Type 6891
(formerly typ/4839)

Πᾶς ὁ τραχύς τε καὶ κατεσκληκὼς βίος
καὶ τοὺς ἐρῶντας αὐτὸν εἰς Θεὸν φέρων
πολλοὺς ὑπογραμμοὺς μὲν ἔσχε καὶ νόμους
μικρούς, μεγίστους καὶ μέσους εἰσφερόντως·
ὅμως δὲ πάντας ὠφελεῖν εὑρημένους
τοὺς τὴν στενὴν τρέχοντας ἀνθρώπους τρίβον·
ὧν πρῶτός ἐστιν ἡ θεωρήμων κλίμαξ,
Μάρκου δὲ τάξιν οἱ γλυκεῖς τὴν δευτέραν,
τρίτην τ' ἔχουσι τοῦ Διαδόχου λόγοι.
Ἀπ' οὐδενὸς οὐκέστι τῶν λοιπῶν τόσον
σπουδαῖον ἦθος τοὺς δρέπεσθαι χρωμένους,
αὐτῶν τε τούτων ἄλλος ἄλλου καλλίων
καὶ χρησιμεύειν εἴς τι μᾶλλον ἐκρίθη.
Τούτους ἀγείρας καὶ χαράξας ἐκπόνως
τοὺς τρεῖς ἐφεξῆς φαρμάκων πλήρεις μίαν
βίβλον ἥρμωσεν Ἀθανάσιος τάλας
κεκρυμμένον νόημα σημαίνων, ὅπερ
καὶ ἕν πέφηνε καὶ καθίσταται τρία·
ὁ γ' οὖν ἕπεσθαι τοῖς παλαιοῖς πατράσιν
ποιῶν ἅμιλλαν καὶ περαίνειν τὸν δρόμον
τούτων ἀπλήστως ἐμφερείσθω τῶν λόγων,
ἢ κρεῖττον εἰπεῖν· τῶν μοναστικῶν ὅρων,
νοῶν μάλιστα καὶ τελῶν, ἤπερ λέγων,
εὐχαῖς ἀμείβων μετρίαις τὸν ἐργάτην
τὸν καὶ μονάζειν καὶ γράφειν εἰθισμένον.
Text source R. Meesters 2020, Concluding a Patristic Triad: Critical Edition of Athanasios's Book Epigram (Mosquensis Synodalis gr. 145), Byzantion, 90, 97-113: 104
Text status Text completely known
Editorial status Critical text
Genre(s)
Person(s)
Poet
Athanasios (9th c.) - RGK: II.8 - VGH: 10.A - PMBZ: 22819: "Personenkennziffer: 20666" (hegoumenos, monachos)
Metre(s) Dodecasyllable
Subject(s)
Tag(s)
Translation(s)
 • The entire rough and austere life,
  that also brings those who love to God Himself,
  contains many models and laws,
  a combination of petty, most important, and inter-mediate (laws).
  However, all of these were deemed useful
  for men who run the narrow road.
  The first of them is the ladder of contemplation;
  Mark's sweet (words) take up the second place;
  third are the words of Diadochos.
  From no others, can readers
  possibly learn such an excellent conduct.
  Amongst these, one is better than the other,
  and is considered to be of even greater use.
  These three (texts), every single one of them being full of remedies,
  were gathered and penned down with effort,
  collected into one volume by the miserable Athanasios,
  who reveals the hidden notion that
  they are one and yet consist of a triad.
  So, he who enters into combat to follow the ancient Fathers
  and to complete the track
  should be insatiably filled with these words,
  or rather, with the monastic rules
  He should particularly meditate on them and accomplish them, rather than merely reading them,
  while he says humble prayers in response to the maker,
  who is both accustomed to be a monk and a writer.
  Language
  English
  Source(s)
  R. Meesters 2020, Concluding a Patristic Triad: Critical Edition of Athanasios's Book Epigram (Mosquensis Synodalis gr. 145), Byzantion, 90, 97-113: 104-105
 • Вся как суровая, так и иссохшая жизнь,
  и любящих её к Богу приводящая,
  многие образцы возымела и правила
  малые, величайшие и средние вносящие,
  но изобретённые одинаково для пользы всех
  людей, и проходящих тесную стезю.
  Первый из них есть созерцательная Лествица,
  сладостные же слова Марка занимают второй порядок,
  а слова Диадоха третий.
  Ни у кого из остальных невозможно столь
  важный нрав заимствовать нуждающимся.
  Из самых же сих один другого лучше
  И быть пригодным для чего-либо наиболее признан.
  Сии следующие три, полные лекарств, собрав
  и с трудом начертав, одну
  книгу составил Афанасий несчастный, обозначая
  сокровенную мысль, которая именно
  и кажется одним и составляет три.
  Поэтому делающий усилие следовать
  древним отцам и совершать путь,
  ненасытимо пусть наполняются сими словами,
  или, лучше сказать, монашескими определениями,
  более всего размышляя и осуществляя,
  даже и говоря, награждая умеренными молитвами
  делателя, навыкшего и монашествовать, и писать.
  Language
  Russian
  Source(s)
  K. Popov, 1903, Блаженный Диадох, епископ Фотики древнего Эпира, и его творения. творения блаженного Диадоха (vol. 1), Kiev: 12-14
Bibliography
Number of verses 25
Occurrence(s) [25959] πᾶς ὁ τραχύς τε καὶ κατεσκληκῶς βίος [899]
MOSCOW - Gosudarstvennyj Istoričeskij Musej (GIM) - Sinod. gr. 145 (Vlad. 184) [899] (f. 294r-294v)
(25 verses)
Acknowledgements

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification Vassis ICB 2005, 602: "In Ioannem Climacum"
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/6891
Last modified: 2023-01-05.