Occurrence 21753
(formerly occ/5610)

·:· Εἰς τοὺς λόγους τῶν ἁγίων πατέρων:-
 
Κρηπὶς ἀρίστη τοῦ μοναστικοῦ βίου:-
οἱ τῶν γερόντων τῶν σοφῶν ἁπλοὶ λόγοι:-
δηλοῦντες αὐτῶν πράξιν ἐν θεωρία:-
οἱ καὶ κατὰ στοιχεῖον εἰσὶν ἐν βίβλω:-
τούτους καταρχὰς εἰς ἀνάγνωσιν δέον:-
ἅπαντας ἡμᾶς λαμβάνειν καθ’ ἡμέραν:-
ὡς ἐξ ἐδὲμ γὰρ ἐξ ἐκείνων βλυστάνει:-
ἐλάμψεων πηγή τις εἰς σ(ωτηρ)ίαν:-
ἀρχῶν μερισμὸν τεττάρων δεδειγμένη:-
ἐν τῆι μεγίστηι τῶν ἀρετῶν τετρακτύι:-
ἐξ ἧς καθαίρεταί τε καὶ φωτίζεται:-
ἅπας μοναστὴς, τῆι θεοῦ συνεργίᾳ:-
μεθ’ οὓς μέτελθε συγγραφὴν παλλαδίου:-
καὶ δὴ μετ᾽ αὐτὴν τὴν ἰωάννου πάλιν:- ||
πρὸς τὸν μαθητὴν σωφρόνιον γραφεῖσαν:-
λειμῶνα δὲ κληθεῖσαν εὔοσμον νέον:-
καὶ τἀλλα τυγχάνοντα τοιουτότροπα:-
καὶ σκητιώτου δανιὴλ τὰ πρακτέα:-
δόξης κατὰ φρόνησιν ἐμποιοῦντά σοι:-
κάλλιστον εἶτ᾽ ἄκουσμα καλλίστου πατρὸς:-
θυμοῦ μαραῖνον τὴν ταρακτικὴν ζέσιν:-
καὶ δωροθέου θεῖα τῶν δωρημάτων:-
ἐν οἷς λογισμῶν τοὺς πολυσχιδεῖς τρόπους:-
τῆς λεπτότητος τῇ διακρίσει γράφει:-
μακαρίου τε τοῦ φερωνύμου λόγους:-
ἐξ ὧν προσευχῆς ἐκμαθὼν θεωρίας:-
εὐχὴν διώξεις καὶ προσευχὴν ἐργάση:-
καὶ κασσιανοῦ τοῦ πνέοντος κασσίαν:-
πῶς δὲ παρήσω τὴν ἰσαὰκ τοῦ σύρου:-
ἡσαίου τε τὴν θεόπνευστον βίβλον:-
ὧν ἡ μὲν οἶδεν ἡσύχω καταστάσει:-
τὸν νοῦν πτερῶσαι πρὸς προσευχὰς ἐμπύρους:-
ἡσαίου γραφὴ δὲ πρὸς κοινωνίαν:-
μετ’ εὐσταθείας ἠθικωτάτης ἄγειν:-
ἣν πρακτικῶς δείκνυσιν ἐρρυθμϊσμένην:-
δίελθέ μοι καὶ δέλτον ἐφραὶμ τοῦ σύρου:-
ἀσκητικῶν ἃ γνώσεως πλούτου γέμει:-
ἔπειτ’ ἐκείνην, ἥτις ἐκλήθη κλίμαξ:-
εἰς οὐ(ρα)νὸν πέμπουσα τοὺς βεβηκότας:-
σοφοῦ τε μάρκου πρακτικωτάτους λόγους:-
καὶ τὴν διαδόχου γνωστικὴν ἑκατοντάδα:-
καὶ τὴν διπλὴν μάλιστα τοῦ καρπαθίου:- ||
καὶ τοῦ γλυκεροῦ τετραπλῆν θαλασσίου:-
νείλου τὰ χρυσὰ ῥεῖθρα τῶν διδαγμάτων:-
καὶ δῆτα ταῦτα πάντα συγκεκλεικότα:-
τὰ τοῦ πυρίπνου καὶ μεγίστου μαξίμου:-
τί δὲ λέγεις σὺ· τὴν βασιλείου βίβλον:-
τοῦ πανσόφου τε, καὶ μόνου διδασκάλου:-
ἀσκήσεως γραφοῦσαν ἀκριβεῖς τύπους:-
οὐ μὴ μετέλθης, καὶ μάλιστα σὺν πόθω:-
τούτων πρὸ πάντων καὶ πάλιν καὶ πολλάκις:-
πλὴν εἰ μετέλθης ἐκ καλῆς ἀπληστίας:-
καὶ τοῦ ταπεινοῦ τρεῖς βΐβλους εὐαγρίου:-
οὐδὲν βλαβήση μᾶλλον ὠφέλειά σοι:-
γενήσεται καὶ γνώσεως ὄψη βάθος:-
ἐκ πράξεως ὑψοῦν σε πρὸς θεωρίαν:-
εἰ δὲ βλέπεις ποῦ σῖτον ἐν ζιζανίοις:-
ἀλλ’ οὖν ἄριστος ὡς γεωργὸς ἐκτρέπου:-
ἐκεῖνα σῖτον συλλέγων εἰδημόνως:-
ἔνεστι γὰρ καὶ κρεῖσσον ἐκ τῶν χειρόνων:-
θέλεις δὲ βίβλον ἀντὶ πολλῶν μίαν:-
τὴν ἀντιόχου πρὸς εὐστάθιον κτῆσαι πόθω:-
κλῆσιν λαχοῦσαν πράγμασιν πιστουμένην:-
σοφῶς γὰρ αὕτη τῶι συνοπτικῶι λόγωι:-
ἅπασαν ὠφέλειαν ἐκ πάσης βίβλου:-
γραφῆς τε χρήσεις συλλαβοῦσα προσφόρως:-
τὰ πάντα πεντήκοντα διπλὰ καὶ πάλιν:-
ἁπλοῖς ἀριθμοῖς εἰς τριάκοντα γράφει:-
λόγοις δὲ τούτοις πᾶσιν ὑψηλὸν βίον:-
ἀντωνίου μοι πρόσθες ὡς κορωνίδα:-
Type(s) [5037] Κρηπὶς ἀρίστη τοῦ μοναστικοῦ βίου (70 verses)
Text source DBBE
Text status Text completely known
Date 11th c.
Manuscript ROME - Biblioteca Angelica gr. 52 (B.5.7) [11th-12th c.]
Place in Manuscript f. 212v-213v
Palaeographical information Written in Perlschrift.
Metre(s) Dodecasyllable
Genre(s) Reader-related epigram
Image source(s) http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/viewItemMag.jsp?case=&id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3ACNMD%5C%5C0000116896
Bibliography
Number of verses 70
Acknowledgements
Creator(s)
Transcriber(s)
Contributor(s)

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Permalink https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/21753
Last modified: 2016-10-28.