Journal
Δέλτιον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας

1984, Δέλτιον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, 12

1991, Δέλτιον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, 15

2005, Δέλτιον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, 26

2008, Δέλτιον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, 29

External links

Ejournals