Occurrence 21753
(formerly occ/5610)

·:· Εἰς τοὺς λόγους τῶν ἁγίων πατέρων:-
 
Κρηπὶς ἀρίστη τοῦ μοναστικοῦ βίου:-
οἱ τῶν γερόντων τῶν σοφῶν ἁπλοὶ λόγοι:-
δηλοῦντες αὐτῶν πράξιν ἐν θεωρία:-
οἱ καὶ κατὰ στοιχεῖον εἰσὶν ἐν βίβλω:-
τούτους καταρχὰς εἰς ἀνάγνωσιν δέον:-
ἅπαντας ἡμᾶς λαμβάνειν καθ’ ἡμέραν:-
ὡς ἐξ ἐδὲμ γὰρ ἐξ ἐκείνων βλυστάνει:-
ἐλάμψεων πηγή τις εἰς σ(ωτηρ)ίαν:-
ἀρχῶν μερισμὸν τεττάρων δεδειγμένη:-
ἐν τῆι μεγίστηι τῶν ἀρετῶν τετρακτύι:-
ἐξ ἧς καθαίρεταί τε καὶ φωτίζεται:-
ἅπας μοναστὴς, τῆι θεοῦ συνεργίᾳ:-
μεθ’ οὓς μέτελθε συγγραφὴν παλλαδίου:-
καὶ δὴ μετ᾽ αὐτὴν τὴν ἰωάννου πάλιν:- ||
πρὸς τὸν μαθητὴν σωφρόνιον γραφεῖσαν:-
λειμῶνα δὲ κληθεῖσαν εὔοσμον νέον:-
καὶ τἀλλα τυγχάνοντα τοιουτότροπα:-
καὶ σκητιώτου δανιὴλ τὰ πρακτέα:-
δόξης κατὰ φρόνησιν ἐμποιοῦντά σοι:-
κάλλιστον εἶτ᾽ ἄκουσμα καλλίστου πατρὸς:-
θυμοῦ μαραῖνον τὴν ταρακτικὴν ζέσιν:-
καὶ δωροθέου θεῖα τῶν δωρημάτων:-
ἐν οἷς λογισμῶν τοὺς πολυσχιδεῖς τρόπους:-
τῆς λεπτότητος τῇ διακρίσει γράφει:-
μακαρίου τε τοῦ φερωνύμου λόγους:-
ἐξ ὧν προσευχῆς ἐκμαθὼν θεωρίας:-
εὐχὴν διώξεις καὶ προσευχὴν ἐργάση:-
καὶ κασσιανοῦ τοῦ πνέοντος κασσίαν:-
πῶς δὲ παρήσω τὴν ἰσαὰκ τοῦ σύρου:-
ἡσαίου τε τὴν θεόπνευστον βίβλον:-
ὧν ἡ μὲν οἶδεν ἡσύχω καταστάσει:-
τὸν νοῦν πτερῶσαι πρὸς προσευχὰς ἐμπύρους:-
ἡσαίου γραφὴ δὲ πρὸς κοινωνίαν:-
μετ’ εὐσταθείας ἠθικωτάτης ἄγειν:-
ἣν πρακτικῶς δείκνυσιν ἐρρυθμϊσμένην:-
δίελθέ μοι καὶ δέλτον ἐφραὶμ τοῦ σύρου:-
ἀσκητικῶν ἃ γνώσεως πλούτου γέμει:-
ἔπειτ’ ἐκείνην, ἥτις ἐκλήθη κλίμαξ:-
εἰς οὐ(ρα)νὸν πέμπουσα τοὺς βεβηκότας:-
σοφοῦ τε μάρκου πρακτικωτάτους λόγους:-
καὶ τὴν διαδόχου γνωστικὴν ἑκατοντάδα:-
καὶ τὴν διπλὴν μάλιστα τοῦ καρπαθίου:- ||
καὶ τοῦ γλυκεροῦ τετραπλῆν θαλασσίου:-
νείλου τὰ χρυσὰ ῥεῖθρα τῶν διδαγμάτων:-
καὶ δῆτα ταῦτα πάντα συγκεκλεικότα:-
τὰ τοῦ πυρίπνου καὶ μεγίστου μαξίμου:-
τί δὲ λέγεις σὺ· τὴν βασιλείου βίβλον:-
τοῦ πανσόφου τε, καὶ μόνου διδασκάλου:-
ἀσκήσεως γραφοῦσαν ἀκριβεῖς τύπους:-
οὐ μὴ μετέλθης, καὶ μάλιστα σὺν πόθω:-
τούτων πρὸ πάντων καὶ πάλιν καὶ πολλάκις:-
πλὴν εἰ μετέλθης ἐκ καλῆς ἀπληστίας:-
καὶ τοῦ ταπεινοῦ τρεῖς βΐβλους εὐαγρίου:-
οὐδὲν βλαβήση μᾶλλον ὠφέλειά σοι:-
γενήσεται καὶ γνώσεως ὄψη βάθος:-
ἐκ πράξεως ὑψοῦν σε πρὸς θεωρίαν:-
εἰ δὲ βλέπεις ποῦ σῖτον ἐν ζιζανίοις:-
ἀλλ’ οὖν ἄριστος ὡς γεωργὸς ἐκτρέπου:-
ἐκεῖνα σῖτον συλλέγων εἰδημόνως:-
ἔνεστι γὰρ καὶ κρεῖσσον ἐκ τῶν χειρόνων:-
θέλεις δὲ βίβλον ἀντὶ πολλῶν μίαν:-
τὴν ἀντιόχου πρὸς εὐστάθιον κτῆσαι πόθω:-
κλῆσιν λαχοῦσαν πράγμασιν πιστουμένην:-
σοφῶς γὰρ αὕτη τῶι συνοπτικῶι λόγωι:-
ἅπασαν ὠφέλειαν ἐκ πάσης βίβλου:-
γραφῆς τε χρήσεις συλλαβοῦσα προσφόρως:-
τὰ πάντα πεντήκοντα διπλὰ καὶ πάλιν:-
ἁπλοῖς ἀριθμοῖς εἰς τριάκοντα γράφει:-
λόγοις δὲ τούτοις πᾶσιν ὑψηλὸν βίον:-
ἀντωνίου μοι πρόσθες ὡς κορωνίδα:-
Type(s) [5037] Κρηπὶς ἀρίστη τοῦ μοναστικοῦ βίου (70 verses)
Text source DBBE
Text status Text completely known
Date 11th c.
Manuscript ROME - Biblioteca Angelica gr. 52 (B.5.7) [11th-12th c.]
Place in Manuscript f. 212v-213v
Palaeographical information Written in Perlschrift.
Metre(s) Dodecasyllable
Genre(s) Reader-related epigram
Image source(s) http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/viewItemMag.jsp?case=&id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3ACNMD%5C%5C0000116896
Bibliography
Number of verses 70
Acknowledgements

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Permalink https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/21753
Last modified: 2016-10-28.