Journal
Zapliski Klassigeskago Otdylenia Imperatorskago Russkago Archeologičeskago Obšestva

1907, Zapliski Klassigeskago Otdylenia Imperatorskago Russkago Archeologičeskago Obšestva, 4