Verse variants (2)

Verse Line Occurrence Occurrence Location Occurrence Date Manuscript
τ(ῆς) καρτερίας· τ(ῆς) συνέσεως χάριν· 4/5 [22003] φιλῶ σε κόρη τῆς σωφροσύνης χάριν f. 167v 1401-1450 MUNICH - Bayerische Staatsbibliothek - gr. 157
Τῆς καρτερίας χάριν, τῆς συνέσεως χάριν. 4/5 [25464] Φιλῶ σε κόρη τῆς σωφροσύνης χάριν f. 289r 1494 NAPLES - Biblioteca Nazionale - gr. III D 6