Verse variants (3)

Verse Line Occurrence Occurrence Location Occurrence Date Manuscript
·:· ἰωάννης ἡ | δόξα τῆς | ἐκκλησίας, 1/2 [17224] ἰωάννης ἡ | δόξα τῆς | ἐκκλησίας f. 7r 11th c. PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 224
ἰωάννης ἡ δόξα τῆς ἐκκλη(σίας)· 2/3 [21990] παῦλος ὁ μύστ(ης) τῶν ἀπορρήτ(ων) λόγων f. 5r 11th c. VENICE - Biblioteca Nazionale Marciana - gr. Z. 34 (coll. 349)
ἰωάννης ἡ δόξα τῆς ἐκκλησίας 1/2 [30238] ἰωάννης ἡ δόξα τῆς ἐκκλησίας f. 21v 12th c. PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - Coisl. 217