Occurrence 21257
(formerly occ/5008)

※ Ἐπίγραμμα τῆς βίβλου δι᾿ ἰάμβων | στίχων· τοῦ πρωτοκοροπαλάτου | κυροῦ γεωργίου τοῦ σκυλίτζη ⁘
 
Καὶ τοῦτο δεῖγμα τῆς ἀριστοβουλίας,
νοὸς μανουὴλ τοῦ νόω βασιλέως
ῥώμης νέας ἄνακτος· ἔρνους πορφύρα(...)·
ὃς πάντα δρᾶν σώζοντα τοὺς ὑπηκόου(...)
θέλων ἀειμέριμνον αὐχεῖ καρδίαν·
καὶ γὰρ μυριόλεκτος ἐκ πάσης βί(...)ου
χρῆσις γραφῶν ἐνταῦθα συγκατεγράφ(...)
δι᾿ ὧν μαθεῖν ἔξεστιν ἀτρέπτοις λόγοις·
τοῦ πν(εύματο)ς μὲν τοῦ θ(εο)ῦ καὶ κ(υρίο)υ;
τὴν ἐκπόρευσιν, ἐκ θ(εο)ῦ π(ατ)ρ(ὸ)ς μόνου·
πάντας δ᾿ ἀνορθοῦν τὰς φρέν(ας) στρεβλουμ(έν)ους·
πρὸ(ς) γνῶσιν ὀρθῶν συνοδικῶν δογμάτ(ων)·
(καὶ) γὰρ ὁρᾶν ἔξεστι (καὶ) γεγραμμένον·
τοῦτον τὸν ἀσύγκριτον εἰς νοῦν; εἰ σθένο(ς)·
ἐνταῦθα μ(ὲν) π(ως) ἐκ μελιχρῶν χειλέων. ||
τῆς ἐκ παλαιᾶς προσλαλεῖ ῥώμης θύταις·
τοῖς δ᾿ ἀρχιθύταις ἀλλαχοῦ (καὶ) προκρίτοις,
τῶν ἀλαμανῶν συνομιλεῖ πανσόφως·
αὖθις δὲ θύταις· λευίταις δικασπόλοις·
τῶν σικελῶν σύνεστιν εἰς ὁμιλίαν·
ἀναμφιλέκτοις συλλογισμοῖς δεικνύων,
τὸ πν(εῦμ)α π(ατ)ρ(ὸ)ς ἐκπορεύεσθαι μόνου·
ὡς μὴ πρὸς ἀρχὰς ἐκκυλισθῶμεν δύο,
θ(εὸ)ν μαθόντες ἐν μοναρχίᾳ σέβειν
τῶν δ᾿ ἀρμενικῶν προστάτας θρησκευμ(ά)τ(ων)·
καινὴν μίαν λέγοντας ἐν χ(ριστ)ῶ φύσιν·
ἐκ συλλογισμῶν γραφικῶν πείθει λέγ(ειν)·
διπλᾶς ἐν αὐτῶ τὰς φύσεις ἀσυγχύτ(ως)·
ψευδεῖς ἐλέγχει τετραρίθμους αἱρέσεις·
ὁτι μόνη θέλησις ἐν χ(ριστ)ῶ μία
ὡς ἡ θ(εο)ῦ πέπονθεν ἐν στ(αυ)ρῶ φύσ(ις)·
ὡς σὰρξ φθορᾶς ὕπερθεν, ὡς φαντασία·
ταύτην το λοιπὸν πᾶς ἀναπτύσσων βίβλον·
καὶ καρδίας λάρυγγα· καὶ ψυχῆς στόμα
καταγλυκάζων, δαυιτικῶς κρινέτω,
τύπον νοητῆς βιβλίον κεφαλίδος·
ἰεζεκιὴλ ἐκμελιτούσης στόμα
ἢ λαβίδα φέρουσαν ἄνθρακος φλόγα·
ῥύπασμα πάσης ἐκκαθαίρουσαν πλάν(ης)·
ἢ γοῦν τὸ χ(ριστο)ῦ μυστικώτατον πτύον,
ἐπεὶ διιστᾶ σῖτον ἐκ τῶν ἀχύρων
(καὶ) τὸν μὲν ἐντὸς ἀποθηκῶν εἰσάγει ||
ἀποστολικῆς εὐσεβοῦς ἐκκλησίας
ὃς χ(ριστὸ)ν οἶδε κατὰ γῆς πεπτωκότα
κόκκον καθάπερ καὶ θανόντα σαρκίω·
πολὺν δὲ καρπὸν αὖθις ἐκδεδωκότα·
τοὺς δ᾿ ἀχυρώδεις ἀντιδοξούντων λόγ(ους),
ἐκπυρπολεῖ καὶ μέχρις εἰς χοῦν λεπτύνει
ταύτην ἂν εἴποι καὶ κιβωτόν τις νέαν·
πλήρη καθαρῶν μὴ καθαρῶν τε στίφ(ους)·
ὀρθυφρονούντων δηλαδὴ (καὶ) δυσφρόνων·
ἐξ ἧς κόραξ μὲν τοῦ σατὰν πλήρ(ης) ζόφου,
θύραν παρελθὼν χ(ριστὸ)ν, οὐκ ἀναστρέφει·
ὁ δ᾿ ἀκέραιος ὡς περιστεραῖς τρόποις,
οὐκ ἐκτὸς αὐτῆς ἐνδιατρίβ(ειν) θέλει·
κάρφος δ᾿ ἐλαίας ἀμφὶ τὸ στόμα φέρει
ὡς οἶα χ(ριστο)ῦ σάρκα κήρύττειν ἔχων
θείας ἐλαίω φύσεως κεχρισμένη(...)
οὐ χρήσεων δὲ γραφικῶν γέμει μόνον·
ἀλλ᾿ ἐξελέγχειν τοὺς ἐναντίους ἔχει·
καὶ συλλογισμοῖς ἀποδεικτικωτάτοις
ὡς ἐμφέρειαν εἰσφέρειν φραγγελλίου
ὃ σχοινίοις ἔπλεξε χ(ριστο)ῦ παλάμη·
δι᾿ οὗπερ ἀνέστρεψε τραπέζας ὅλας,
τῶν κερματιστῶν· ἱεροῦ ῥίπτων μέσον·
ἐν γὰρ ἀφύκτοις συλλογισμῶν πλεκτάναις,
στερρῶς ἀπάγχειν τοὺς θρασυστόμ(ους) σθένει·
μίαν τριάδος κερματίζοντας φύσιν·
εἰς ἀσυνάπτους ἀλλοφύλους οὐσίας· ||
ἢ συγχέοντας εἰς ὑπόστασιν μίαν·
ὅσοι τὲ χ(ριστο)ῦ κολλυβίζοντες φύσεις,
ἢ πρὸς μίαν φύρουσι τὰς δύο κρᾶσιν
ἢ γοῦν διπλᾶς λέγουσι τὰς ὑποστάσ(εις)·
τοιόνδε τὸ σπούδασμα τοῦ βασιλέως
τοσοῦτον ἔργον εὐσεβοφρόν(ων) βάθρον
ἀντιφρόνων δὲ δογμάτων ἀστασίαν·
εἰς νοῦν μὲν ὠδίνησεν ὁ σκηπτροκράτωρ
πν(εῦμ)α σοφίας συλλαβῶν σωτηρίου·
εἰς φῶς δὲ νῦν ἤνεγκε τούτου τὸν τόκον·
ὡς δεύτερος δ᾿ ὢν ἰσραὴλ θ(εὸ)ς νέου·
πιστῶ μὲν εἰς πᾶν ἐκ γεναρχῶν, οἰκέτη,
οὕτω θελήσας, τόνδε πιστεύει πόνον·
ὅς ἐστιν ἀνδρόνικος ἐκ μ(ητ)ρ(ὸ)ς δούκας·
ὁ πανσέβαστος καματηρὸς πατρόθεν·
μέγας τε δρουγγάριος ἐκ τῆς ἀξίας·
ὡς δ᾿ οἷα πλάκας μυστικὰς ἄλλας νέας.
τῶ παντὶ κόσμω τήνδε τὴν βίβλον νέμει·
τὴν ὁπλοθήκην ἱερὰν καλουμένην·
θεογράφων φέρουσαν ὕψος δογμάτ(ων)·
θ(εὸ)ς δε τριὰς ἡ μόναρχος οὐσία·
ζωῆς μὲν αὐτῶ καὶ θρόνου τὰς ἡμέρ(ας),
εἴη συναύξων οὐρανοῦ ταῖς ἡμέρ(αις)·
δοίη δὲ πᾶσαν κοσμικὴν μοναρχίαν
καὶ τὴν συναυτάνασσαν ἐκ ῥηγῶν γέν(ους),
(καὶ) πριγκιπικῆς εὐκλεοῦς ῥιζουχίας
γένοιτο τηρῶν εἰς μακρὰν συζωΐαν· ||
σὺν τῶ νεανθεῖ πορφυροβλάστω ῥόδω,
στέφος φέροντι τοῦ κράτους ἀλεξίω·
τῶν οὐ(ρα)νῶν δὲ τὴν βασιλείαν τέλος,
κλήρωμα τούτοις ἀμετάτρεπτον νέμοι ⁘
Type(s) [4671] Καὶ τοῦτο δεῖγμα τῆς ἀριστοβουλίας (100 verses)
Text source DBBE (Inspection of a reproduction of the manuscript)
Text status Text completely known
Date 1276-1300
Manuscript MUNICH - Bayerische Staatsbibliothek - gr. 229 [1276-1300]
Place in Manuscript f. 1r-3r
Contextual information The epigram precedes Andronikos Kamateros' 'Sacred Arsenal'.
Metre(s) Dodecasyllable
Genre(s)
Subject(s)
Image source(s)
Bibliography
Number of verses 100
Related occurrence(s) [21927] Καὶ τοῦτο δεῖγμα τῆς ἀριστοβουλίας [14th c.]
VENICE - Biblioteca Nazionale Marciana - gr. Z. 158 (coll. 515) [14th c.] (f. 1r-2r)
(100 verses) (100/100)
Acknowledgements
Creator(s)
Transcriber(s)

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Permalink https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/21257
Last modified: 2022-10-11.