνισον αὐτὸ συντόμως· |
μήπως ἐαθὲν ἀμελῶς βραχεῖ χρόνῳ, |
πλήξῃ βιαίως λάθρα καὶ τραυματίσῃ, |
ψυχῆς τὸ κάλλος κ(αὶ) πρὸς ἅδην ἀγάγη· |
γίνωσκε δ’ αὖθις ὡς ἅπαντες οἱ λόγοι· |
τῶν θειοτάτων ἁγίων τε πατέρων, |
οὐκ ἐκ σοφίας τῆσδε τῆς ἀνθρωπίνης· |
ἀλλ’ ἀπὸ τῆς ἄνωθεν εἰσὶν ἠγμένοι· |
καὶ πν(ευμ)ατεμφόρως μὲν ἠγορευμένοι, |
πάσης δε καλῆς διδαχῆς πεπλησμένοι· |
ψεύδους τε πάντες πάμπαν ἀπηλλαγμένοι, |
καὶ παντός ἄλλου πλάσματος κακοτρόπου· |
εἴ σοι δ’ ἑαυτοῖς τινὲς ὡς ἐναντίοι, ||
δοκοῦσιν ἐκ σῆς ἀτελοῦς θεωρίας,
πίστευε τῇ σῇ μηδόλως διακρίσει,·
ἀλλ’ ἀγνοεῖν δόξαζε τούτων τὸ σθένος,
καὶ σπεῦδε τούτους ταχέως παρατρέχειν·
ἢ τοῖς γέρουσι τῷ νοῒ καὶ τῷ βίῳ,
ἄγγελε τρανῶς ἁπλότητι καρδίας·
καὶ θερμότητι πίστεως ἄνευ δόλου·
καὶ δὴ μαθήσῃ σὺν θεῷ καλῶς τότε,
τὴν γνῶσιν αὐτῶν πλείοσι τὴν κρυφίαν,
κ(αὶ) χαρμονικῶς τὸν κ(ύριο)ν δοξάσεις·
τὸν ἐνθέοις πρίν χείλεσιν εἰρηκότα,
αἰτεῖτε κ(αὶ) λήψεσθε πίστει καρδίας·
ἔργοις δὲ τανῦν τοῦτο πληροῦντος ξένως·
ὃν εὐλογεῖν, ὑμνεῖν τε καὶ μεγαλύνειν,
μὴ δῆτα παύσῃ χείλεσι καὶ καρδίᾳ·
ὅπως λιταῖς σαῖς νεύσας ὡς εὐεργέτης,
τὸ καρδίας κάλυμμα, τῆς σῆς ἐξάρῃ,
περιβαλῇ τε διακρίσεως φάος·
καὶ γνώσεως ἔλλαμψιν αὐτὴν ἐνδύσῃ·
καὶ τηνικαῦτα καθαραῖς νοὸς κόραις,
ἀσκαρδαμυκτὶ καθορᾶν ἐξισχύσεις
γραφῆς πρὸς αὐτὸ τῶν νοημάτων βάθος·
κἀκ τοῦδε πάλιν ὀξέως ἀναδράμῃς,
πρὸς τὴν λοφιὰν τῆς ἀρετῆς ἧς ἄπο,
θ(εὸ)ν νοηταῖς κατίδῃς βλεφαρίσιν·
ἔτι δὲ καὐτὸς εὐμενῶς καὶ γνησίως,
ἐπὶ σὲ βλέψει καὶ φρυκτωρήσει ξένως·
καὶ τὴν πρὸς αὐτὸν πλουτίσει παρρησίαν,
δι’ ἧς δυνήση τῷ βροτουργῷ δεσπότῃ,
ἁβρῶς ὁμιλεῖν ἀπτοήτῳ καρδίᾳ·
παρ’ οὗ μαθήσῃ παραδόξων μυήσεις·
μυστηρίων τε γνῶσιν ἀρρητοτρόπων·
καὶ πρὸς γε τούτοις, ἐξαναστῇς πρὶν θάνης·
κἀκ τῶν ῥεόντων ἀπτέρῳ νοὸς τάχει,
μονὰς μεταβῆς πρὸς τὰς ὑπερκοσμίους,
καὶ καταπαύσεις πρὸς τῶν αὐτῶν τεχνίτην·
Ὅν ξεῖνε δυσώπησον εὐνοίας χάριν,
κἀμοὶ παρασχεῖν λύσιν ἀμπλακημάτων·
τῷ τῶν μοναστῶν τῷ βίῳ καὶ τῷ τρόπῳ,
ἐκτρώματι φεῦ, καὶ τεθανατωμένῳ
κατ’ ἀντίφρασιν κλήσεως τῆς ἰδίας,
ταῖς βαρυτάταις ψυχικαῖς ἀρρωστίαις.
ὃν νῦν ἀτέχνως· ἀφυῶς. ἐσφαλμένως,
γέγραφα ταῦτα, καθ’ ὑπακοὴν τάχα,
Ἰωσὴφ | τῆσδε | τῆς | μονῆς τοῦ μνήστορος· |
ἐμοῦ δὲ | πατρὸς | καὶ σο|φοῦ δι|δασκά|λου.
Type(s) [6104] Ἥδ᾽ ἡ τετρακτὺς τῶν θεοπνεύστων βίβλων (100 verses)
Text source DBBE
Text status Text completely known
Date 1261
Manuscript PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 857 [1261]
Place in Manuscript f. 185v-187r
Person(s)
Patron
Ioseph (13th c.) (didaskalos, pater)
Scribe
Athanasios (13th c.) - RGK: II.9 - VGH: 11.K - PLP: I.382 (monachos)
Metre(s) Dodecasyllable
Genre(s)
Subject(s)
Image source(s) https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10723475w/f198.item
Bibliography
Number of verses 100
Acknowledgements
Creator(s)
Transcriber(s)

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Permalink https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/23759
Last modified: 2023-08-30.